Esileht - TLÜ haridusuuenduse tippkeskus - HUT uuringufond

HUT uuringufond

Inglise keeles/in English

26.05.2017

Kuulutame TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) uuringufondi taotlustele avatuks! HUT uuringufondi aastane suurus on umbes 164 400 € (perioodil 2017-2021). Hetkel on HUT uuringufondi vahendid mõeldud järgnevate tegevuste toetuseks:

 1. Tippteadlaste lühiajalised ametikohad - taotluste korduvtähtajad on 15. juunil, 15. septembril, 15. detsembril, 15. märtsil.
 2. Muu teadustegevus (sh Living Labs) - taotluste korduvtähtajad on 15. juunil, 15. septembril, 15. detsembril, 15. märtsil.

HUT uuringufondist saavad rahastust taotleda TLÜ töötajad ning TLÜ doktorandid, juhendaja toetusel.

HUT uuringufondist rahastatud projektid viiakse enamjaolt ellu projekti „TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja“ (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse A5 raames.

Taustainfo

Haridusuuenduse tippkeskus (HUT) asutati Tallinna Ülikoolis 2015. aastal. Tippkeskuse eesmärgiks on arendada tõenduspõhisele ja uuenduslikule õpetajaharidusele, koolijuhtimisele ja hariduspoliitikale fokusseeruvat interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda. HUT vaatleb haridusuuendust laiemalt, lähtudes vajadusest luua teaduspõhine alus uue õppimis- ja õpetamiskultuuri kujunemiseks ja juurdumiseks Eesti hariduses.

Tippkeskuse teadustööd viivad läbi TLÜ interdistsiplinaarsed teadurite ja doktorantide meeskonnad peamiselt haridus-, psüholoogia-, digi- ja loodusteaduste valdkondadest. Tippkeskust toetab laiem rahvusvaheline võrgustik erineva haridusuuendusega seotud taustatega liikmetest ja huvigruppidest.

Tippkeskuse eesmärgiks on ka soovitada uut viisi haridusalase teadustöö läbiviimiseks, mille aluseks oleks haridusteooria ja –praktika ning mis viidaks läbi, kasutades süstemaatilist andmepõhist lähenemist (õpianalüütika).

Eesmärgid

Taotlusi võetakse vastu projektidele ja tegevustele, mis toetavad allnimetatud HUT uurimissuundasid või pakuvad välja uue HUT uurimissuuna.

Institutsionaalne muutus ja uuendus (Institutional Change and Innovation):

1)    Hindamine ja institutsionaalne evalveerimine (Measurement and Institutional Assessment)

2)    Living Labs haridusuuenduses (Living Labs for Educational Innovation)

Uued õpikeskkonnad (New Learning environments):

3)    Uuenduslike õpistsenaariumide jagamine (Sharing Innovative Learning Scenarios)

4)    STEM (loodus- ja täppisteadused) haridus väljaspool klassiruumi (STEM education outside the classroom)

5)    Mitteformaalne ja töölõppimine (Informal and Workplace Learning)

Õpetajad ja koolitajad õppimise vahendajatena (Teachers and Trainers as Facilitators of Learning):

6)    Õpetajate professionaalsemaks muutumine ning töölõpe (Teacher Professionalization and Workplace Learning)

7)    Õpetajate kompetentsus ning õppekava arendus (Teacher Competence and Curriculum Development)

Õppija interaktiivsus ja kognitiivsus (Learner Interaction and Cognition)

8)    Inclusive Education (Kaasav haridus)

Projektide eesmärgiks peaks olema ühe ülalnimetatud areneva uurimissuuna tugevdamine või uue strateegiliselt tähtsa uurimissuuna loomine. Projektid peaksid suurendama teadusrahastuse taotlemise šansse, kasvatama rahvusvahelist võrgustikku ning suurendama tippkeskuse ja TLÜ nähtavust teadusmaastikul.

Toetatud tegevused

Tippteadlaste lühiajalised ametikohad

Alates 2017. aasta sügisest on HUT rahastusega võimalik ülikooli kutsuda tippteadlasi:

 • Visiidi pikkuseks 1-3 kuud;
 • Katab palgakulud;
 • Eesmärgiks on tugevdada baasi, millelt kandideerida teadusrahastusele, suurendada rahvusvahelist koostööd läbi külastava tippteadlase võrgustiku ning suurendada TLÜ nähtavust rahvusvahelisel teadusmaastikul.

Tippteadlaste lühiajalised ametikohad on rahastatud projekti „TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja“ (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse A5 raames.

Kuidas taotleda?

Tippteadlase ametikoha taotlemiseks täitke veebipõhine taotlusvorm ning lisaks saatke potentsiaalse tippteadlase kirjalik nõusolek e-mailitsi aadressile ulla.kask....at....tlu.ee.

Taotluseid saab esitada järgnevateks korduvtähtaegadeks: 15. juuni, 15. september, 15. detsember ning 15. märts. Taotlused vaatab üle HUT nõukogu peatselt pärast korduvtähtaegade möödumist ning taotlejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt 4 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Muu teadustegevus

Rahastust saab taotleda erinevatele teadustegevustele, sh:

 • Living Labs pilootprojektid*: pilootprojekti käivitamisega seotud kulud (v.a. personalikulud).
 • Seminaride, töötubade ja muude teadusürituste korraldamine: seminarid peaksid olema seotud projektitaotluste koostamisega ning kasvatama rahvusvahelisi võrgustikke.
 • Doktorantide teadustöö toetamine läbi stipendiumite: taotleda saab juhul, kui doktorandi stipendiumit toetav projekt on lõppemas. Teema peaks ühtima HUT uurimisteemadega.
 • Muu toetus uute projektitaotluste koostamiseks või projektide läbiviimiseks (nt omafinantseeringu katmine): projektitaotlusi saab toetada ürituste korraldamisega, reisimisega projektikonsortsiumi kohtumistele, või tugiteenuste eest maksmisega (teenuste tasu osaline katmine).

NB! Personalikulud ei ole abikõlblikud.

Taotletavale summale ei ole seatud limiiti, ent arvesse tuleks võtta, et muu teadustegevuse jaoks on HUT uuringufondis ette nähtud kokku umbes 36 000 € aastas.

Kuidas taotleda?

Muu teadustegevuse jaoks toetuse taotlemiseks täitke veebipõhine taotlusvorm.

Taotluseid saab esitada järgnevateks korduvtähtaegadeks: 15. juuni, 15. september, 15. detsember ning 15. märts. Taotlused vaatab üle HUT nõukogu peatselt pärast korduvtähtaegade möödumist ning taotlejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt 4 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Taotlemise nõuded ja kriteeriumid

Täpsemat infot rahastuse taotlemise protseduuride kohta saab HUT uuringufondi statuudist.

Kui teil on küsimusi HUT uuringufondi kohta või soovite oma taotlust enne esitamist arutada, võtke palun ühendust HUT koordinaatori Ulla Kasega ulla.kask....at....tlu.ee.

* Märkus Living Labs pilootprojektile toetuse taotlejatele

Taotlusvormis projekti kirjeldades selgitage kindlasti ka seda, kuidas teie projekt tippkeskuse Living Labs kriteeriumidega ühtib, sh:

 • Muutunud õpikäsitus 

          Millist muutust välja pakute?

 • Positiivne mõju huvirühmadele (õpilased, õpetajad, koolijuhid, teadurid, ühiskond)

          Nimeta kõik huvirühmad ja selgita, kuidas neid kaasata plaanid? Milline on mõju igale huvirühmale?

 • Tõenduspõhisus

          Kuidas plaanite andmeid ja tõendeid koguda?

 • Jätkusuutlik muutus

          Mida on vaja tegevuse jätkusuutlikkuseks?

 • Laiendatav muutus

          Mida on vaja tegevuse laiendamiseks?

Mis on Living Lab haridusuuenduses?

Living Lab haridusuuenduses on sotsiotehniline infrastruktuur, mis kaasab kõik asjassepuutuvad osapooled (õpetajad, teadurid, õpilased, koolijuhid…) iteratiivsesse ja teaduspõhisesse koosloomise protsessi. Selle eesmärgiks on haridussüsteemi jätkusuutlikul ning tõenduspõhisel viisil uuendada. Tihtipeale on Living Labs-id esmalt rajatud olemasolevatele, usalduslikele koostöösuhetele, mille baasil neid seejärel laiendatakse.

__thumb_-2-EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg