Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Eritingimused õpingutel

Eritingimused õpingutel

Eritingimused sisseastumisel

Kvalifitseeruvatel erivajadusega kandidaatidel on võimalik kandideerida eritingimustel, ületades sisseastumisel lävendi, kuid pingereast eemale jäädes luuakse neile eraldi tasuta koht.

Ülikool võtab kõrghariduse esimese ja teise astme eestikeelsete õppekavade tasuta õppekohtadele vastuvõtulävendi ületanud isikud, kellel on kehtiv “Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” (RT I 1999, 16, 273) alusel määratud puude raskusastmeks raske või sügav puue (vastuvõtutingimused ja -kord, § 6, lõige 4) ning samal ajal on tal liikumis-, nägemis- või kuulmispuudest tingitud füüsilised takistused, takistused info kättesaadavuses ja hariduslikud erivajadused.

Eritingimused õpingute jooksul:

 Erivajadusega tudengitel, kelle on määratud vähemalt keskmine puue on võimalus õppida akadeemilise puhkuse ajal ja vabastus õppekulude hüvitamisest.

Õppekorralduseeskiri:

§10 Õppekulude hüvitamine. Õppekulude hüvitamist ei nõuta alates 2013/2014 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaselt, kes:

1)      õpib eestikeelsel õppekaval või senati otsusega määratud võõrkeelsel õppekaval, nominaalkestuse jooksul, täiskoormusega õppes ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu või sellest kuni 6 EAP-d vähem;

[…]

4) ei täida käesoleva lõike punktis 12§29 sätestatud nõudeid, kuid jätkab sama õppekava järgi õppimist vähemalt osakoormusega ja on: keskmise, raske või sügava puudega isik; alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. Üliõpilane ei hüvita õppekulusid nende semestrite eest, mille kohta kehtib vabastuse alus.

 §29 Akadeemiline puhkus

[…]

(11)Üliõpilasel on akadeemilisel puhkusel viibides õigus täita õppekava, kui ta on: 1) keskmise, raske või sügava puudega isik.