Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt - Tegevussuunad - Koostööprojektide konkurss

Koostööprojektide konkurss

Programmi “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides” projekti “Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis” didaktikaarenduse suuna tegevuse 1E raames toetab Tallinna ülikooli haridusinnovatsiooni keskus kuut koostööprojekti. Konkurss avatakse eesmärgil, et tagada koostööprojektide kvaliteet ning selgitada välja parimad ideed. Keskus toetab arendusuuringuid, mille eesmärk on toetada muutuva õpikäsituse ja innovaatiliste metoodikate väljatöötamist ja rakendamist haridusasutuses, seda koostöös tegevõpetajatega.

Koostööprojektide raames tasustatakse arendusuuringus osalevaid tegevõpetajaid ning kaetakse kompetentsikeskuse heaks toimuva ideekorjega seotud abikõlblikud kulud.

Teine taotlusvoor, mille raames toetatakse kolme koostööprojekti (à 8000 eurot), on avatud! Taotluste esitamise tähtaeg on 03.05.2017. Koostööprojektiga seotud materjalid on kättesaadavad allpool. Digitaalselt allkirjastatud koostööprojekti toetuse taotlus koos lisadega tuleb saata hiljemalt kolmapäevaks, 03.05.2017, elektrooniliselt Kirsti Rumma e-postile: kirstik....at....tlu.ee.

TAOTLEMINE:

ARUANDLUS:

Esimeses voorus toetatud koostööprojektid
Lähtuvalt programmi “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides”  SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti “Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis” didaktikaarenduse suuna tegevuse 1E koostööprojektide hindamiskomisjoni otsusest (protokoll nr 1-36/2) otsustati toetada järgmisi koostööprojekte:
  • “IKT põhise uurimusliku õppe juurutamine Eesti üldhariduskoolide matemaatikaõppes”, projekti põhitäitja Madis Lepik;
  • “Ühiskonnaõpetus ühiskonna sidususe toetajana”, projekti põhitäitja Mare Oja;
  • “Probleemipõhise õppe rakendamine I kooliastme loodusõpetuses”, projekti põhitäitja Inge Timoštsuk.
Teises voorus toetatud koostööprojektid

Lähtuvalt programmi “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides” SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti “Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis” didaktikaarenduse suuna tegevuse 1E koostööprojektide 2. vooru hindamiskomisjoni otsusest (protokoll nr 1-36/20) otsustati toetada järgmisi koostööprojekte:

  • “Universaalselt disainitud õppeprotsessi rakendamine ennastjuhtivate õppijate arengu toetamisel”, projekti põhitäitja Katrin Poom-Valickis;
  • “Uurimusliku õppe juurutamine Eesti üldhariduskoolide matemaatikaõppes”, projekti põhitäitja Madis Lepik;
  • “Lõimitud õppe võimalusi teemaploki “Industriaalühiskond” näitel”, projekti põhitäitja Mare Oja.

__thumb_-2-innove_logo(2).jpg

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg