Esileht - Ökoloogia keskus - Keskusest - Ajalugu

Ajalugu

Ökoloogia Instituudi eelajaloo alguseks võib pidada 4. jaanuari 1990. aastal, mil Eesti Teaduste Akadeemia (TA) üldkogu otsustas moodustada TA Bioloogia-Geoloogia-Keemia osakonna koosseisus Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi (ÖMI). Seoses kiiresti toimuvate muutustega ning vajadusega integreerida varem üleliidulises alluvuses olevad mereuuringutega tegelevad uurimisasutused Eesti teadussüsteemi otsustas Eesti TA Presiidium 16. juunil 1992. aastal moodustada iseseisva Eesti Mereinstituudi ja reorganiseerida ÖMI Ökoloogia Instituudiks. TA Üldkogu kinnitas nimetatud otsuse 17. novembril 1992. aastal.

 • 16. juunil 1992. aastal loodi Eesti TA Ökoloogia Instituut, mille põhiülesanneteks sai alus- ja rakendusuuringute läbiviimine organismide, maastike, ökosüsteemide ja geosfääride arengu, seisundi ja funktsionaalse struktuuri tundma õppimiseks ja haldamiseks, osalemine arendustegevuses, keskkonnateaduste edendamises ja erialase kaadri ettevalmistamises.
 • 20. aprillil 1993. aastal sõlmiti koostööleping Tallinna Pedagoogikaülikooliga Matemaatika-loodusteaduskonna alla kuuluva Geoökoloogia õppetooli moodustamiseks, mis alustas tööd 1993. aasta sügissemestrist. Õppetooli juurde moodustati magistrantuur ja doktorantuur ning vastavad kraadikaitsmise nõukogud.
 • 24. veebruaril 1995. aasal omistati Instituudi monograafilise väljaande nr 2 The Influence of the Natural and Anthropogenic Factors on the Development of Landscapes. The Results of a Comprehensive Study in NE Estonia autorite kollektiivile J.-M. Punningu juhtimisel Eesti Vabariigi teaduspreemia geo-, bio- ja põllumajandusteaduste erialal.
 • 11. juulil 1995. aastal viidi Ökoloogia Instituut vastavalt Teadus- ja Arendus-tegevuse korralduse seadusele Vabariigi Valitsuse otsusega Eesti TA koosseisust üle Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalasse iseseisva avalik-õigusliku juriidilise isikuna.
 • 28. augustil 1995. aastal  sõlmiti koostööleping õppetöö läbiviimiseks Eesti Mäehariduskeskuses Jõhvis
 • 29. oktoobril 1997. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr. 798-k lubati vastavalt Teadus- ja Arendustegevuse korralduse seadusele Ökoloogia Instituudil integreeruda Tallinna Pedagoogikaülikooliga.
 • 24. novembril 1997. aastal  kirjutasid haridusminister Mait Klaassen ning TPÜ rektor Mait Arvisto alla ühinemislepingule, mille kohaselt Ökoloogia Instituut sai autonoomseks TPÜ teadus- ja arendusasutuseks. Samast kuupäevast jõustus ka TPÜ Ökoloogia Instituudi uus põhikiri.
 • 16. juunil 1998. aastal sõlmiti Ökoloogia Instituudi ning Eesti Teaduste Akadeemia vaheline assotsiatsioonileping.
 • 4. oktoobril 2000. aastal võeti Ökoloogia Instituudi Teadusnõukogu poolt vastu instituudi uus arengukava, kus fikseeriti instituudi teadustegevuse põhisuunad ja missioon.
 • 24. veebruaril 2000. aastal omistati Olevi Kullile ja Ülo Niinemetsale Eesti Vabariigi Riiklik teaduspreemia bio-geoteaduste erialal uurimistööde tsükli eest Fotosünteesi kohastumine lehestikus.
 • 16. jaanuaril 2001. aastal reorganiseeriti Ökoloogia Instituudi struktuur – teadustegevus toimub Keskkonnauuringute, Maastikuökoloogia, Tartu ja Kirde-Eesti osakondades.
 • 1. jaanuarist 2013. aastast maastikuökoloogia ja keskkonnauuringute osakonnad muudeti uurimisrühmade põhiseks.
 • 31. augustil 2015 Tallinna Ülikooli restruktureerimise käigus lõpetas TLÜ Ökoloogia Instituut tegevuse autonoomse teadus- ja arendusasutusena ning jätkab teaduskeskusena TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi koosseisus.