Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest

Keskusest

Mida HIK teeb?

__thumb_-2-Prygi21111412.png

 • Monitooring ja hindamine. HIK kogub, hindab ja levitab muutunud õpikäsituse raames tähelepanu leidnud didaktilisi võtteid ja meetodeid kogu maailmast, korraldab nende Eesti oludele sobivuse hindamist ning levitamist nii üliõpilaste kui õpetajate seas.
 • Uued lahendid. HIK-i laborites toimub muutunud õpikäsituse põhimõtetele vastavate didaktiliste ja õppemetoodiliste lahendite väljatöötamine. Laborid pakuvad välja vastava ainevaldkonna uudseid õppimis- ja õpetamisviise, testivad ja levitavad neid, pakkudes ka uudsete õpetamispraktikate videoülesvõtteid, näidistunde, analüüse, õppematerjale.
 • Avalik debatt. HIK korraldab uue õpikäsituse teemalisi ideelaboreid, teadusseminare ja ümarlaudu eesmärgiga levitada sellekohast infot ja mõtteviisi.
 • Koolitus ja konsultatsioon. HIK viib läbi täiendkoolitust ning pakub uudseid õpetamisviise tutvustavaid näidistunde ja konsultatsioone, projektipäevi koolidele, koolitusi Õpetajate Akadeemia raames.
 • Koostöö. HIK seab sisse koostöösuhted muutunud õpikäsituse kompetentsikeskustega teistes riikides, korraldab ja on partneriks ühisprojektides, viib läbi koostööfoorumeid ja konverentse.
Vaata ka Joonmeedia selgitavat videot:

HIK pakub koostöövõimalusi
 • füüsilise ja virtuaalse õpikeskkonna arendus õpetajakoolituse raames
 • haridusvaldkonna ideede lõimimine ettevõtluse jm
 • uurimis- ja arendusprojektid tegevõpetajate, teadlaste ja üliõpilaste koostöös
 • kooliarendusprojektid
 • õpetajakoolituse õppekavaarendus
 • täienduskoolitusideede arendamine tegevõpetajatele, koolijuhtidele ja õppejõududele