Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - Nooremõpetaja kutseaasta ja mentor

Nooremõpetaja kutseaasta ja mentor

Kutseaasta

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse arengu võimalust, arendades edasi esmaõppes omandatud teadmisi, oskuseid ja hoiakuid ning pakkudes võimalust kogemuste vahetamiseks, jagamiseks ning erinevate probleemide koostöiseks lahendamiseks.

Ootame osalema koolieelse lasteasutuse õpetajaid, eripedagooge, logopeede.  Kutseaasta programmi finantseerib Haridus- ja teadusministeerium ja see on osalejale tasuta.

Kutseaasta programmi aluseks on õpetajakoolituse riiklik arengukava ja raamnõuded. Esmakordselt käivitus kutseaasta Eestis 2004.aastal. Kutseaasta on oluline etapp esmaõppe ja täienduskoolituse vahel, selle rakendumine toetub õpetaja refleksiivõppe, sotsiaalkonstruktivistliku õpikäsitluse ja tööalase õppimise põhimõtetele. 

Kutseaasta korraldus ja osapooled

Nooremõpetaja läbib kutseaasta oma koolis/koolieelses lasteasutuses. Nooremõpetaja võtab osa koolitustest, mis toimuvad aasta jooksul. Nooremõpetajat juhendab mentor, kelleks on vähemalt 3-aastase töö- ja arendustöö kogemuse ning juhendamisoskustega õpetaja. Mentor peaks eelnevalt läbima mentorkoolituse ülikooli juures või alustama seda paralleelselt kutseaasta juhendamisega. Nooremõpetajatele ja mentoritele toimuvad ka ühisseminarid, kus saab arutada tekkinud probleeme.

Kutseaasta läbimiseks tuleb alustaval õpetajal koostada individuaalne arengumapp, milles kajastub tema tegevus esimesel tööaastal ja eneseanalüüs. Tagasiside õpetaja kutseaastale annab kooli/koolieelse lasteasutuse juht ja juhtkond. Mentoril on seejuures nõuandev roll.

Lisainfot kutseaasta kohta  http://www.tlu.ee/et/hik/opetajateakadeemia/kutseaasta


Registreerimine ja ajakavad

Kutseaasta programmi raames toimuvad alustavate õpetajate esimes(t)e tööaasta(te) tugiprogrammi jooksul kutseaasta ja mentorite koolitus.

Tugiprogrammi koolitus toimub arutelude, diskussioonide ja juhtumianalüüside vormis. Tähelepanu all on enesekehtestamise, koostööoskuste, grupiprotsesside juhtimise, õpetaja rolli ja eneseanalüüsi oskuste arendamine. Kutseaasta kestel on töökohal algajale õpetajale abiks kogenud kolleeg – mentor. Tugiprogrammis kohtutakse 8 päeval õppeaasta jooksul, millele lisandub iseseisev töö.

Mentorkoolitusele oodatakse vähemalt 3-aastase töökogemusega tegevõpetajaid, kes on valmis noort õpetajat tema esimese tööaasta jooksul toetama.

Ajakava

Kutseaasta alustavale õpetajale

2.-3. november 2017

Mentorlus – Arengut Toetav Koostöö

2.-3. november 2017


Registreeru siin

Kutseaasta alustavale lasteaiaõpetajale

Mentor