Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

 • Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) on suuruselt kolmas Tallinna Ülikooli instituut. 
 • Meil on ligi 1300 tudengit, kes õpivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.
 • Tallinna Ülikooli loodusteaduste ja pedagoogikavaldkonna õpe toimub kesklinnas. Kehakultuuri ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajate õpe toimub peamiselt Räägu õppehoones.
 • Õppekavad on akrediteeritud, teaduspõhised ja lähtuvad erialade kutsestandarditest – õpetajaks õppija saab lõpetamisel kaasa ka õpetaja kutse.
 • Õppekavades on palju erialadevahelist põimumist, mis aitavad kujundada praktilisi oskusi, ettevõtlikust ning loovust.
 • Oleme interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
 • Me toetame tudengite mobiilsust rahvusvahelise kogemuse saamiseks, nii õppijana- kui praktika eesmärgil.
 • Meil on kaasaegne õpikeskkond, kus on tipptasemel laborid ja töökojad.
 • Instituudi tugevuseks on õppekavade ja teadusvaldkondade heterogeensus, loodus- ja käitumisteadusi kombineerides saab luua huvitavaid ühisprojekte.
 • Meie vastutada on ka terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis – peame olema ise eeskujuks teistele.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Olulisemad uuringud, silmapaistvad tudengitööd
 • Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus - ENCHANTED; Maarjamäe tiigi uuring
 • Ohustatud taimekooslused (Natura elupaigad) – soode seire 2016. aastal Peipsi randade seire 2016; Connecting European Connectivity Research; Georadari uuringute läbiviimine „Russalka“ monumendil (mälestis nr 1307) ja Reidi teel
 • Rannikute uuringute ja majandamise edendamiseks "System Approach Framework" meetodi rakendamine; Eesti allikasood - seisund ja kaitseväärtused;
 • Lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostamine: andmed välisõhu heiteallikate kohta ja saasteainete heitkoguste arvutused
 • Keskkonnakommunikatsiooni praktikate väljatöötamine Kurtna MKA näitel (KUrtna KEskkonnaKOMMunikatsioon - KUKEKOMM)
 • Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel;
 • Ranniku (maismaaliste) elupaikade (Loodusdirektiivi I lisa) soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine
 • Georadari uuring Omedu jõel, selle suudmealal, ning Rannapungerja jõe suudmealal; Säästva arengu haridus kõrgkoolis
 • Georadari uuringud Ülemiste veepuhastusjaamas; Sooelupaigatüüpide seiremetoodika täiustamine; Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine;
 • Eesti ranniku areng ekstreemsete tormide ja kasvava inimmõju tingimustes; Põhjaveekogumi veest sõltuvad ökosüsteemid, nende seisundi hindamise kriteeriumid ja seirevõrk;
 • Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele
 • Saesaare hüdroelektrijaama veehoidla põhjas settinud muda kihi paksuse määramine
 • Õppevahendi „Avastusrada“ valmistamine keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks keskkonnahariduse keskustele“
 • Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)
 • Hüdroloogiliste tingimuste mõju väikeste veekogude ja tiikide settimisrežiimile ja süsiniku ladestumisele
 • Dynamic Landscape Analysis in Southern Estonia (DYLAN-Estonia): Spatial Dynamics of Vegetation and Land Cover through Time
 • Põlevkivitööstuse tahkete jäätmete rikastamine lämmastiku ja fosforiga veepuhastusfiltrites ning rikastatud jäätmete kasutamine taimede kasvusubstraadina.
Huvitavamad artiklid
Tehtud lõputööd
 • Õppekava eelkäija Geoökoloogia magistrikaval kaitstud lõputöödega on võimalik tutvuda siin andmebaasis.
Ühe minuti loengud
Blogi

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud ja doktorandid kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teadussaavutustest, ideedest ja muudel instituuti puudutavetel teemadel meie Loodusblogis.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmisvõimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga. Loe Tallinna Ülikoolis tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide kohta lähemalt SIIT

Võimalus osaleda üliõpilaste keskkonnakaitse ühingu Sorex, Eesti Geograafia Seltsi ja teadusürituse TalveAkadeemia töös.

Kõikidele uutele sisseastujatele on kohustuslik ELUprojekt, kus saab oma ideid ja meeskonnatöö oskusi proovile panna, samuti erinevatel ülikooli ja riigi tasemel toimuvatel tudengite konkurssidel.

Toimuvad erialaspetsiifilisemad ja üldisemad seminarid, mis toovad kokku tudengid, teadlased ja huvitavad esinejad.