Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Keskusest - Keskuse ajalugu

Üldlabori tegemised

Tegemised 2014

  • Eesti põhikooliõpilaste õpikoormuse uuring

__thumb_-2-opikoormuseuuring.jpg

OECD andmetel (Education at Glance, 2012) on Eesti põhikooliõpilaste aastane õppetundide arv koolis võrreldes teiste arenenud riikidega  kõige väiksem. Teisalt osutavad mitmed uuringud, et üle poolte õpilastest peavad õppetöö (tervik)koormust ülejõu käivaks, paljud õpilased tunnevad ennast pidevalt väsinuna, osutatakse kooli vastumeelsusele ja ebahuvitavusele (Henno et al, 2008). On põhjust küsida, kas kurnatuse üheks võimalikuks põhjuseks võiks olla koolivälise õppekoormuse liigne maht või ka ebaefektiivsus. 

Sellest johtuvalt on psühholoogide ja kasvatusteadlaste ühisuurimuse eesmärgiks kaardistada Eesti põhikooliõpilaste kooliväline õpikoormus ning analüüsida võimalusi selle vähendamiseks või muutmiseks nii, et see toetaks parimal viisil õpilase arengut. 

Projekti juhib Grete Arro, kontakt arro....at....tlu.ee. Projekti finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium


  • Üldpädevuste projekt

__thumb_-2-yldpadevusteprojekt.jpg

Üldlabori poolt algatatud projekti eesmärgiks on teadvustada üldpädevuste rolli õpilaste arengus õpetajakoolituse õppejõudude seas ning integreerida üldpädevuste arengu toetamise käsitlus süsteemsemalt õpetajakoolituse magistriõppekavade ainedidaktika õpingutesse. Kuna üldpädevused loovad aluse ainepädevuse arenguks, siis  on projekti raames toimuvate koolituste eesmärgiks suurendada ainedidaktika õppejõudude teadlikkust üldpädevuste teoreetilisest taustast ning leida koostööna võimalusi üldpädevuste arengu toetamise käsitlemiseks  erinevate ainekursuste raames. Koolitusi viivad läbi Tallinna ja Tartu Ülikooli üldpädevuste spetsialistid.

Projekti tulemusena valmib veebipõhine ainedidaktika õpingutes kasutatav õppematerjal, mis koondab endas praktilisi näiteid üldpädevuste arengu toetamise võimalustest II ja III kooliastmes.

Esimesel seminaril, mida juhtis professor Eve Kikas, avati üldpädevuste teoreetiline raamistik ning arutleti üldpädevuste hindamise võimaluste üle. Järgmistel seminaridel keskendutakse juba konkreetsetele üldpädevustele ning üheskoos analüüsitakse nende arendamisvõimalusi erinevate ainedidaktika õpingute raames. Õppimist kursusel toetab vastvalminud materjal Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine.

Projekti juhib Katrin Poom-Valickis, kontakt katrinpv....at....tlu.ee

Projekti finantseerib ESF programm Eduko__thumb_-2-EdukoESF.jpg


  • Nordplus projekt

__thumb_-2-nordplus.png

NordPlus projekti Õppimine ja õpetamine avatud õpikeskkonnas raames teevad koostööd Tallinna, Läti ja  Helsingi Ülikool , Energia Avastuskeskus Eestist ning Teaduskeskus Z(in)oo Lätist. Projekti eesmärgiks on üheskoos luua õpetajakoolituse moodul, mis tutvustab tulevastele õpetajatele võimalusi kuidas muuta õppimine aktiivsemaks ühendades kogemuslik ja uurimuslik õpe viies õppimine klassiruumist väljapoole. Helsingi Ülikool koos Heureka teaduskeskusega on projektis ekspertideks, kes enda õpetajakoolituse alast kogemust tutvustavad ning toetavad moodulite väljatöötamist Tallinna ja Läti Ülikooli üliõpilaste jaoks koostöös kohalike teaduskeskustega. Lisaks kursusele luuakse projekti käigus ka kursusel õppimist toetavad õppe- ning tugimaterjalid. Üliõpilastele loodud kursuse põhjal on plaanis luua ka täiendkoolituse moodul tegevõpetajatele. Projekti raames koostatud materjalid muudetakse kättesaadavaks kõigile õpetajatele eDidaktikumi kaudu.

Tallinna Ülikoolist osalevad projektis Matemaatika ja Loodusteaduste ning Kasvatusteaduste Instituudi õppejõud. Projekt lõppeb septembris 2014 ning kursuse piloteerimine on planeeritud 2015 kevadsemestrisse.

Projekti juhib Katrin Poom-Valickis, kontakt katrinpv....at....tlu.ee

Tegemised 2013

  • Õpetajakoolituse õppejõudude koolitus

__thumb_-2-koolitus.jpg

Selleks, et innustada ja toetada õpetajakoolituse õppejõude maksimaalselt kasutama Haridusinnovatsiooni keskuse tehnoloogilisi võimalusi, viidi 2013 aasta lõpus õpetajakoolituse õppejõududele läbi koolitus Tahvelarvuti ja sotsiaalne tarkvara õppetöö toetajana. Kursuse käigus tutvuti tahvelarvuti kasutamisvõimalustega õppetöös ning katsetati erinevaid brauseripõhiseid sotsiaalse tarkvara vahendeid õppetöö rikastamiseks.

Koolituse viisid läbi Elyna Nevski ja Marin Johnson.