Esileht - Ökoloogia keskus - Keskusest

Keskusest

Ökoloogia keskus on Tallinna Ülikooli teadus- ja arendusüksus

Ökoloogia keskuse põhitegevuseks on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille uuringutulemusi juurutatakse teadus-arendus­projektides.

Keskuse teadustegevus toimub erinevates suundades, mille peamisteks teaduslikeks eesmärkideks on:

 • erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide (sood, järved, jõed, rannikud ning nende valglad) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil.
 • ökosüsteemide mustrilisuse kujunemise ja arengustsenaariumite modelleerimine.
 • paleoökoloogiliste, maastikuökoloogiliste, telmatoloogiliste ja rannageoloogiliste uurimismeetodite arendamine.
 • randade ja rannikute arengu seaduspärasuste uurimine loodusliku fooni ja inimmõju muutuste tingimustes.
 • jõgede valgalapõhine ökosüsteemide modelleerimine.
 • märgalaökosüsteemide ruumimustrite kujunemise ja primaarprodutsentide morfoloogiliste ning füsioloogiliste tunnuste vaheliste seoste välja selgitamine.
 • märgalaökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslike printsiipide väljatöötamine.
 • järve ökosüsteemide ökohüdroloogiliste toimimismehhanismide modelleerimine.
 • ökosüsteemiteenustel põhinevate interdistsiplinaarsete uurimismeetodite arendamine ja jätkusuutliku arengut toetavate kommunikatsiooni- ja hariduspraktikate väljatöötamine.

Rakenduslikke uuringuid tehakse oma kompetentsi piires valdkondades, mis toetavad teadustegevuse põhisuundade realiseerumist ja aitavad kaasa faktilise andmestiku kogumisele.

Rakenduslikud uuringud on eeskätt seotud:

 • maavarade kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide ja välisõhu saastatusega (eeskätt Kirde-Eestis);
 • veekeskkonna ja selle kaitsega ning veekeskkonna majandamisega, sh valglate majandamine ja kaitse;
 • keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavate temaatikatega ning ekspertiisidega;
 • Eesti keskkonnapoliitika arendamise ja jätkusuutliku arengut toetavate tegevustega;
 • keskkonnakommunikatsiooni ning jätkusuutliku arengu- ja loodushariduse edendamisega.
Missioon
 • Ökoloogia keskuse missiooniks on olla Eesti juhtiv teaduskeskus veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide uurimisel ja loodushoiu kujundamisel.
 • Osutada ühiskonnale teadmusteenust ökosüsteemiteenuste jätkusuutliku majandamise tagamiseks.
 • Pakkuda keskuse töötajatele inspireerivat töökeskkonda parimate teadustulemuste saavutamiseks.
Visioon
 • Ökoloogia keskus on Eesti ja rahvusvaheliste teadus- ja arenduskeskuste tunnustatud partner;
 • Osaleb ja toetab aktiivselt ülikoolihariduse omandamist ning on eelistatud stažeerimiskohaks kraadiõppuritele ning järeldoktorantidele;
 • Avaldab tulemusi rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades ja monograafiates mahus, mis on nõutav teaduse tippkeskuse tasemele;
 • On tunnustatud ekspert ja partner keskkonnakommunikatsiooni sh. -hariduse, loodushoiu ja jätkusuutliku arenguga tegelevatele institutsioonidele.