Esileht - Haapsalu kolledž - Ühiskonnale - Õpetajale

Ettevõtlik kool

21. sajand on esitanud haridusele väljakutse. Kiiresti muutuv maailm vajab ettevõtlikke, algatus- ja kohanemisvõimelisi inimesi, kes tulevad toime nii isiklikus, pere kui ka avalikus elus.

Ühiskonna arengut silmas pidades on olulisi eluks vajaminevaid teemasid, mis ei seostu otseselt ühegi õppeainega. Põhikooli riiklikus õppekavas (2014) on sätestatud kaheksa läbivat teemat, millele peaks õpetuses ja kasvatuses tähelepanu pöörama. Nende seas on olulisel kohal ka läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Selle teema käsitlemine peaks ideaalis toimuma kõigi õppeainete ning ka tunni- ja koolivälise tegevuse kaudu õpetajate ja kodu ühistöös. Käesoleva materjali eesmärgiks ongi anda õpetajatele ideid, aga ka konkreetsed näpunäited, kuidas ühendada õppeaineid ja ka õppekeskkonna erinevaid tasandeid. Keskendutud on põhikoolile, kuid on esitatud ka lasteaedades ja gümnaasiumis läbiviidud projektide näiteid. Loodame, et antud materjal pakub äratundmisrõõmu, aga ka inspireerib õppetööd huvitavamalt läbi viima.

Materjal on valminud projekti Ettevõtlikkusõppe edendamine Läänemaa koolides tulemusena. Projekti viis ellu SA Läänemaa Arenduskeskus koostöös TLÜ Haapsalu Kolledźiga perioodil veebruar 2013- oktoober 2014.

Kasutatud on „Ettevõtliku Kooli“ konkursile laekunud edulugusid.

Projekti rahastas PRIA Leader.

Projekti eesmärgiks oli toetada Läänemaa koolide õpetajatel integreerida ettevõtlikkusõpet koolitundidesse lähtuvalt riiklikust õppekavast ning tõsta seeläbi Läänemaa noorte ettevõtlikkust ja konkurentsivõimet. Korraldati 7 seminari õppemetoodilise materjali koostamiseks, tulemuste koondamiseks, testimiseks ja levitamiseks. 

     __thumb_-2-LEADER-logo-Jul09(2).jpg

   __thumb_-2-leader.jpg        

__thumb_-2-kodukant.jpg


Allolevalt lingilt leiate Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži emakeele didaktika lektori Ene Hiiepuu koostatud õppematerjali, mis sisaldab praktilisi näiteid ja meetodeid ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse kujundamiseks põhikoolis:

,,Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse kujunemist toetav õppeprotsess“


Elluviidud projektid:

 1. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ rakendamise võimalusi lasteaias
 2. Näiteid läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ rakendamisest ainetundides II kooliastmes
  1. tunnikava. Rollimäng: televisioonisaate lavastamine
  2. tunnikava. Luulehommiku korraldamine
  3. tunnikava. Raamatute reklaamimine
  4. tunnikava. Oma tulevase elukutse tutvustamine
  5. tunnikava. Näituse korraldamine
  6. tunnikava. Kodanikualgatuslik teema: „Koolihoov korda“
 3. Näiteid läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ rakendamisest erinevates ainetundides I-III kooliaste
 4. Õppetööga seotud ettevõtmised väljaspool kooli ja ettevõtete külastused erinevatele kooliastmetele
 5. Näiteid läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ rakendamisest gümnaasiumis
 6. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ rakendamise võimalusi klassiväliste ürituste kaudu (heategevuslik üritus , kaasatud kogu koolipere)
 7. Esinejate, lektorite kutsumine, kindlale sihtgrupile ürituse korraldamine