Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Anu Printsmann

Anu Printsmann on maastiku-uuringute teadur Maastiku ja kultuuri keskuses Humanitaarteaduste instituudis ning osalenud alus- ja rakendusuuringutes ajalooliste, väärtuslike, piiriüleste, linnalähedaste, kaitsealuste, sesoonsete, soopärimuse, põllumajanduse, rannaalade, tööstus- ja kaevandusmaastikega seotud projektides.
Teaduslikud huvid: Laiemalt ajalooline ja kultuurigeograafia, moraaligeograafia, maastikutaju; kitsamalt elulugude kasutamine maastiku lugemisel, pärandi kasutamine, kaasav planeerimine ja GIS, maastiku kognitiivne modelleerimine ja visualiseerimine, asustusstruktuuri ja maastikuilme mõistmine.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Tiiu Koff

Tiiu Koff on geoökoloogia professor ja vanemteadur ökoloogia keskuses. Ta peab loenguid paleogeograafiast, Eesti territooriumi ja inimasustuse arengust, uutest ideedest loodusteadustes. Olles ökoloogia doktoriõppekava juht on tema vastutusel ka paljud doktoriõppe ained. Ta on ka Maateaduste ja Ökoloogia doktorikooli nõukogu liige.
Teaduslikud huvid on seotud õietolmuanalüüsiga, meetodiga, mis seob nii geoloogiat kui botaanikat ja mida saab rakendada erinevates teadusvaldkondades nagu paleokliima, paleoökoloogia, paleolimnoloogia. Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas uurib ta kolleegidega erinevaid kompetentse, mis koos võimaldaksid panustada inimeste heaolu ja tervise parandamisse. Nii osaleb ta Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse töörühmas, et välja töötada psühho-füsioloogiline metoodika inimese taju uuringuteks looduslikus ja linnakeskkonnas.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Martin Küttim

Martin Küttim on TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur ja ökoloogia doktorant. Varasemalt on ta töötanud ka Oulu ülikoolis, samuti täiendanud end Helsingi ülikoolis soode ja metsade ökoloogia ning Lõuna-Boheemia ülikoolis ökoloogilise statistika alal. Teaduslikud huvid: oma teadustöös keskendub Martin peamiselt talviste kliimamuutuste mõjule soo- ja metsaökosüsteemide taimkattele. Põhilisteks uurimisobjektideks on olnud rabad ja allikasood Eestis ja Soomes. Tema doktoriväitekiri käsitleb talviste keskkonnatingimuste mõju soosammalde kasvule, fotosünteesile ja fenoloogiale, vaadeldes protsesse samblarindes kliimamuutuste ja aineringete kontekstis.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Reimo Rivis

Loodusgeograafia dotsent Reimo Rivis on üle poole oma elust olnud moel või teisel seotud Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijatega. Õppima asus 1993. aastal, mil asutise nimes oli veel Pedagoogika. Läbis üsna ühtlase jadana õppesüsteemi 5+2+4 aastat. Selle õppe käigus omandas igast loodusteaduste valdkonnast midagi (tänapäeva mõistes tegelikult üsna palju) ja kõige rohkem geoteadustest. Kaks nädalat peale 2005. aasta jaanuari tormi kaitses oma väitekirja (PhD), mis keskendus samuti merele ja tema suhetele rannaga.
Teaduslikud huvid: lisaks mainitud randade dünaamikale veel ranniku- ja muude maastike areng, rannaelupaigad, ruumianalüüsi meetodid, geoteaduste metodoloogia ja geograafia didaktikaga. Ülikoolis õpetama hakkas juba magistriõpingute ajal ning erinevaid nimetusi õppeaineid ja erinevaid välipraktikaid on selle ajaga kogunenud paarkümmend; südamelähedasemad on talle Eesti maastikud, lodusgeograafia välipraktika, globaalökoloogia, geoinformaatika, õppeekskursioonid.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Jaanus Terasmaa

Jaanus Terasmaa on Ökoloogia keskuse vanemteadur. Teaduslikud huvid: Peamiseks uurimisvaldkonnaks on paleolimnoloogia, sedimentoloogia, pinna- ja põhjavee vahelised seosed, Eesti ravimudadega seonduv ning laiemalt loodusressursside hoidmise ja majandamisega seotud küsimused ja lähenemine ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kaudu. Kõik need erinevad teemad seob omavahel kokku soov mõista ja mõtestada enda jaoks meie ümber toimuvaid protsesse ja põhjus-tagajärg seoseid, mis leiavad aset erinevates aja ja ruumi skaalades. Uute temaatikatena on viimastel aastatel lisandunud keskkonnakommunikatsioon, mitteformaalne haridus ja digitaalsed õppevahendid (J. Terasmaa üks avastusrada.ee loojatest).

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Hannes Tõnisson

Hannes Tõnisson on Ökoloogia keskuse  vanemteadur. Ta on osalenud rohketes rahvusvahelistes ja riigisisestes projektides mis on hõlmanud enda alla nii alusuuringud alates randade geoloogiast ja seda mõjutavatest teguritest kuni ökosüsteemiteenuste määratlemise ja hindamiseni. Omab ulatuslikku rahvusvahelist võrgustikku, mis on seatud peamiselt rannikualade uuringutega. On teostanud kümneid rakenduslikke projekte koostöös ettevõtetega, mis on olnud eelkõige seotud looduse poolt põhjustatavate riskide hindamise ja maandamisega.

Teaduslik huvi: Hannes Tõnissoni peamine uurimisvaldkond on tänapäevased rannaprotsessid, rannikualade areng minevikus, ekstreemsete sündmuste uurimine nii minevikus kui tänapäeval, erinevate klassifikatsioonide arendamine ja sobitamine erinevatesse piirkondadesse, ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni arendamine ja georadari metoodika arendamine ja kohandamine erinevate uurimisprobleemidega tegelemiseks.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid.