Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

Modernized teaching material and methodology for road safety educators

Euroopa Komisjoni Liiklusohutuse programmi üks prioriteete aastatel 2011-2020 on tugevdada liiklejate väljaõpet ja koolitust. Projekti „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“ tulemiks on uudne õppematerjal liiklusohutuse hariduse andjatele – eesmärgiga parendada liiklusohutust läbi liiklusohutuse õpetajate harimise Eestis, Soomes ja Norras. Projekti eesmärki toetab ka EU Liiklusohutuse programm.

Piiriülene koostöö võimaldab osalevatel haridusasutustel koguda sõiduõpetaja koolituseks vajalikud oskused ja teadmised ning moodsad õppemeetodid ja parimad praktikad. Hetkel on sõiduõpetaja koolituses puudu ühistest õppematerjalidest. Projekti käigus loovad projektipartnerid uue õpetamise- ja õppematerjali – raamatu, mis on kasulik nii õppijale kui ka õpetajale. Koostatav õppematerjal on kättesaadav kõikidele sidusrühmadele. Õppematerjal on leitav  projektipartnerite raamatukogudes ja kodulehtedel, kus see on kättesaadav nii vilistlastele kui ka teistele organisatsioonidele ja partneritele, kes on seotud liiklusohutuse ja sõiduõpetaja koolitusega.

Protsessi innovaatiline aspekt seisneb järjepidevas sidusrühmade ja tudengite kaasamises ekspertidena õpiku koostamisel. Liiklusohutusalase töökogemusega täiskasvanud tudengid kaasatakse õppematerjali väljaarendamisse läbi intensiivprogrammi. Õpetajad valmistavad ette peatükkide kavandid, mida üheskoos analüüsitakse ja täiendatakse – tulemusena on iga raamatu peatükk läbinud konstruktiivse kriitika ning on valmis avaldamiseks. Kaasates tudengeid eelnevasse töö- ja õpiprotsessi teeb see neist aktiivsed projekti partnerid ja kuna nendest saavad tulevikus sõiduõpetajad, siis loob projekt ühise ja jagatud platvormi sõiduõpetaja koolituseks kogu Euroopas.

Projekti elluviimine tugevdab projekti partnerite võimekust sõiduõpetaja koolituses loomaks rahvusvahelisel tasemel õppekava. See omakorda mõjub positiivselt kogu kõrghariduse arengule osalevates riikides. Projekti edukas elluviimine toetab edaspidiseid tudengite vahetusi, andes neile võimaluse kasutada uut ühiselt loodud õppematerjali erinevates riikides ja ülikoolides. Projekti elluviimine toetab ka elukestvat õpet.

Projekti partnerid:

__thumb_-2-EU-flag-Erasmus.png