Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Kirjandus ja ühiskond

Kirjandus ja ühiskond

  • Kursuse visioon: Tekitada õpilastes huvi kirjanduse, lugemise, õppimise ja õpetatava vastu, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid ja viies läbi õppekäike.

  • Kursuse eesmärk: Tekitada huvi ja soovi lugeda, mõtestada ja analüüsida erinevaid tekste. Avardada õppija silmaringi, kuidas kirjandus on ühiskonna ja ühiskondlike nähtustega seotud ning milline on kirjanduse roll tänapäeva maailmas.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • oskab seostada kirjandusteose peamisi teemasid ja tõstatatud probleeme (ka loomist, avaldamist, vastuvõttu) ühiskondliku, ajaloolise ja kultuurilise kontekstiga;
  •  on läbi lugenud vähemalt 3 Eesti ja maailmakirjanduse olulisemat kirjandusteost (teab autoreid) ja oskab neid seostada ajajärgu kultuurikontekstiga. Rühmatöö tulemusena esitatakse ühe valitud teose, autori ja ajastu kohta ettekanne;
  • analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid, samuti kirjandus- ja kultuuriloolisi esseid ja teoste arvustusi;
  • arendab enda arutlus- ja väljendusoskust, teksti mõistmist ja tõlgendamist (ka kriitilise lugemise oskust), väärtus-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust, tekitab huvi kirjanduse vastu;
  • mõistab lugemise tähtsust silmaringi laiendamisel, enese määratlemisel, emotsionaalsel rikastamisel ning kõlbelisel täiustamisel.
Materjale näed siit!