Esileht - Haapsalu kolledž - Sisseastumine

Sisseastumine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:

Sisseastumise ajakava 2017
25. juuni - 4. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
30. juuni  - 4. juuli Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja), Haapsalu ja Rakvere Kolledžis (v.a pühapäeval). Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.
7. - 12. juuli Sisseastumiseksamid:

Käsitöötehnoloogiad ja disain - 7. juuli kell 10:00
Rakendusinformaatika - 10. juuli kell 10:00
Tervisejuht - 10. juuli kell 10:00
Liiklusohutus - 12. juuli kell 10:00
14. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
17. juuli Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg. 
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 
18. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg

Avalduste esitamine
 • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale ühes ülikoolis.
 • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või Mobiili ID abil aadressil www.sais.eeTutvu SAIS-ga
 • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.
 • Vastuvõtueksami punktisumma koosneb 100% vastuvõtueksami tulemusest.
 • Vastuvõtulävend: 65

Sisseastumistingimused ja eksamite tutvustus:

Käsitöötehnoloogiad ja disain 

Käsitöötehnoloogiate ja disaini erialale sisseastudes on vaja esitada gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam (7. juuli algusega kell 10:00) koosneb kolmest osast: 

 1. Kohapeal teostatav ülesanne etteantud materjalist
  • Töövahendite loetelu, mis võiks/peaks sisseastumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
   • joonlaud (max 30 cm)
   • kolmnurkjoonlaud
   • lõikenuga paberile/papile
   • liimipulk
   • harilik pliiats
   • kustutuskumm
   • omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid
   • käärid
 2. Ülesande lahenduse esitlus
 3. Vestlus ja tudengi kandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas)

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Tervisejuht 

Tervisejuhi õppekavale astuval üliõpilasel tuleb kolledžile esitada keskharidust tõendav dokument - gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

 • motivatsioonikirjast (esitada SAISi koos avaldusega 25. juuni - 4. juuli), milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga; 

 • vestlusest (12. juuli algusega kell 10:00), mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks. 

Liiklusohutus

Liiklusohutuse õppekavale astuval üliõpilasel tuleb vastuvõtul esitada nii keskharidust tõendav dokument või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon kui ka mootorsõiduki juhiluba (või selle taotlemist tõendav dokument).

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

 • motivatsioonikirjast (esitada SAISi koos avaldusega 25. juuni - 4. juuli), milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga; 

 • vestlusest (12. juuli algusega kell 10:00), mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Rakendusinformaatika

Rakendusinformaatika erialale sisseastudes on vaja esitada gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • kutsesobivustest (10. juuli algusega kell 10:00), mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi seniseid teadmisi ja kokkupuudet IT valdkonnaga
 • vestlus (10. juuli), mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ja motiveeritus erialal õppimiseks ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Hea teada

 • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta.
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.
 • Meie rakenduskõrgharidusele järgneb võimalus jätkata õpinguid magistriõppekavas.
 • Õppekava pikkus aastates ei tähenda, et üliõpilane peab õppekava läbima vastava arvu aastatega. Nimelt mõõdetakse õppekava pikkust nominaalajaga, mille järgi 1 nominaalaasta võrdub 60 ainepunktiga.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. 
 • Tutvu kõrgharidusreformist tulenevate muudatustega

Lisainfo

Telefon: 472 0240
NB! Telefoni teel saab infot tööpäeviti 9:00-15:00
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee