Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele

Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele

Soodustingimused

Ülikool võtab kõrghariduse esimese ja teise astme eestikeelsete õppekavade tasuta õppekohtadele vastuvõtulävendi ületanud isikud, kellel on kehtiv “Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” (RT I 1999, 16, 273) alusel määratud puude raskusastmeks raske või sügav puue (vastuvõtutingimused ja -kord, § 6, lõige 4) ning samal ajal on tal liikumis-, nägemis- või kuulmispuudest tingitud füüsilised takistused, takistused info kättesaadavuses ja hariduslikud erivajadused.

Õppekorralduseeskiri:

§10 Õppekulude hüvitamine. Õppekulude hüvitamist ei nõuta alates 2013/2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaselt, kes:

1)      õpib eestikeelsel õppekaval või senati otsusega määratud võõrkeelsel õppekaval, nominaalkestuse jooksul, täiskoormusega õppes ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu või sellest kuni 6 EAP-d vähem;

[…]

4) ei täida käesoleva lõike punktis 12§29 sätestatud nõudeid, kuid jätkab sama õppekava järgi õppimist vähemalt osakoormusega ja on: keskmise, raske või sügava puudega isik; alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. Üliõpilane ei hüvita õppekulusid nende semestrite eest, mille kohta kehtib vabastuse alus.

§ 21. Eksamid ja arvestused

(9) […] Õppejõul on õigus teha füüsilise või psühhosotsiaalse erivajadusega üliõpilasele kohandusi ainekursuse läbimisel juhul, kui kohanduse tegemata jätmine seaks erivajadusega üliõpilase ainekursuse läbimisel erivajadusest tulenevalt ebavõrdsemasse olukorda võrreldes teiste ainekursusel osalejatega. [muudetud 17.04.2017]

 §29 Akadeemiline puhkus

[…]

(11)Üliõpilasel on akadeemilisel puhkusel viibides õigus täita õppekava, kui ta on: 1) keskmise, raske või sügava puudega isik.

Erasmus programmi kaudu välisülikoolis õppimine

Erasmus+ programmi toetus erivajadustega osalejatele

Erasmus+ pöörab erilist tähelepanu nende üliõpilaste ja töötajate juhendamisele, vastuvõtmisele, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogiliste ja tehniliste tugiteenuste osutamisele ning eelkõige lisakulude katmisele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda Erasmus+ programmis ilma täiendava rahalise toetuseta. See võimaldab kasutada Erasmus+ õpirände võimalusi täiel määral. Iga kõrgkool kohustub Erasmuse kõrgharidushartale alla kirjutades tagama võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused igasuguse taustaga osalejatele. Seepärast saavad erivajadustega üliõpilased ja töötajad kasutada tugiteenuseid, mida vastuvõttev kõrgkool pakub oma kohalikele üliõpilastele ja töötajatele.

Erasmus+ programmi raames saavad kevadsemestriks kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased, kes on lõpetanud 1. õppeaasta bakalaureuseõppes. Avalduste esitamise tähtaeg on 25. september. Lisainfo www.tlu.ee/erasmus.

Lisainfo: Maarja Lehtsaar, tel 6409 136, e-mail: erasmus....at....tlu.ee, vastuvõtuaeg E-N 10.00-13.00, Terra õppehoones ruumis T-215.

Täiendav toetus

Lisaks tavapärasele Erasmus+ stipendiumile on erivajadustega üliõpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud.Samuti on võimalik taotleda lisatoetust erivajadusega üliõpilase saatjale.

Millised on sinu juurdepääsuga seotud vajadused?

Erasmus+ mobiilsusega seotud valdkonnad, millele lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest on võimalik taotleda lisatoetust, hõlmavad järgmist (kuid ei ole sellega piiratud): kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne.

Lisainfo siin 

Kuidas taotleda?

Pöördu  Erasmus+ koordinaatori  või erivsjadusttega tudengite poole, kes abistavad Erasmus+ erivajadustega isikute toetuse taotlusvormi täitmisel.

Vaata Erasmus Student Network’i (ESN) poolt arendatud veebipõhist rakendust

MapAbility, mis kaardistab juurdepääsu kõrgkoolidele ja nende teenustele, abistamaks teha teadlikku valikut sihtkoha osas.

Student toolkit on arendatud üliõpilaste poolt üliõpilastele, sisaldades nõuandeid õpirände toetamiseks.

Andmekaitse

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid käsitletakse ainult seoses sinu taotluse ja Erasmus+ programmis osalemisega vastavalt riiklikule seadusandlusele.Erivajadustega tudengite nõustaja on abiks taotluste kirjutamisel ja informatsiooni leidmisel. 

Erivajadustega tudengite nõustaja

 

Erasmus+ soovitused:

ExchangeAbility projekt 

ExchangeAbility videod

Erasmus+ saadikud

.

Stipendiumid ja toetused

TLÜ liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilase
stipendium

Raske või sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega üliõpilased on oodatud taotlema stipendiumi, mis on mõeldud toetamaks puudega inimeste õppimist ülikooli tasemeõppes.

Stipendium määratakse akadeemilise prorektori korraldusega üheks õppeaastaks ning seda on võimalik õpingute jooksul taotleda õppekava nominaalkestusele vastav arv kordi (bakalaureuseõppe jooksul 3 korda, magistriõppe jooksul 2 korda).

Enne taotluse esitamist palun lugege kindlasti läbi  Puudega uliopilaste stipendiumi kord (155 KiB)stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord. (puudega uliopilaste stipendiumi kord, 155 KiB)

Üliõpilasel on õigus taotleda stipendiumi kümneks õppekuuks üks kord õppeaastas. Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt 1. oktoobriks õppeinfosüsteemis (ÕIS). Stipendiumi taotlemiseks tuleb taotlusele lisada koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme määramise kohta (korduva taotlemise korral).

NB! Stipendiumi esmakordsel taotlemisel palume saata avalduse, sooviga lisada märge erivajaduse kohta ÕIS-i, koos puuet tõendava dokumendi koopiaga, Tallinna Ülikooli õppeosakonda erivajadusega õppijate nõustajale. Alles peale märke lisamist ÕIS-i tekib võimalus taotluse esitamiseks.

Tähtaeg: 1. oktoober (taotlemine 10 õppekuuks)

Riiklik erivajadusega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud Vabariigi Valitsuse määruses "Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused".

Stipendiumit saavad taotleda keskmise, raske või sügava puudega üliõpilased (rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilased), kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

2016/2017. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2016 ja 20. veebruaril 2017.

Palun tutvuge kindlasti esmalt taotluse täitmise juhendiga.

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita internetis elektrooniline taotlusvorm. (Taotlusvormi täitmiseks ja esitamise on vajalikud ID kaart ning pin-koodid.)
  • Taotlusvormi juurde tuleb lisada sisse skanneerituna arstliku komisjoni poolt väljastatud tõend puude raskusastme määramise kohta.
  • Osakoormusega õppes ja/või akadeemilisel puhkusel viibivatel taotlejatel tõend õppeainetele registreerumise kohta.

Taotlus on veebis esitatud alles siis, kui dokument on kinnitatud digiallkirjaga.

Kui taotluse täitmisel tekib probleeme õppekava koodi märkimisega, kontrollige koodi Eesti Hariduse Infosüsteemi kodulehelt.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Lisainfo erivajadustega üliõpilaste stipendiumide osas: Annela Oona (annela.oona....at....archimedes.ee).

Õppekoormuse muutudes või akadeemilisele puhkusele minnes, andke sellekohasest infost koheselt teada SA Arcimedese kontaktisikule.

Tähtaeg: 20. september (stipendium 10 kuuks, sügisest õppeaasta lõpuni) / 20. veebruar (stipendium 5 kuuks, kevadsemestriks) NB! Taotleda saab 1 korra aastas, kas septembris (10 kuuks) või veebruaris (5 kuuks). Kahel korral 5 kuuks ei saa taotlust esitada.

Samuti on erivajadusega üliõpilastel õigus taotleda kõiki teisi TLÜ üliõpilastele mõeldud stipendiume ja toetusi, mille nõuetele ta vastab (nt õppetoetuse taotlemine eritoetusfondist erivajaduse tõttu majanduslikult raskes olukorras olijatele).

Lisainfo stipendiumite ja toetuste kohta:

https://www.hm.ee/stipendiumid

https://www.hm.ee/et/oppetoetused