Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Koolidele - Gümnaasumi valikkursused - Loogika

Loogika

  • Kursuse eesmärk: Kursuse lõpuks omandab õpilane teadmised loogika põhimõistetest ja nende rakendusvaldkondadest, mõistab loogika rolli matemaatikas, oskab töötada koos kaasõpilastega ülesande lahendamise nimel, on salliv erinevate isikutüüpide suhtes, väljendab end selgelt ja loogiliselt ning oskab enda väiteid toetada argumentidega, oskab koostada esitlust ja seda avalikult esitleda, oskab otsida infot tööülesande lahendamiseks, tunneb enda võimeid ja oskab valida sobiva raskusastmega ülesandeid, oskab aega planeerida ja eristada olulist ebaolulisest.

Õpieesmärgid: Õpilane

  • määrab mõiste sisu ja mahtu ning liigitab mõisteid;
  • defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu;
  • eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab antud teoreemi järgi pöördteoreemi, vastandteoreemi ja pöördvastandteoreemi ning tõestab teoreemi;
  • kasutab matemaatilist teksti kirjutades kvantoreid;
  • teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust;
  • selgitab paradokside teket.
Materjale näed siit!