Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kui sisseastujal on bakalaureusekraad kunstiteraapiate eriala vastaval spetsialiseerumissuunal, tuleb sooritada:

 • Kutsesobivuse eksami kava ja kirjeldus_2017.pdf (465 KiB)Kutsesobivuseksam (pdf, 465 KiB), mis koosneb loomingulisest tööst (kandidaat esitleb ka oma loomingulise tegevuse portfooliot), rühmatööst ja vestlusest. Vestluse läbiviimiseks esitab kandidaat magistritöö kavandi (3-5 lk) ning oma teraapia- või nõustamistööst (või selle puudumisel rühmadega töötamist, loominguliste tegevuste juhendamist) tõendava materjali (näiteks juhtumianalüüs või juhtumikirjeldus, töökirjeldus vms).

Kui sisseastujal on muu eriala bakalaureusekraad (soovitavalt tervisevaldkonnas, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas, noorsootöös või loomingulisel erialal ning inimestega töötamise kogemus), tuleb:

 1. EELDUSPÄDEVUSTE ARVESTAMISE VORM_2017.pdf (585 KiB)Esitada eelduspädevuste (PDF) (pdf, 585 KiB) omandamist tõendav dokumentatsioon ja tasandusainete maht alla 16 EAP.
 2. Sooritada kutsesobivuseksam, mis koosneb loomingulisest tööst (kandidaat esitleb ka oma loomingulise tegevuse portfooliot), rühmatööst ja vestlusest. Vestluse läbiviimiseks esitab kandidaat magistritöö kavandi (3-5 lk) ning oma teraapia- või nõustamistööst (või selle puudumisel rühmadega töötamist, loominguliste tegevuste juhendamist) tõendava materjali (näiteks juhtumianalüüs või juhtumikirjeldus, töökirjeldus vms).

SAISis tuleb avaldusele lisada järgmised dokumendid:

 • CV, mis kajastab varasemaid õpinguid ja tööalast tegevust;

 • EELDUSPÄDEVUSTE ARVESTAMISE VORM_2017.pdf (585 KiB) Esitada eelduspädevuste (PDF) (pdf, 585 KiB) koos vastavate sooritust tõendavate tunnistustega
 • Magistritöö kavand (3-5 lk): 
  • Autori ees- ja perekonnanimi
  • Magistritöö teema
  • Teema aktuaalsus ja uurimisprobleem (milleks seda teemat on vaja uurida, kellele see uurimus pakub huvi?)
  • Magistritöö teoreetiline taust (teema käsitlemine erialakirjanduses)
  • Uurimuse eesmärk
  • Uurimisküsimused
  • Uuritav sihtgrupp
  • Kavandatavad uurimismeetodid
  • Uurimuse eetiline külg
  • Magistritöö kavandi tugevused ja limiidid (mis soodustab uurimuse teostamist, milliste raskuste ja takistustega on vaja uurimuse käigus toime tulla?)

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

 • Vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava