Esileht - Rakvere kolledž - Teadustööde konkurss - Konkursi statuut 2017

Konkursi statuut 2017

 

LÄÄNE – VIRU MAAKONDA KÄSITLEVATE ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI STATUUT

             
                                           Rakvere kolledži direktori  9.november 2016 korraldus nr 1-17/28

 

 1. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust, mis on seotud Lääne-Virumaaga.
 2. Konkursi regionaalne partner on Lääne-Virumaa Omavalituste Liit (VIROL). 
 3. Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi korraldab  Rakvere kolledž.
 4. Konkursile  võib  esitada  2015/2016 ja 2016/2017  õppeaasta  jooksul  kaitstud  üliõpilaste teadustööd. 
 5. Konkursitööd  tuleb  esitada  elektrooniliselt  e-posti aadressile rakvere....at....tlu.ee hiljemalt 9. september 2017.
 6. Konkursil osalemiseks on vaja täita ankeet, mis on kättesaadav kolledži kodulehel.
 7. Töö hindamiskriteeriumid on:
  1. Seos regionaalsete arengukavadega
  2. Töö vastavus üliõpilaste teadustöö nõuetele
  3. Teema aktuaalsus regioonis ja töö rakendatavus
 8. Auhinnad  määratakse direktori  korraldusega hindamiskomisjoni ettepanekul. 
 9. Direktor  moodustab  hindamiskomisjoni, kuhu kuulub  vähemalt  viis liiget, kellest vähemalt 1/2 on väljapool kolledžit. Komisjoni kuulub VIROL-i hariduskomisjoni esimees. Komisjon valib esimehe.
 10. Komisjon otsustab konkursi tulemused ja sõltuvalt  tööde  kvaliteedist  auhindade jaotuse.
 11. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Otsused langetatakse  lihthäälteenamusega  lahtisel  hääletamisel.  Häälte  võrdsel  jagunemisel  on otsustav  esimehe  hääl.  Koosolekust  osavõtt  registreeritakse  ja  koostatakse  koosoleku protokoll.
 12. Vajadusel võib komisjoni töösse hinnangu andmiseks kaasata valdkonna eksperte ja omavalitsuste esindajaid, kellel ei ole hääleõigust.
 13. Komisjon  esitab  koosoleku  protokolli  direktorile kinnitamiseks. 
 14. Konkursi  tulemused  tehakse  teatavaks  ja  võidutöid kajastatakse kolledži  veebilehel.
 15. Konkursi  võitjatel  tuleb  teha ettekanne oma tööst tulemuste väljakuulutamise sündmusel.