Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - EmpowerKids - Projekti tegevused

Projekti tegevused

__thumb_-2-empower_v.jpg
Seminar “Lapse sotsiaalne toimetulek – teooria ja tegelikkus”

8. märts 2017, kell 10:00 – 15:00, TLÜ Rakvere kolledži II korruse saalis, Pikk 40 Rakvere

 
Empower Kids projekti seminari eesmärgid:

-          Millised on võimalused toetada sotsiaaltöövaldkonna ja tervisespetsialiste nende töös
           vähekindlustatud perede lastega.
-          Kogemuste vahetamine Empower Kids-rakenduse testimisel Eesti, Läti ja Soome 6-12 aastaste lastega.
-          Arutelu teemal, kuidas suunata lapsi tegema terviseteadlikumaid valikuid nende igapäevaelus.
-          Inspiratsiooni ammutamine edasisteks tegevusteks.

Koolituse esialgne kava:

9:45-10:00

Registreerumine, tervituskohv

10:00-10:15

Seminari avamine. Empower Kids projekti ja tegevuste lühitutvustus, Karolina Mackiewicz, projektijuht

10:15-11:30

Ettekanne “Lapse jõustamine: nähes last kompetentse ja aktiivsena”, Ingrid Sindi

Ingrid Sindi on asenduskodutöö kogemusega sotsiaaltöö praktik ja sotsiaaltöö doktorant Tallinna Ülikoolis, kelle uurimuse huvikeskmes on laste asendushoolduse deinstitutsionaliseerimine. Ta uurib, kuidas muutused sisuliselt toetavad oma päritoluperekonnast eraldatud laste igakülgset arengut. Oma ettekandes keskendub ta peamiselt kahele fookusteemale: mida  tähendavad mõisted lapse kompetents ja aktiivsus ning ärgitab arutelu, miks on oluline luua võimalusi / praktikaid laste osalemiseks, siinhulgas just haavatavas oludes elavatele lastele.

11:30-12:15

EmpowerKids-töövahend ja projektitegevuste esmastes intervjuudes osalenud Soome, Läti ja Eesti spetsialistide ja laste antud tagasiside kokkuvõte, Anni Pakarinen, projekti koordinaator

12:15-12:45

Lõuna

12:45-13:45

Soome, Läti ja Eesti spetsialistide esmane tagasiside Empower Kids-rakendusele

13:45-14:45

Avatud arutelu, mille käigus keskendutakse järgmistele küsimustele:
-    kuidas kasutada saadud tulemusi laste heaolu tagamiseks,
-    kuidas aitab  EmpowerKids-töövahend spetsialiste nende töös,
-    kuidas tagada projekti jätkusuutlikkus,
-    edasiste tegevuste kavandamine projekti raames,
-    ettepanekud EmpowerKids-rakenduse edasise arengu osas.

14:45-15:00

Kokkuvõtted

NB! Seminaril on tõlge eesti keelde

Registreeru SIIN


Koolitus Lääne-Virumaa lastega töötavatele spetsialistidele

15. november 2016 toimub TLÜ Rakvere kolledžis Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele suunatud koolitus ‘’EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga lastega peredele’’.

Koolituse sihtgrupp on 6-12 aasta vanuste lastega töötavad professionaalid: sotsiaaltöötajad ja -pedagoogid, lasteaia- ja kooliõpetajad, kooliõed jt. 

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži osaleb partnerina Euroopa Regionaalfondi Kesk-Läänemere programmi toel rahastatavas projektis ‘’EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga lastega peredele’’.

Projekt on suunatud sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele ja ebapiisava terviseteadlikkuse ja sotsiaalse toimetuleku parandamisele Eesti, Soome ja Läti vähekindlustatud perede laste seas.

Meie eesmärgiks on edendada laste teadlikkust igapäevaste tervislike valikute tegemisel. Samuti soovime parandada projekti kaasatud omavalitsuste võimekust tervisedenduse ja sotsiaalvaldkonnas ning vähekindlustatud peredest pärit laste sotsiaalset kaasatust. Nende eesmärkide saavutamiseks töötame tervisetöötajate, sotsiaaltöötajate ning lasteaiaõpetajatega Rakveres, Turus ja Jurmalas. Meie peamise sihtrühma moodustavad 6-12-aastased lapsed.

Rakveres toimuv koolitus on esimene omalaadne, mis tutvustab EmpowerKids projekti Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele laiemalt. Koolitaja ​Anni Pakarinen Turu Ülikoolist annab ülevaate koolituse eesmärkidest:

  • tõsta sotsiaaltöötajate, lasteaia- ja kooliõpetajate, aga ka lastega töötavate spetsialistide teadlikkust lastega töötamise jõustavatest meetoditest,
  • tõsta nende teadlikkust sihipärase tervise- ja sotsiaalnõustamise vajalikkusest, kuna laste vajadused on isikupõhised ja sõltuvad nende tervisealastest ja sotsiaalsetest tingimustest.
  • tagada lastega töötavatele spetsialistidele teadmised EmpowerKids-töövahendist ja selle abil sihipärase nõustamise võimalikkusest erinevates keskkondades,
  • arutleda EmpowerKids-töövahendi eeliste üle sekkumisvõimaluste planeerimisel omavalitsustes,
  • testida projekti EmpowerKids pilootfaasis EmpowerKids-töövahendit selle kasutajate hulgas ning saada vahendi kasutamiskõlblikkuse kohta tagasisidet.

Koolituse tulemusena on lastega töötavatel spetsialistidel olemas teadmised, kuidas vahendit EmpowerKids-töövahend töös lastega kõige paremini kasutada. Samuti on projekti EmpowerKids pilootfaasis kogutud tagasiside oodatavate parenduste kohta aluseks EmpowerKids-töövahendi  edaspidisel täiustamisel.

EmpowerKids-töövahend

EmpowerKids-töövahendi puhul on tegemist projekti partnerite koostöös välja töötatud kasutajasõbraliku ja jõustava vahendiga, mis toetab spetsialiste füüsilise aktiivsuse, toitumise, perekondlike võimaluste ja igapäevaste tegevustega seonduvas nõustamistöös. EmpowerKids-töövahend aitab lapsi kaasata ning viia nendeni tervisealast ja sotsiaalset teavet sihipäraselt arvestades nende vajadusi.

EmpowerKids-töövahend aitab omavalitsuste tervise- ja sotsiaaltöötajatel saada paremini teavet vähekindlustatud peredest pärit laste tervisliku seisundi ja vajaduste kohta ja planeerida paremini vajalikke sekkumisviise. Projekti EmpowerKids toel kasutatakse EmpowerKids-töövahendit erinevates keskkondades: lasteaedades, laste päevakeskustes, sotsiaalabikeskustes ja koolides.

Tutvu koolituse kavaga lähemalt SIIN

Registreeru SIIN


Lisateave:

Projekti koordinaator Kristel Mänd

Tallinna Ülikool Rakvere kolledž

kristel.mand....at....tlu.ee

www.empowerkids.eu

__thumb_-2-CB logo RGB.jpg  __thumb_-2-EU flag RGB.jpg