Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

 • Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) on suuruselt kolmas Tallinna Ülikooli instituut. 
 • Meil on ligi 1300 tudengit, kes õpivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.
 • Tallinna Ülikooli loodusteaduste ja pedagoogikavaldkonna õpe toimub kesklinnas. Kehakultuuri ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajate õpe toimub peamiselt Räägu õppehoones.
 • Õppekavad on akrediteeritud, teaduspõhised ja lähtuvad erialade kutsestandarditest – õpetajaks õppija saab lõpetamisel kaasa ka õpetaja kutse.
 • Õppekavades on palju erialadevahelist põimumist, mis aitavad kujundada praktilisi oskusi, ettevõtlikust ning loovust.
 • Oleme interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
 • Me toetame tudengite mobiilsust rahvusvahelise kogemuse saamiseks, nii õppijana- kui praktika eesmärgil.
 • Meil on kaasaegne õpikeskkond, kus on tipptasemel laborid ja töökojad.
 • Instituudi tugevuseks on õppekavade ja teadusvaldkondade heterogeensus, loodus- ja käitumisteadusi kombineerides saab luua huvitavaid ühisprojekte.
 • Meie vastutada on ka terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis – peame olema ise eeskujuks teistele.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Tulenevalt tehnoloogiavaldkonna ainete eripärast tegeletakse erialasiseselt mitmekülgsete teadussuundadega. Käsitöö ja kodunduse uurimissuunad ülikoolis on seotud peamiselt didaktika valdkonnaga, haarates endas riikliku õppekava rakendamist, sotsiaalset õppimist, aineõpetajaks kujunemist ja aineõpetajate professionaalset identiteeti. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse valdkonnas on uurimissuundadeks üldhariduse muutunud õpikäsitlusest tulenevate õppeviiside ja -meetodite väljatöötamine ja rakendamine.

Tehnoloogiaõpetuse kontekstis tähendab see õppetunnis õpilastel suurema rolli ja vastutuse võtmise võimaldamist tehnoloogiliste lahenduste leidmisel. Teiseks oluliseks uurimisvaldkonnaks on põhihariduse tugevdamine läbi õpilaste holistilise maailmapildi arendamise, mis toimub süsteemse ja järjepideva erivaldkondade aineteadmiste rakendamise kaudu tehnoloogiaõppes.

Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda SIIT.

Varasemad üliõpilastööd
 • Tammets, Priit; Kikkull, Andry (juh) (2015), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuse digitaalse õppevara väljatöötamisel
 • Nikitin, Timo; Rihvk, Endel (juh) (2014), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Projektõpe õpilaste õpimotivatsiooni suurendamise vahendina töö- ja tehnoloogiaõpetuses
 • Palomets, Priit; Rihvk, Endel (juh) (2014), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Väärtuskasvatuse edendamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuses
 • Künnapuu, Harri; Kikkull, Andry (juh) (2012), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Tööõpetuse kui aine kujunemine erinevatel Eesti arenguetappidel
 • Hälvin, Karlo; Rihvk, Endel (juh) (2012), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Õppevahendite osa tehnoloogilise kompetentsuse kujundamisel tehnoloogiaõpetuses
 • Press, Hillart; Rihvk, Endel (juh) (2012), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Põhikooli tehnoloogiaõpetuse lõimimine muusikalise kasvatusega väikekandle valmistamise kaudu
 • Gruno, Allan; Rihvk, Endel (juh) (2010), Tallinn: Tallinna Ülikool, magistritöö: Tappliited ja nende rakendamine töö- ja tehnoloogiaõpetuses
 • Tiina Lall, 2016, (juh) Ene Lind, Käsitöö ja kodunduse õpetajaks uue erialana, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.
 • Krista Pupart, 2016, (juh) Ene Lind, Koolitüdimuse ilmnemine käsitöötunnis, Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut.
 • Triin Kibuspuu, 2016, (juh) Ene Lind, Üldpädevuste kujundamine esimese kooliastme tööõpetuse tunnis, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.
 • Lisete Lige, 2015, (juh) Ene Lind; Eva Veeber, 9. klasside õpilaste arvamused IKT rakendamisest käsitöö õppimisel, Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut.
 • Lea Pärlin, 2015, (juh) Ene Lind, Töökasvatus perekonnas, erinevused/sarnasused linnas ja maal, Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut.
 • Anna Lutter, 2015, (juh) Ene Lind; Eva Veeber, Õpilaste loovuse arendamine käsitöötunnis Kurtna Kooli näitel, Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut.
Põnevad artiklid
Blogi

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud ja doktorandid kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teadussaavutustest, ideedest ja muudel instituuti puudutavetel teemadel meie Loodusblogis.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmisvõimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga. Loe lähemalt meie Tallinna Ülikoolis tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide kohta SIIT

Lisaks, on tehnoloogiavaldkonna õpetajal võimalus liituda erinevate käsitööd edendavate seltsidega, näiteks Eesti Käsitööõpetajate Seltsiga "Aita".

Võimalus liituda erinevate integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö projektidega. Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda SIIT.