Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Teadus - Teadusprojektid

Teadusprojektid

Käimasolevad projektid

ETIS

Käimas oleva projekti nimetus

Algus

Lõpp

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

15/7.1-5/43

Tuumiktaristu "Eesti Keskkonnaobservatoorium" konsortsiumileping

1.08.2011

31.12.2020

Mihkel Kangur

PUT1406

Funktsionaalsed polüsahhariidid merevetikatest

1.01.2017

31.12.2020

Rando Tuvikene

TRU17019A

„Biotehnoloogilised meetodid uute haavaparanemist soodustavate rakenduste väljatöötamiseks koorikloomade toiduainetööstuse töötlusjääkide baasil (CHITOWOUND)“

15.02.2017

14.02.2020

Rando Tuvikene

TRU16039

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus periood 2014-2020

14.04.2016

31.12.2019

Talis Vare

TF5716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a koosoleku otsus nr 9/16)

Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine

1.01.2017

31.12.2019

Katrin Poom-Valickis

MOBTP27

Tugevad ja võimekad pered? Töö-, pere- ja eraelu ühitamine eelkooliealiste lastega peredes

1.01.2019

31.12.2019

Mariann Märtsin

IUT18-9

Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus - ENCHANTED

1.01.2014

31.12.2019

Shinya Sugita

TRU17124

Õpetajate ja õppijate toetamine kunstiga: suhtetervis Euroopa koolides

15.09.2017

14.09.2019

Eha Rüütel

TRU17007A

Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine: pigmentide eraldamine ja omadused

1.03.2017

31.07.2019

Rando Tuvikene

HUT uuringufondi nõukogu 26.09.2017 otsus 7.1-24/7

Haridusuuenduslikud praktikad, nendega seonduvad tähenduslikud õpikogemused õpilaste ja õpetajate vaates ning nende koosloome MTÜ LoovHaridusega liitunud koolides - Living Labs pilootprojekt

1.01.2018

30.06.2019

Tiiu Kuurme

TF3917 (TLÜ uuringufondi nõukogu 27.11.2017 otsus nr 7.1-17/7 )

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse rannikute uuringute valdkonna laiendamine tõstmaks konkurentsivõimet planeeritavate taotluste esitamisel

15.12.2017

31.01.2019

Hannes Tõnisson

TRU14020

Connecting European Connectivity Research (Connecteur)

1.05.2014

31.12.2018

Elve Lode

TRU16113A

Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele

1.08.2016

31.12.2018

Eve Kikas

TF1217 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)

Ökoloogia keskuse keskkonnauuringute töörühma toetusprojekt

1.06.2017

31.12.2018

Jaanus Terasmaa

IUT3-3

Indiviidi akadeemiline ja isiksuslik areng formaalharidussüsteemis

Uuringute eesmärgiks on indiviidi akadeemilist ja isiksuslikku arengut mõjutavate tegurite vastasmõju selgitamine pikaajalise longituuduuringu andmete alusel representatiivses valimis Eesti koolides ning kultuuriti võrdlevas formaalhariduseta ning erineva haridustasemega täiskasvanute uuringus Brasiilias ja Eestis. Interdistsiplinaarses uuringus kogutakse kirjeldavad ja eksperimentaalsed andmed arengut mõjutavate faktorite kohta ning analüüsitakse faktorite kompleksseid seoseid ning seoste muutumist arengu käigus lastel ja täiskasvanutel.

1.01.2013

31.12.2018

Aaro Toomela,   Eve Kikas, Mairi Männamaa, Piret Soodla,   Kätlin Peets, Katrin Mägi

TRU16036

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST

1.12.2015

30.11.2018

Kristjan Port

TRU16196A

Tallinna Spordikooli saavutuseesmärgil treenivate noorsportlaste tugi-liikumiselundkonna seisundi ja üldkehalise baasvõimekuse hindamine ning spordialaspetsiifiliste harjutuskomplekside väljatöötamine.

25.11.2016

30.11.2018

Boriss Bazanov

TAU16002

Plasmafookus-seadmega tekitatud kõrge energiaga plasmavoogudega mõjutatud inertsiaalsete fusiooniseadmete materjalide mitmemõõtmeline analüüs

13.11.2015

12.11.2018

Katrin Laas, Tõnu Laas

TRU17067A

Humiinaineid sisaldavate kosmeetikatoodete iseloomustamine

9.06.2017

25.09.2018

Rando Tuvikene

TF3117 (TLÜ uuringufondi nõukogu 27.11.2017 otsus nr 7.1-17/7)

Vetikapolüsahhariide lagundavad bakterid Läänemerest: iseloomustamine ja ensüümide eraldamine

7.12.2017

7.09.2018

Rando Tuvikene

TRU17077A

Nõmme järve enesereostuse uuring

1.07.2017

31.08.2018

Jaanus Terasmaa

TRU16089 (1-16/75)

Georadari uuringute läbiviimine „Russalka“ monumendil (mälestis nr 1307) ja Reidi teel

2.05.2016

31.08.2018

Hannes Tõnisson

TRU15136

Rounder Sense of Purpose

1.11.2015

31.07.2018

Mihkel Kangur

TF4716 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsusega nr 9/16)

Keskkonnasaaste mõju sammaltaimedele molekulaarsel ja morfoloogilisel tasandil ning sammalde kasutusvõimalused keskkonnaseires

1.12.2016

30.06.2018

Elle Rajandu

TRU17010

Eesti koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning treeningprotsessi juhtimine 2017 aasta hooajaks valmistumisel

1.12.2016

24.06.2018

Boriss Bazanov

TF1717 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)

Reoloogiliste mõõtmiste alase interdistsiplinaarse uurimissuuna rajamine Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituuti

2.06.2017

2.06.2018

Rando Tuvikene

TRU17063A

Ökosüsteemiteenuste kaardistamine Tallinnas

30.06.2017

1.06.2018

Tiiu Koff

TRU17152A

Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal

1.12.2017

31.05.2018

Jaanus Terasmaa

TRU17162A

Tallinna parkmetsade hoolduskava koostamine

22.12.2017

1.05.2018

Tiiu Koff

TÕA17055

Gümnaasiumid ja õpilased säästva arengu eest Läänemere regioonis

1.05.2017

30.04.2018

Tiina Elvisto

TRU15014A

Lubatud heitkoguste (LHK) projekti seletuskirja koostamine

28.11.2017

30.04.2018

Valdo Liblik

TAU15065 (649436)

Muutuvad representatioonid ja identiteet

1.05.2015

30.04.2018

Katrin Kullasepp

TAU15028 (BONUS call 2014)

Rannikute uuringute ja majandamise edendamiseks "System Approach Framework" meetodi rakendamine

1.04.2015

31.03.2018

Are Kont

TRU15014A

LHK projekt, täiendamine kütteseadme heidete osas

5.01.2018

31.03.2018

Valdo Liblik

TRU15014A (240-17)

Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostamine

29.09.2017

1.03.2018

Valdo Liblik

TF1816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )

Genoomika labori loomine Loodus- ja terviseteaduste instituudis, rõhuga geenitehnoloogia rakendamisele keskkonna- ja terviseteadustes

1.04.2016

1.03.2018

Kairi Koort

TRU17066

Looduspõhised lahendused: Innovatsioonist igapäevaellu

1.06.2017

28.02.2018

Galina Kapanen

TRU15014A

Heitkoguste määratlemine ja lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostamine

30.08.2017

31.01.2018

Valdo Liblik

TF5316 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)

Identiteedi piiride loomine

1.12.2016

30.01.2018

Katrin Kullasepp

 

Lõppenud projektid

Lõppenud projektidLINKProjekti ülikoolipoolsed liikmedKestus

Ohtlike ainete-alane teavitus Baltimaades (BaltInfoHaz) kaasfinantseeris Euroopa Liidu LIFE+ programm. Projekti Nr. LIFE10 INF/EE/108

Projekti käigus koolitati õpetajakoolituse üliõpilasi üldhariduskoolis läbi viima õppetööd ohtlike ainete, nende keskkonnamõju, läbi tarbekaupade inimesesse sattumise viiside ja ohtlike ainete poolt tekitatud terviseriskide teemal. Noored õpetajad viisid nimetatud teadmised õpilaste kui sihtrühmani ning õpetasid teemat kolmes klassis, igas 25 õpilast, kokku 75 õpilast; 20 õpetaja peale kokku 1500 õpilast, kahe aasta jooksul õpetatakse kokku – 3000 õpilast. Tulemused: 1) õppematerjalide ja –programmi väljaarendamine; 2) õpetajakoolituse üliõpilaste koolitamine; 3) üldhariduskoolide õpilaste õpetamine; 4) õpilaste eneseanalüüs ja hinnang toimunud õppetööle.

Tallinna ülikool andis olulise panuse õpetaja käsiraamatu "Mõtle, mida tarbid" ning näidistunnikava koostamisse.

__thumb_-2-LIFE+.jpg

BaltInfoHaz

Tiina Elvisto, Marju Robal

2011-2015

Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine

Koostatakse ja katsetatakse arvutipõhiselt grupis ja individuaalselt suuliselt läbiviidavate hindamisvahendite komplekti, millega saavad psühholoogid õpilaste psüühilisi protsesse hinnata ja riskilaste arengut toetada. Lähtutakse TLÜ uurimisrühma varasemate tööde raames koostatud hindamisvahenditest ja kogutud andmetest, kohandades olemasolevaid ja vajadusel luues uusi teste. Valmivad testide manuaalid ja klassipõhised normid. Koolitatakse Rajaleidja keskuste erispetsialiste laste arengu hindamise spetsiifikas ning psühholooge teste kasutama. Lisainfo.

KA/8914

Eve Kikas, Aaro Toomela, Mairi Männamaa, Piret Soodla, Mari-Liis Kaldoja, Aleksander Pulver, Anna-Liisa Jõgi, Kätlin Peets, Katrin Mägi, Grete Arro, Kati Aus, Aivar Ots, Kaili Trossmann, Lauri Koobas, Liisi Ausmees

2014-2016

Rahvatantsuharrastuse ja rahvatantsijate suurürituste roll omakultuuri hoidmisel

Uurimuses osavõtjaid huvitab, kuidas toimivad suurüritused tänapäeval nii kodu Eestis kui ka väljaspool Eestit, mil pole enam nii tähtis poliitiline koostöö, vaid on tekkinud vajadus kultuuri ja traditsiooni alalhoidmiseks. Missugused muutused on rahvatants läbi teinud? Sealjuures peamiseks eesmärgiks on uurida rahvatantsijate ja suurürituste rolli omakultuuri hoidmisel ning kuidas „Eesti tantsu“ repertuaari konstrueeritakse Eestis ja väljaspool Eestit. Et Eesti tantsu vallas puuduvad teaduslikud uurimised pea sootuks, võimaldab uurimus sarnase valdkonnaga tegelevatel uurijatel – distsiplinaarsete, teoreetiliste ja metodoloogliste lähtealuste erinevustest hoolimata - tihedat koostööd teha. Uurimuses kasutatakse kättesaadava kirjanduse ning kogutud dokumentide analüüsimise kõrval peamiselt kvalitatiivse ja kvanitatiivse meetodi kombineeringut. Selleks kasutab uurimisrühm juba eelnevalt alustatud koostööd mitmete Eestis ja väljaspool Eestit asuvate organsatsioonide ning mäluasutustega. 

ETF9132

Iivi Zajedova, Angela Arraste, Terje Kaldur, Leenu Nigu, Sille Kapper, Stanislav Nemeržitski, Jane Kalajärv

2012-2015

Pärmi baasil õllepruulimislisandite väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on uute virde ja õlle selitamiseks sobivate ning vahtu stabiliseerivate substantside väljatöötamine pagaripärmi baasil. 

TRU15081A

Rando Tuvikene, Marju Robal

2015-2017

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisalduse määramine vee- ja setteproovides 

Erinevates merevee ja setteproovides määratakse polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldused.

Rando Tuvikene, Marju Robal

2014-2016

Üldistatud Langevin`i võrrandiga kirjeldatavate süsteemide dünaamika multiplikatiivse müra korral

Uurimus käsitleb multiplikatiivse müra toimet üldistatud Langevini võrrandiga kirjeldatava süsteemi dünaamilisele käitumisele. Tegevus on suunatud kahele põhiprobleemile. Esiteks, uuritakse viskoelastse keskkonna ja multiplikatiivse müra (valge ja värvilise müra) kombineeritud efekti, eesmärgiga tuvastada selliseid piirkondi süsteemi parameetrite ruumis, kus võib oodata müratekkelisi kvalitatiivseid üleminekuid süsteemi dünaamikas, kusjuures müra modelleerib keskkonna fluktuatsioonide toimet harmoonilisse potentsiaaliauku lukustatud Browni osakeste dünaamikale. Teiseks, anomaalse difusiooni toime multiplikatiivse müra poolt mõjutatud mittelineaarsetele süsteemidele (eriti kiskja--saaklooma koosluse mudelid, mis on allutatud keskkonna värvilistele fluktuatsioonidele), eesmärgiga teha kindlaks Hopfi bifurkatsioonide esinemise füüsikalised tingimused uuritavates mudelsüsteemides. Oodatavad tulemused: töötatakse välja teoreetiline alus analüüsimaks stohhastilise iseloomuga vaatlusandmeid üksiku osakese liikumise kohta viskoelastses keskkonnas lukustava potentsiaali toimel. Eesmärgiks on ka leida kriteeriumid, millega uurijad saaksid eristada erineva füüsikalise päritoluga mürasid aktiivsetes mikroreoloogia eksperimentides. Võib arvata, et multiplikatiivse müra ja viskoelastse keskkonna interaktsiooni poolt esilekutsutud kooperatiivsete efektide väljaselgitamine avab uusi võimalusi interpreteerimaks tulemusi mikroreoloogia eksperimentides lukustava potentsiaali kasutamisel viskoelastsetes keskkondades, sealhulgas bioloogiliste rakenduste puhul, kus mälu ja multiplikatiivse müra roll võib olla otsustav.

ETF9005

Romi Mankin, Erkki Soika, Astrid Rekker, Tõnu Laas, Ain Ainsaar, Jaanis Priimets, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Neeme Lumi, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart, Jana Paju, Sander Paekivi, Ruth Shimmo

2012-2015

Mittelineaarsed protsessid mesoskaalalistes plasma ja materjalide vastastikmõju süsteemides

Antud projektis uuritakse defektide tekitamist materjalides tiheda plasma interaktsioonil konstruktsiooni- ning kaitsematerjalidega erinevat tüüpi fusiooniseadmetes. Esiteks, uuritakse, kuidas erinevad materjalid (erinevad volframi sulamid ja sordid, keraamika jmt) on mõjutatud plasma impulssidest ja soojusvoost, mis tekitatakse tiheda plasma seadmete abil. Teine uurimissuund keskendub analüüsile, mis uurib erinevat tüüpi mürade rolli defektide tekkel tahkistes, mille osakesi võib vaadelda ostsillaatorite ansamblina. Eksperimentaalsed uuringud näitavad, et plasma-materjalide vastastikmõjul võib suurt rolli mängida mitte ainutl suur soojusvoog, vaid ka plasma sokilaine. Antud projekti raames hinnatakse erinevate faktorite rolli materjalides defektide tekitamisel.

AU/412

Tõnu Laas, Ülo Ugaste, Ain Ainsaar, Astrid Rekker, Erkki Soika, Jaanis Priimets, Romi Mankin, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart

2011-2015

Ökoloogia keskus

Ökoloogia keskuse teadusprojektid ja uurimisrühmad.


Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine

Koostatakse ja katsetatakse arvutipõhiselt grupis ja individuaalselt suuliselt läbiviidavate hindamisvahendite komplekti, millega saavad psühholoogid õpilaste psüühilisi protsesse hinnata ja riskilaste arengut toetada. Lähtutakse TLÜ uurimisrühma varasemate tööde raames koostatud hindamisvahenditest ja kogutud andmetest, kohandades olemasolevaid ja vajadusel luues uusi teste. Valmivad testide manuaalid ja klassipõhised normid. Koolitatakse Rajaleidja keskuste erispetsialiste laste arengu hindamise spetsiifikas ning psühholooge teste kasutama. Lisainfo.

KA/8914

Eve Kikas, Aaro Toomela, Mairi Männamaa, Piret Soodla, Mari-Liis Kaldoja, Aleksander Pulver, Anna-Liisa Jõgi, Kätlin Peets, Katrin Mägi, Grete Arro, Kati Aus, Aivar Ots, Kaili Trossmann, Lauri Koobas, Liisi Ausmees

2014-2016

Rahvatantsuharrastuse ja rahvatantsijate suurürituste roll omakultuuri hoidmisel

Uurimuses osavõtjaid huvitab, kuidas toimivad suurüritused tänapäeval nii kodu Eestis kui ka väljaspool Eestit, mil pole enam nii tähtis poliitiline koostöö, vaid on tekkinud vajadus kultuuri ja traditsiooni alalhoidmiseks. Missugused muutused on rahvatants läbi teinud? Sealjuures peamiseks eesmärgiks on uurida rahvatantsijate ja suurürituste rolli omakultuuri hoidmisel ning kuidas „Eesti tantsu“ repertuaari konstrueeritakse Eestis ja väljaspool Eestit. Et Eesti tantsu vallas puuduvad teaduslikud uurimised pea sootuks, võimaldab uurimus sarnase valdkonnaga tegelevatel uurijatel – distsiplinaarsete, teoreetiliste ja metodoloogliste lähtealuste erinevustest hoolimata - tihedat koostööd teha. Uurimuses kasutatakse kättesaadava kirjanduse ning kogutud dokumentide analüüsimise kõrval peamiselt kvalitatiivse ja kvanitatiivse meetodi kombineeringut. Selleks kasutab uurimisrühm juba eelnevalt alustatud koostööd mitmete Eestis ja väljaspool Eestit asuvate organsatsioonide ning mäluasutustega. 

ETF9132

Iivi Zajedova, Angela Arraste, Terje Kaldur, Leenu Nigu, Sille Kapper, Stanislav Nemeržitski, Jane Kalajärv

2012-2015

Pärmi baasil õllepruulimislisandite väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on uute virde ja õlle selitamiseks sobivate ning vahtu stabiliseerivate substantside väljatöötamine pagaripärmi baasil. 

TRU15081A

Rando Tuvikene, Marju Robal

2015-2017

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisalduse määramine vee- ja setteproovides 

Erinevates merevee ja setteproovides määratakse polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldused.

Rando Tuvikene, Marju Robal

2014-2016

Üldistatud Langevin`i võrrandiga kirjeldatavate süsteemide dünaamika multiplikatiivse müra korral

Uurimus käsitleb multiplikatiivse müra toimet üldistatud Langevini võrrandiga kirjeldatava süsteemi dünaamilisele käitumisele. Tegevus on suunatud kahele põhiprobleemile. Esiteks, uuritakse viskoelastse keskkonna ja multiplikatiivse müra (valge ja värvilise müra) kombineeritud efekti, eesmärgiga tuvastada selliseid piirkondi süsteemi parameetrite ruumis, kus võib oodata müratekkelisi kvalitatiivseid üleminekuid süsteemi dünaamikas, kusjuures müra modelleerib keskkonna fluktuatsioonide toimet harmoonilisse potentsiaaliauku lukustatud Browni osakeste dünaamikale. Teiseks, anomaalse difusiooni toime multiplikatiivse müra poolt mõjutatud mittelineaarsetele süsteemidele (eriti kiskja--saaklooma koosluse mudelid, mis on allutatud keskkonna värvilistele fluktuatsioonidele), eesmärgiga teha kindlaks Hopfi bifurkatsioonide esinemise füüsikalised tingimused uuritavates mudelsüsteemides. Oodatavad tulemused: töötatakse välja teoreetiline alus analüüsimaks stohhastilise iseloomuga vaatlusandmeid üksiku osakese liikumise kohta viskoelastses keskkonnas lukustava potentsiaali toimel. Eesmärgiks on ka leida kriteeriumid, millega uurijad saaksid eristada erineva füüsikalise päritoluga mürasid aktiivsetes mikroreoloogia eksperimentides. Võib arvata, et multiplikatiivse müra ja viskoelastse keskkonna interaktsiooni poolt esilekutsutud kooperatiivsete efektide väljaselgitamine avab uusi võimalusi interpreteerimaks tulemusi mikroreoloogia eksperimentides lukustava potentsiaali kasutamisel viskoelastsetes keskkondades, sealhulgas bioloogiliste rakenduste puhul, kus mälu ja multiplikatiivse müra roll võib olla otsustav.

ETF9005

Romi Mankin, Erkki Soika, Astrid Rekker, Tõnu Laas, Ain Ainsaar, Jaanis Priimets, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Neeme Lumi, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart, Jana Paju, Sander Paekivi, Ruth Shimmo

2012-2015

Mittelineaarsed protsessid mesoskaalalistes plasma ja materjalide vastastikmõju süsteemides

Antud projektis uuritakse defektide tekitamist materjalides tiheda plasma interaktsioonil konstruktsiooni- ning kaitsematerjalidega erinevat tüüpi fusiooniseadmetes. Esiteks, uuritakse, kuidas erinevad materjalid (erinevad volframi sulamid ja sordid, keraamika jmt) on mõjutatud plasma impulssidest ja soojusvoost, mis tekitatakse tiheda plasma seadmete abil. Teine uurimissuund keskendub analüüsile, mis uurib erinevat tüüpi mürade rolli defektide tekkel tahkistes, mille osakesi võib vaadelda ostsillaatorite ansamblina. Eksperimentaalsed uuringud näitavad, et plasma-materjalide vastastikmõjul võib suurt rolli mängida mitte ainutl suur soojusvoog, vaid ka plasma sokilaine. Antud projekti raames hinnatakse erinevate faktorite rolli materjalides defektide tekitamisel.

AU/412

Tõnu Laas, Ülo Ugaste, Ain Ainsaar, Astrid Rekker, Erkki Soika, Jaanis Priimets, Romi Mankin, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart

2011-2015

Kontakt

Helen Haab, Loodus- ja terviseteaduste instituudi teaduskoordinaator 
Telefon: +372 640 9413
E-post: helen.haab....at....tlu.ee