Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Koolitused - Projekt: Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja

Projekt: Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja

Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja õppekava projekti viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“  ja  „Haridusasutuse  juhtide  koolitus“ raames koostöös SA Innovega.

__thumb_-2-EL.png__thumb_-2-INNOVE.png


Õppekavale on oodatud õppima loodusteadusliku aine (füüsika, keemia, bioloogia või geograafia) põhikooliõpetaja kvalifikatsiooniga õpetajad. Oodatud on ka põhierialal ühe aine õpetaja gümnaasiumis ja kõrvalerialal teise aine õpetaja põhikoolis.

Õpingute alustamine eeldab õpetaja kvalifikatsiooni olemasolu ja on mõeldud töötavale õpetajale.

Osalejal on alustatavas suunas (füüsika, keemia, bioloogia või geograafia) läbitud:

  • vähemalt 45 EAP erialaaineid;
  • põhikooli didaktika ja praktika.

Õppekava eesmärk on toetada loodusteadusi integratiivselt valdava gümnaasiumi bioloogia-, füüsika-, geograafia või keemiaõpetaja pädevuste kujunemist. Samuti võimaldada terviklikuma akadeemilise hariduse omandamist loodusteaduste õpetajakoolituse valdkonnas.

Õpiväljundid:

  • osaleja omab valitud suuna süvendatud teadmisi, arusaamu, tunneb seaduspärasusi, teooriaid ja mudeleid nende rakendatavuse piirides;
  • osaleja oskab teadmisi ja oskusi integreerida gümnaasiumi õppekava teemadega, sh valikkursuste osas, ning siduda neid igapäevaeluga;
  • osaleja oskab juhendada gümnaasiumis uurimisprojekte ning pakkuda välja loodusteadusliku uurimisteemasid, mille temaatika võib ulatuda väljapoole gümnaasiumi õppekava;
  • osaleja oskab kasutada kaasaegseid õpetamismeetodeid;
  • osaleja oskab erinevaid ainealaseid teemasid integreerida teiste üldhariduskoolis õpetatavate ainetega.

Tutvu õppekavaga

Õppekaval õppimine on õpetajale tasuta.

Õppetöö korraldus

Õpingute raames läbitakse koos päevaõppe üliõpilastega 44 EAP-d eriala ja didaktika aineid 1,5 aasta jooksul ehk ühes semestris keskmiselt 15 EAP. Õppekaval õppides on võimalik eelnevaid õpinguid arvestada VÕTA-ga (kui on õppekavas aineid, mis on juba eelnevalt läbitud).

Läbitavate ainete loend koostatakse vastavalt sellele mis ained eeldatud 45 EAP erialaainetes võetud on, sealjuures kasutatakse raamõppekavas ettenähtud aineid, kuid neid aineid võib ka vajadusel välja vahetada.

Õppetöö algab 5. septembril 2016 a.

Tutvu õppekava semestrilise jaotusega, 2016/2017 õ.a. sügissemestri tunniplaaniga (xls) uuendatud 06.09.2016

Kui semestris planeeritakse rohkem kui 15 EAP aineid, siis saab õppija ise valida, milliseid aineid pakutavatest läbib ja millised paremini kooli tunniplaaniga kokku lähevad. Didaktikad tuleks võimalusel kohe läbida, muidu ei saa praktikat teha.Seega ühes semestris tuleb tunniplaanist valida 3-4 õppeainet, mitte kõiki tunniplaanis näidatud ained. 

Õppekava põhiõppejõud:

Füüsika suund : Erkki Soika, Katrin Laas, Tõnu Laas, Astrid Rekker, Berit Väli jt
Keema suund: Kert Martma, Rando Tuvikene, Kalle Truus, Katrin Soika, Mihkel Saluri jt.
Bioloogia suund: Imbi Henno, Tiina Elvisto, Elle Rajandu, Ingrid Mäesalu, Tõnu Ploompuu, Kadri Järve, Madis Metsis jt.
Geograafia suund: Sirje Siska, Reimo Rivis, Oliver Tomingas, Kalev Kukk jt.

Registreerimine: Vastuvõtt õppekavale toimub avalduse ja eelnevate õpinguid tõendavate dokumentide alusel (tasemeõppe tunnistused ja akadeemilised õiendid, täiendõppe tunnistused). 

Avaldust saab esitada 02. septembrini (k.a.) aadressil www.tlu.ee/avaldus

Avalduse väljadel märkida:

Algaval semestril soovin õppida (aine/te kood, nimetus ja maht): Gümnaasiumi loodusteadusliku aine õpetaja

Kui maksab asutus, siis nimi, aadress, registri nr: Euroopa Sotsiaalfond

Lisaks avaldusele tuleb saata digitaalne koopia tasemeõppe tunnistustest ja akadeemilistest õienditest ning vajadusel muud täiendkoolituse tunnistused Katrin Laas'i e-mailile: katrin.laas....at....tlu.ee. e-kirjas tuleks juurde lisada suund (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia), millele õppekaval õppima tulete.

Lisainfot: 

Katrin Laas, projekti juht
katrin.laas....at....tlu.ee
Tel: 56981946

Projektist

Projekti eesmärk on gümnaasiumis töötavate põhikooli füüsika, keemia, geograafia või bioloogia õpetaja kvalifikatsiooniga õpetajate erialase pädevuse tõstmine vastava eriala gümnaasiumi õpetaja tasemele 1,5 aastase õppeprogrammi kaudu.

Projekti tulemuseks on gümnaasiumi õpetajatel parem ettevalmistus, mille tulemusel paraneb loodusteaduslike ainete õpetamistase gümnaasiumis nii praktiliste tööde, IKT vahendite kasutamise, teooria kui ka kaasaegsete muutunud õpikäsitluste rakendamise osas.

Projekti kestvus: 01.08.2016 – 31.01.2018 (1,5 aastat)

Projekti toetuse summa: 55 780,98 EUR