Esileht - Haapsalu kolledž - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Tervisedendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Tervisejuhi õppekava annab sisseastujale üldteadmised tervisedenduse alustest, tervist mõjutavatest protsessidest ning õpetab oskusi töötamaks rahvatervise valdkonnas.

Tervisedenduse baaskompetentsuse mooduli peamiseks eesmärgiks on anda üliõpilasele ülevaade rahvatervise organisatoorsest korraldusest Eestis ja Euroopa Liidus ning oskusi orienteeruda lokaalsetes ja rahvusvahelistes tervisestruktuurides.

Rakenduslikus tervisedenduse moodulis saab üliõpilane selgeks inimorganismi ehituse, talitluse ja organsüsteemide tegevust reguleerivad mehhanismid. Moodul annab näiteks ülevaate narko-, alkoholi- ja tubakasõltuvuse ning seksuaaltervise alastest nõustamisteenustest ja paljust muust.

Toitumisnõustamise mooduli peamiseks eesmärgiks on anda praktilisi toitumisnõustamisega seotud oskusi ning kujundada kutse- ja ametialaseid hoiakuid ning väärtushinnanguid.

Tervisejuhi õppekava praktilise poole eesmärgiks on luua eeldused erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kogemuste saamiseks terviseprogrammide läbiviimisel, organisatsioonide ja ettevõtete terviseprotsesside juhtimisel ja ennetustegevuste korraldamisel.

Varasemad õppekavad leiad siit!

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Tervisejuhi õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Tervisejuhi õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt E-T, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Tsükliõppe puhul on iseseisva töö osakaal võrreldes päevaõppega suurem ning kontaktõpet toimub vähem.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Tervisejuhi õppekaval puuduvad kõrvalerialad.

Olulised erialaained:

 • Esmaabi
 • Toitumise ealised eripärad
 • Toiduohutus
 • Dietoloogia
 • Toitumise biokeemia
 • Tervisedenduslikud strateegiad ja poliitikad
 • Rahvastiku tervis globaalselt
 • Sõltuvusainete olemus ja riskeeriva käitumise ennetamine
 • Nõustamispsühholoogia alused
 • Rehabilitatsiooni alused
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Liikumisfüsioloogia ja toitumine
 • Toitumisõpetus
 • Toitumuse ja terviseseisundi hindamise meetodid

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.