Esileht - Rakvere kolledž

Projekti EmpowerKids tulemusena sündis hea abimees igale lapsele

20.02.2018

TLÜ Rakvere kolledž osales ligi kahe aasta vältel Kesk-Läänemere programmi piiriüleses projektis ‘’EmpowerKids - Laste terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalse toimetuleku edendamine", mille eesmärk oli edendada Eesti, Soome ja Läti vähekindlustatud perede laste teadlikkust igapäevaste tervislike valikute tegemisel.

__thumb_-2-empowerkids_uudis.png


Projekti kaasati kohalike omavalitsuste tervisedenduse ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste (Rakvere, Turu ja Jurmala tervise- ja sotsiaaltöötajaid ning lasteaiaõpetajaid). Projekti peamise sihtrühma moodustasid 6-12-aastased lapsed.

Projekti käigus:

  • töötati välja EmpowerKids-nimeline rakendus;
  • korraldati koolitusi sotsiaaltöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja teistele spetsialistidele edendamaks põnevate ja tõhusate lastele suunatud terviseteadlikkust ja sotsiaalset toimetulekut arendavate meetodite kasutamist;
  • korraldati lastele tervise-, liikumis- jm alaseid töötubasid edendamaks lõbusas ja rõõmsameelses õhkkonnas tervislike valikute tegemise oskust.

EmpowerKids rakenduse puhul on tegemist intervjuupõhise mänguga, mis:

  • on lapsesõbralik ja atraktiivne vahend,
  • võimaldab lastel hinnata ja peegeldada oma tervise- ja toitumisharjumusi, igapäevast elukorraldust ja füüsilist aktiivsust,
  • võimaldab spetsialistidel saada individuaalset teavet iga lapse tervise- ja toitumisharjumuste, igapäevase elukorralduse, füüsilist aktiivsuse ja vajaduste kohta,
  • aitab spetsialistidel pakkuda lapse vajadusest lähtuvat nõustamist ja tuge. 

Lapsed tunnevad, et neid toetatakse ja julgustatakse tegema oma igapäevaelus terviseteadlikumaid valikuid, mis tagaks neile tervislikumad eluviisid praegu ja tulevikus. 

EmpowerKids rakendus võimaldab kohalike omavalitsuste tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatel saada teavet 6-12-aastaste laste tervisliku seisundi ja vajaduste kohta ning vajadusel pakkuda õigeaegset tuge ja abi. EmpowerKids rakendust saab kasutada erinevates asutustes - nt lasteaedades, lastekeskustes, sotsiaalkeskustes, koolides jm.

Rakendus on nüüd saadaval kõikidele organisatsioonidele, kes selle kasutamise vastu huvi tunnevad. Rakenduse kasutamine on tasuline. Täpsem info TLÜ Rakvere kolledžist: rakvere....at....tlu.ee

Projekti töögruppi kuulunud TLÜ Rakvere kolledži eelkoolipedagoogika lektor Lehte Tuuling:

„Lapse eduka toimetuleku seisukohalt nii lapsena kui ka tulevikus täiskasvanuna on oluline pöörata tähelepanu tema igakülgsele arengule. Lapse arengukeskkonna kvaliteet sõltub teda ümbritsevate täiskasvanute teadlikkusest. Nii kodu kui haridusasutus peavad silmas pidama, et ühtviisi oluline on võimaluste loomine tasakaalustatud vaimseks, sotsiaalseks ja füüsiliseks arenguks. Alus täiskasvanuna täisväärtusliku elu elamiseks luuakse varases lapsepõlves. Laps ise ei ole võimeline tegema valikuid ja tegutsema nii, et oleks tagatud parim keskkond ja tingimused igakülgseks arenguks. Koolieelses eas ja põhikooli esimeses astmes on täiskasvanute ülesandeks aidata lapsel õppida tundma iseennast ja oma emotsioone, kujundada tervislikke eluviise, luua alus väärtushinnangute ja maailmapildi tekkeks. Oluline ei ole ainult täiskasvanu seisukohast lähtumine, tähtis on ka kuulata last, küsida temalt tagasisidet õpitu-kogetu kohta ja sellele toetudes kavandada tegevusi ja pakkuda õppimise ja arenguvõimalusi igale lapsele. Lapse harjumuste ja hoiakute väljaselgitamiseks sobivad kõige paremini teda huvitavad ja jagama kutsuvad vahendid. Tänases ühiskonnas on selleks kindlasti kõik nuti-maailmaga seonduv. Igati mõistlik on täiskasvanute poolt kasutada lapse arengu toetamisel infotehnoloogia vahendeid selleks, et eakohaste arenduslike mängude abil suunata last ennast ja oma tegevust analüüsima tervisliku eluviisi seisukohast. EmpowerKids projekti tegevustes on seda kõike ka silmas peetud ja tulemusena valmis just selline mäng, mis on ühelt poolt abiks lapsele analüüsimaks oma harjumusi ja tervisekäitumist ning teiselt poolt toeks täiskasvanutele arengu keskkonna loomisel iga lapse vajadustest lähtuvalt.“

Projekt EmpowerKids viidi läbi ajavahemikul 1.04.2016 - 31.03.2018 Läänemere piirkonna Tervislike Linnade Liidu, Turu Ülikooli, Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži ja Jurmala Linnavalitsuse sotsiaalameti ühises koostöös. Projekti tegevusi rahastasid partnerid ja Kesk-Läänemere programm 2014-2020 (ERDFi eelarvest).