Esileht - Haapsalu kolledž - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava eesmärgiks on luua võimalused:

 • süstemaatilise ja katkematu liiklusohutushariduse tagamiseks
 • liiklusohutuse põhimõistete ja teoreetiliste printsiipide tundmiseks
 • liiklusalaste analüüside ning uuringute mõistmiseks ja läbiviimiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks
 • liikluskäitumise interdistsiplinaarseks käsitlemiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks
 • ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks

Ohutu liikluskeskkond ja selle planeerimise mooduli eesmärgiks on luua eeldused ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks ja kujundamiseks ja CAD tarkvara kasutamiseks ning anda teadmised liiklusjärelevalve rolli olulisusest ohutu liikluskeskkonna kujundamisel ning põhioskused töötamaks liiklusohutusspetsialistina.

Liikluskäitumine ja -koolituse mooduli eesmärgiks on luua eeldused liikluskäitumise interdistsiplinaarseks käsitlemiseks ning erinevate sihtrühmade liiklusohutusele suunatud hoiakute ja käitumise kujundamiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks.

Varasemad õppekavad leiad siit!

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Liiklusohutuse õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Liiklusohutuse õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt E-T, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Võrreldes päevaõppega on tsükliõppe puhul iseseisva töö osakaal ja praktika maht suurem ning kontaktõpet toimub vähem.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Õppekaval puuduvad kõrvalerialad. Üliõpilasel tuleb õppekava läbimiseks läbida kohustuslike ainete moodul, millele lisaks tuleb valivad erialase spetsialiseerumise huvidest lähtuvalt aineid valikainete moodulist vähemalt 20 EAP ulatuses.

Erialaained:

 • Ohutu liikluskeskkonna planeerimine ja korraldamine
 • Liiklusohutusalase töö alused
 • Liiklusohutusalased uuringud ja andmebaasid
 • Arvutigraafika alused
 • Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine
 • Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid
 • Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine
 • Õppimise ja õpetamise alused
 • Liiklusalased õigusaktid
 • Suhtlemine õppeprotsessis
 • Liiklusharidus
 • Jalgratta- ja pisimopeedijuhi õpetaja koolitus
 • Libedasõidu riskivältimise õpetaja koolitus
 • Sotsiaalne mõjustamine
 • Erialane võõrkeel
 • Sõltuvusainete olemus ja riskeeriva käitumise ennetamine
 • Esmaabi
 • Sõit pimeda ajal
 • A-kategooria ja A1- alamkategooria mootorsõidukijuhi õpetaja
 • Mootorsõidukijuhi järelkoolitaja
 • Mootorsõidukijuhi eksamineerija
 • Ettevõtluse alused ja projektijuhtimine
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja eneseanalüüs
 • Liikuvuse planeerimine
 • Liiklejate riskeeriva käitumise ennetamine/ Prevention of Risk-Taking Behaviour of Road Users
 • Sõiduki ehitus ning aktiivne ja passiivne turvalisus

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.