Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)

Läänemaa stipendiumifond

1998. aastal asutasid Haapsalu linn, Lääne Maavalitsus ja Läänemaa Omavalitsuste Liit Läänemaa stipendiumifondi.

Fond loodi algselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde, eesmärgiga toetada Läänemaalt pärit Tartu Ülikooli üliõpilaste õppe-, teadus- ja arendustööd. Võimaldamaks stipendiume taotleda ka teistes ülikoolides õppivatele tudengitele ning toetamaks laiemalt Läänemaa huve käsitlevat õppe-, uurimis- ja arendustegevust, otsustasid fondi loojad Läänemaa stipendiumifondi 2009. aastal üle tuua Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute SA juurde.

Stipendiumite määramise aluseks on SA nõukogu poolt kinnitatud Läänemaa stipendiumifondi statuut.

Esimese, 01.02.2010 väljakuulutatud 3000-kroonise stipendiumikonkursi võitjateks osutusid Katrin Seppel ja Maarja Koppelmaa.

Sihtasutuse nõukogu tõi oma 18.03.2010 otsuses esile Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži haldus- ja ärikorralduse bakalaureuseõppe IV kursuse tudengi Katrin Seppeli väga head õppeedukust ning Lääne maakonna huve käsitleva uurimistöö teemavalikut “Läänemaa gümnaasiumilõpetajate rändekavatsused ja maakonda tagasipöördumise tõenäosus.”

Teiseks stipendiumisaajaks valitud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži tööstusökoloogia magistriõppe üliõpilase Maarja Koppelmaa panust maakonna arengusse hinnati samuti läbi bakalaureusetöö teemavaliku, milleks oli “Jäätmekäitlus Vormsi saarel.”

2011. aastal pälvisid 200 euro suuruse stipendiumi Gerda Spuul ja Vadim Tamm.

Läänemaal, Ridala vallas sündinud ja üles kasvanud ning Haapsalu Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Gerda Spuul õpib Tartu Ülikooli Loodus-ja tehnoloogiateaduskonna geoinformaatika magistriõppe II kursusel. Gerda paistis konkursil silma väga hea õppeedukuse, kõrge motiveerituse ja teadustööle pühendumisega. Gerda kaitses oma bakalaureusetöö teemal “Kartograafilise andmebaasi keerukuse määramine Eesti põhikaardi 1:10 000 näitel”, mille pinnalt jätkas teema edasiarendust magistritöös. Märkimisväärne on ka läänlase aktiivne osalemine ühiskondlikus elus.

Teine stipendiaat Vadim Tamm on lõpetanud 2007. a Haapsalu Üldgümnaasiumi hõbemedaliga ning hetkel õpib Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika teaduskonna tootearendus ja tootmistehnika eriala magistriõppe I kursusel. Vadim kaitses 2010 a detsembris edukalt oma bakalaureusetöö teemal „eCall Süsteem ja selle rakendamine Eestis” ning on kodukohaga seotud nii õppepraktika sooritamise kui auto- ja mototehnikaalase hobitegevuse kaudu.

2012. aastal otsustas Nõukogu muuta stipendiumi suurust. Kokku maksti stipendiume summas 1000€.  500 euro suuruse stipendiumi pälvisid  Tõnis Aido ja Merle Soots. Tõnis Aido lõpetas TLÜ Haapsalu Kolledži liiklusohutuse õppekaval ning lõputööna koostas Taebla vallale praktilise analüüsi  ja Merle Soots on TLÜ Ökoloogia Instituudi tudeng, kelle lõputöö  “Taimkattemuutuste ja metsapõlengute kajastumine viimase saja aasta jooksul Tänavjärve raba turbas” pälvis Nõukogu positiivse otsuse.

2013. aastal pälvis 500 euro suuruse stipendiumi Erkki Kask. Kes on Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituudi doktorant. Teadustöö käigus tegeleb päikesepatareide elektriliste mõõtmistega ning erinevate uuringute tulemustena saab teha järeldusi paremate päikesepaneelide tootmiseks, mis on ohutud keskkonnale ja jõukohasemad ka tarbijatele.