Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Kutseaasta

Mentor

Mentor on algajale õpetajale nii  kolleeg kui ka tugiisik, kes aitab luua olukorra, kus noor (või uus) õpetaja on toetatud-juhendatud, kellega saab arutada haridusasutuse üldpedagoogilisi, enesearenduse, õppimise, dokumentatsiooni, tegevuste ettevalmistamise ja mistahes muid küsimusi.

 Mentori ülesanded kutseaastat läbiva nooremõpetaja toetamisel on järgmised:

  • toetada nooremõpetajat haridusasutuse ja selle dokumentatsiooni tundma õppimisel;
  • toetada nooremõpetajat tema oskuste analüüsimisel kutsestandardist lähtuvalt;
  • toetada nooremõpetajat eesmärkide seadmisel ja tegevuse planeerimisel edasiseks professionaalseks arenguks;
  • vaadelda  vähemalt kahte nooremõpetaja  tegevust/tundi etapi/veerandi jooksul
  • viia läbi vaatluse järgse tagasiside vestluse
  • toetada nooremõpetaja enesereflektsiooni
  • reflekteerida enda tegevust mentorina

Nooremõpetaja

Kutseaasta eesmärk on toetada algaja õpetaja kohanemist haridusasutuse kui organisatsiooniga, tema professionaalsete kutseoskuste arengut ning pakkuda tuge kogemuste puudumisest  tekkivate probleemide lahendamisel.

Kutseaastat sooritab algaja õpetaja haridusasutuses oma igapäevatööd tehes, saades tuge teda juhendavalt mentorilt ning kutseaasta tugiprogrammist.

Kutseaastal on algajal õpetajal  võimalus rakendada esmakoolituses omandatud teadmisi ja oskusi kogenud kolleegi toel ning saada oma igapäevatöös professionaalset tagasisidet.