Esileht - Haapsalu kolledž - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava peamiseks eesmärgiks on luua eeldused ennast teostava käsitöötehnoloogiaid ja disaini olemust tundva loovisiku kujunemiseks, kes toetub oma tegevuses pärimuslikule kultuurile, traditsioonilistele käsitöötehnikatele ja kaasaegse disaini meetoditele ning töövõtetele.

Õppeakava läbimine loob eeldused interdistsiplinaarsete seoste äratundmiseks erinevates käsitöötehnoloogia rakendusalades, annab teadmised käsitöötehnoloogia ja disaini põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ja valdkonna probleemide sõnastamiseks ning nende lahendamiseks ning annab ka oskused käsitöötehnoloogia ja disaini valdkonna projektide algatamiseks ning juhtimis- ja meeskonnatööoskuste kujunemiseks.

Eriala kohustuslike üldainete mooduli eesmärgiks on anda teadmised disaini ajaloost ja luua eeldused integreeritud teadmiste kujunemiseks kunsti eri suundadest ja praktikas rakendamise võimalustest; anda õppijale üldiseid kunstilisi väljendusoskuseid oma ideede visualiseerimiseks; arendada joonistamise ja maalimise praktilisi distsipliine ning anda teadmised värvusõpetusest ja kompositsiooni alustest teoorias ja praktikas jpm.

Eriala valikainete mooduli eesmärgiks on luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks, anda võimalus erialaste teadmiste täiendamiseks ja mitmekesistamiseks ning luua eeldused käelist tegevust ja rahvuslikku esemelist kultuuri väärtustavate loovisikute kujunemiseks.

Varasemad õppekavad leiad siit!

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt N-L kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Ühel nädalal toimuvad kolledžis loengud ja praktiline juhendamine töökodades ning järgneval nädalal toimub iseseisev töö, kus tudengitel on võimalus vajadusel kasutada eriala õppeklasse ja töökodasid etteantud ülesannete täitmiseks.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

TLÜ Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekaval puuduvad kõrvalerialad.

kohustuslikud erialaained:

 • 20. sajandi disainiajalugu
 • Kompositsiooni alused
 • Materjaliõpetus I-III (puit ja saematerjalid; metallid ja sulamid; plastid ja vaigud)
 • Projekteerimine I-V
 • Värvusõpetus
 • Joonistamine
 • Maalimine
 • Konstrueerimine
 • 3D modelleerimine
 • Tootearendus ja autoriõigus
 • Portfoolio
Olulisemad valikained:
 • Disaini juhtimine
 • Kujundusprogrammid
 • Keskkonnadisain
 • Vanatehnika restaureerimine
 • Pärandvara restaureerimine
 • Digifotograafia alused
 • Modelleerimine

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.