Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Kutseaasta

Osapooled

Osapoolte ülesanded ja kohustused kutseaastal

Haridusasutuse juht

 • vastutab kutseaasta rakendamise eest õppeasutuses
 • määrab nooremõpetajale kutseaastaks mentori
 • registreerib nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammis osalemiseks
 • tagab, et nooremõpetaja töökohustused vastaksid omandatud kvalifikatsioonile
 • koostab nooremõpetajale ametijuhendi
 • tagab mentorile võimaluse osaleda koolitustel ja seminaridel
 • reguleerib mentori ja nooremõpetaja koormust vastavalt seadustele
 • analüüsib I, II, III ja IV etapi  lõpul koos mentoriga nooremõpetaja tööd ning annab õppeaasta lõpul hinnangu nooremõpetaja kutseaastale.


Mentor

 • tunneb põhjalikult kutseaasta nõudmisi
 • tutvustab nooremõpetajale kooli, klasse, kolleege ning kooli dokumentatsiooni
 • aitab nooremõpetajal seada kutseaasta eesmärke ja koostada tegevuskava igaks veerandiks
 • töötab nooremõpetaja partnerina, juhendab ja annab regulaarset tagasisidet, toetab algaja õpetaja kohanemist kooli kui organisatsiooniga
 • külastab igas etapis vähemalt kahte nooremõpetaja tundi
 • viib iga etapi keskel ja lõpus läbi arenguvestlused ning protokollib nende tulemused
 • teavitab kooli juhtkonda algaja õpetaja vajadustest ja probleemidest, kaasab vajadusel teisigi kolleege
 • osaleb regulaarselt ülikooli poolt korraldatavatel piirkonna mentorite seminaridel ja koolitusel

Nooremõpetaja

 • töötab haridusele vastavas kooliastmes soovitavalt minimaalse koormusega
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, kolleegide ja mentoriga
 • koos mentoriga analüüsib oma oskusi, vajadusi ja seab pikemaajalised professionaalse arengu eesmärgid
 • õpib tundma kooli ja kooli dokumentatsiooni
 • koostab koos mentoriga tegevuskava igaks etapiks
 • kohtub mentoriga  kord nädalas
 • külastab ja analüüsib igas veerandis vähemalt kahte kolleegide  tundi
 • kirjutab etapi lõpus eneseanalüüsi
 • läbib ülikooli juures kutseaasta tugiprogrammi 6 EAP ulatuses
 • kutseaasta lõpus analüüsib ja hindab enese vastavust kutsestandardile 

Haridus- ja Teadusministeerium 

 • peab arvestust kutseaastat sooritavate õpetajate kohta
 • lahendab kutseaasta rakendamisega seotud probleeme

Kutseaasta info Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

Ülikoolid

 • viivad läbi nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammi
 • korraldavad mentorite koolitust, nõustamist ja koostööd

Kutseaasta info Tallinna Ülikooli kodulehel