Esileht - Maastiku ja kultuuri keskus

Keskusest

Keskus asutati Tallinna Ülikoolis Eesti Humanitaarinstituudi juures 23. jaanuaril 2007. Keskuse juhataja on professor Hannes Palang. Interdistsiplinaarne keskus ühendab inimgeograafe, ökolooge, folkloriste, etnolooge ja antropolooge, kes uurivad ühiskonnas toimuvaid muutusi ja kultuuriilminguid maastikes. Keskseks teemaks on ruumilised inimeste ja looduskeskkonna vahelised suhted ja nende avaldumise vormid – nii füüsilises keskkonnas (vahet tegemata linnalise ja maalise ruumi) kui selle kuvandites (tekstides, piltidel, kaartidel).

Keskuse esimeseks oluliseks tööks (2007-2012) on riiklikult sihtfinantseeritava teadusprojekti "Maastikupraktika ja -pärand"(SF0130033s07) täitmine. Projekti esmane eesmärk on uurida erinevaid praktikaid maastikus, mis vormivad kultuurilisi arusaamu, mis on maastik ja kuidas selles tegutseda ja seda kujutada. Olulisel kohal on pärandi ja mälu temaatika. Muutused ühiskonnas põhjustavad maastikku salvestatud praktikates katkestusi, mille tulemusel muutuvad omakorda nii maastiku mustrid, nende representatsioonid kui ka praktikad ise, millest erilist tähelepanu pööratakse pärandiloomele.

Keskuse töötajad osalevad 2008. aastal loodud Kultuuriteooria tippkeskuse (CECT) töös. Tippkeskuse teadustöö tuumaks on kultuuripraktikate pärandumise ja loomingulisuse uurimine muinasajast tänaseni. Uurimisrühmade koostöös otsitakse sisulisi kokkupuutevälju eri distsipliinide vaatenurkade vahel, milleks on näiteks muinasaegsed sotsiaalsed ja kultuurilised süsteemid, folkloorne pärand, kaasaegsed argielu praktikad, märgisüsteemide kujunemine ja tõlgitavus, maastikulised ja sotsioloogilised protsessid, meedia ja elulugude uuringud.