Esileht - Ökoloogia keskus - Teadustegevus

Teadustegevus

__thumb_-2-kivide_v2rvimine2.jpg

Ökoloogia Instituudi põhitegevuseks on loodusteaduslikud alusuuringud. Oma kompetentsi piires teostame rakenduslikke uuringute valdkondades, mis toetavad põhisuundade realiseerumist ja aitavad kaasa faktilise andmestiku kogumisele.

Instituudi teadustegevuse peamiseks väljundiks on uurimistulemuste publitseerimine kõrgetasemeliste rahvusvaheliste  teadusajakirjade artiklites ja monograafiates.

Faktilise uurimisandmestiku ja nende analüüsi publitseerimiseks, oma põhitegevuse paremaks levitamiseks ja säilitamiseks jätkab Ökoloogia Instituut oma publikatsioonide seeria väljaandmist.

Teadustegevuse põhisuunad

 • Erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine märgalade ökosüsteemide (sood, järved, rannikud) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil.
 • Ökosüsteemide mustrilisuse kujunemise ja arengustsenaariumite modelleerimine.
 • Paleoökoloogiliste, maastikuökoloogiliste, telmatoloogiliste, ja rannageoloogiliste uurimismeetodite arendamine.
 • Randade ja rannikute arengu seaduspärasuste uurimine loodusliku fooni ja inimmõju muutuste tingimustes.
 • Sooökosüsteemide ruumimustrite kujunemise ja primaarprodutsentide morfoloogilite ning füsioloogiliste tunnuste vaheliste seoste välja selgitamine.
 • Sooökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslike printsiipide väljatöötamine.
 • Järve veebilansi ja setete formeerumise printsiipide modelleerimine
 • Säästvat arengut toetavate inter- ja transdistsiplinaarsete uuringute algatamine ja läbiviimine

Rakenduslikke uuringuid teostatakse oma kompetentsi piires valdkondades, mis toe­ta­vad teadustegevuse põhisuundade realiseerumist ja aitavad kaasa faktilise andmestiku kogumisele.

Rakenduslikke uuringuid viiakse läbi eeskätt:

 • maavarade kaevandamisega seotud probleemide ja välisõhu saastatuse alased uuringud (eeskätt Kirde-Eestis);
 • keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavad uuringud ning ekspertiisid;
 • Eesti keskkonnapoliitika arendamist ja jätkusuutliku arengut toetavad tegevused.
 Osalemine COST projektides

 Action TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar http://gpradar.eu/index.html

  Osalemine võrgustikes

Ökoloogia keskus on UE4SD võrgustiku liige (www.UE4SD.eu)

  • Projektide täpsema tutvustuse leiate Eesti Teadusportaalis (ETIS)

https://www.etis.ee/portaal/asutuseAndmed.aspx?mode=Projects&id=340