Esileht - Tallinna Ülikooli Kirjastus - Kirjastus - Põhimäärus

Põhimäärus

 KINNITATUD rektori 12. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 1

Tallinna Ülikooli kirjastuse põhimäärus

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1.      Tallinna Ülikooli kirjastus (edaspidi kirjastus) on Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) iseseisvaid ülesandeid täitev allüksus, mille põhiülesanneteks on akadeemiline kirjastustegevus ning trükiste levitamine ja müük.

1.2.      Oma tegevuses juhindub kirjastus Eesti Vabariigi seadustest, ülikooli põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, kirjastuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest, teistest ülikooli õigusaktidest, kirjastuse kolleegiumide soovitustest ja akadeemilistest headest tavadest.

1.3.      Kirjastusel on oma finantsallika tunnuskood, kirjablankett ja lihtpitsat.

1.4.      Kirjastuse ingliskeelne nimetus on Tallinn University Press.

1.5.      Kirjastuse kirjastamispoliitikat suunavad ning kirjastuse tööd nõustavad kirjastuse kolleegiumid: üldkolleegium ja sarjakolleegiumid.


2. ÜLESANDED JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1.      Kirjastuse esmane ülesanne on kirjastada kõrge sisulise kvaliteediga, professionaalselt toimetatud ning heal tasemel kujundatud teadus- ja õppekirjandust vastavalt Tallinna Ülikooli põhiüksuste ja liikmete ettepanekutele, milleks ta:

2.1.1.   teeb järjepidevat koostööd ülikooli üksuste ja nende rahvusvaheliste koostööpartneritega kirjastamisettepanekute leidmiseks ning akadeemilise kirjastamisplaani stabiilseks arendamiseks;

2.1.2.   vahendab nõuetele vastavad kirjastamisettepanekud või käsikirjad kirjastuse kolleegiumidele eelretsenseerimise korraldamiseks ja hinnangu andmiseks;

2.1.3.   korraldab avaldamiseks valitud käsikirjade keelelise toimetamise, küljendamise ja korrektuuri;

2.1.5.   vahendab valmis käsikirjad trükikodadesse.

2.2.      Kirjastus teeb koostööd partneritega nii Eestis kui välismaal, sealhulgas:

2.2.1.   arendab koostööprojekte ülikooli partnerülikoolide kirjastuste, rahvusvaheliste akadeemiliste kirjastuste, ülikooli töötajate osalusega teadusseltside ja organisatsioonide jt partneritega;

2.2.2.   tutvustab oma tegevust regulaarselt laiemale avalikkusele.

2.3.      Kirjastus teeb koostööd Eesti ISSN- ja ISBN-keskusega.

2.4.      Kirjastus teeb koostööd trükikodadega, et tagada oma teenuste hea kvaliteet, kättesaadavus ning optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe.

2.5.      Kirjastus korraldab oma väljaannete levitamist ja müüki, sealhulgas:

2.5.1.   arendab müügialast koostööd hulgimüügifirmade ja teiste kirjastustega nii Eestis kui välismaal;

2.5.2.   korraldab oma väljaannete tutvustamist ja levitamist oma eesti- ja ingliskeelse veebilehe kaudu.

2.6.      Kirjastus osaleb oma võimaluste piires ülikooli tegevuste tutvustamises nii kodu- kui välismaal.


3. JUHTIMINE

3.1.      Kirjastus kuulub teadusprorektori vastutusalasse. Kirjastust juhib peatoimetaja, kelle tööülesanded on määratud ametijuhendis.

3.2.      Kirjastuse ametikohtade jaotuse ja jaotuse muutmise kinnitab kirjastuse peatoimetaja esildise alusel ning teadusprorektoriga kooskõlastatult rektor oma käskkirjaga.

3.3.      Kirjastuse kolleegiumid.

3.3.1.   Kirjastuse kirjastamispoliitikat suunav üldkolleegium on akadeemiline ja rahvusvaheline. Üldkolleegiumi koosseis kinnitatakse rektori käskkirjaga. Muudatused üldkolleegiumi koosseisus kinnitab üldkolleegiumi ettepanekul rektor.

3.3.2.   Kolleegiumi töö juhtimiseks valib kolleegium oma liikmete seast esimehe.

3.3.3.   Kirjastuse üldkolleegium koguneb vähemalt üks kord aastas, kuulab ära kirjastuse eelmise aasta aruande ning kinnitab järgneva aasta tegevuskava.

3.3.4.   Kirjastuse uute sarjade avamise ja vajadusel sarjade sulgemise kinnitab üldkolleegiumi ettepanekul rektor.

3.3.5.   Kirjastuse üldkolleegium töötab välja ülikooli kirjastuse kirjastamispoliitika alused ja publitseerimise korra, mille kinnitab peatoimetaja ettepanekul rektor.

3.3.6.   Sarjakolleegiumide koosseis kooskõlastatakse üldkolleegiumis ning kinnitatakse ülikooli rektori käskkirjaga. Sarjakolleegium valib oma liikmete hulgast esimehe. Sarjakolleegiumide põhiülesandeks on otsustada esitatud kirjastamisettepanekute või käsikirjade trükki suunamine või mittesuunamine.

3.3.7.   Kirjastuse sarjakolleegiumide töö toimub vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekud kutsub kokku sarjakolleegiumi esimees. Koosoleku võib vajadusel korraldada elektrooniliselt.

 

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.      Kirjastusel on õigus:

4.1.1.   saada ülikooli teistelt struktuuriüksustelt ja töötajatelt kirjastuse ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja teavet;

4.1.2.   teha ettepanekuid kirjastustegevuse arendamiseks ülikoolis;

4.1.3.   kasutada kirjastuse tööülesannete täitmiseks ülikooli ruume, infrastruktuuri ja töövahendeid;

4.1.4.   teha teadusprorektorile ettepanekuid kirjastuse ametikohtade moodustamise, muutmise ja kaotamise osas;

4.1.5.   võtta käsikirju trükkimiseks vastu ka teenustööna;

4.1.6.   määrata trükitööde hinnad;

4.1.7.   esindada ülikooli oma pädevuse piires.

4.2.      Kirjastus on kohustatud:

4.2.1.   järgima oma tegevuses ülikooli eesmärke ja ülikoolis kehtestatud eeskirju;

4.2.2.   täitma käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid järjepidevalt, tähtajaks ja kvaliteetselt, s.h hoolitsema oma teenuste kõrge kvaliteedi eest;

4.2.3.   haldama kirjastuse veebilehte ja tagama, et veebis olev informatsioon oleks piisav ja aktuaalne ning võimaldaks trükiste aktiivset levitamist;

4.2.4.   edastama vajadusel teistele üksustele ja üliõpilaskonnale informatsiooni oma tegevuse kohta;

4.2.5.   kasutama kirjastuse käsutusse antud ressursse heaperemehelikult ja eesmärgipäraselt.


5. FINANTSEERIMINE

5.1.      Kirjastuse eelarve on osa ülikooli eelarvest. Ülikool rahastab kirjastuse tegevust igaaastase eraldise kaudu. Kirjastuse eelarve sisaldab ka kirjastuse müügitulusid ja muid omateenitud tulusid.

5.2.      Kirjastuse tegevust toetav eraldis ja omateenitud tulud kogu mahus kantakse kirjastuse kontole, mida käsutab kirjastuse peatoimetaja.

 

6. HINDAMINE JA ARUANDLUS

6.1.      Kirjastuse tegevuse hindamise alused on:

6.1.1    kirjastuse kaudu publitseeritud trükiste kvaliteet, nimetuste arv ja summaarne lehekülgede arv ning nende suhe publitseerimiseks tehtud kulutustega;

6.1.2    kirjastuse kaudu publitseeritud trükiste levik nii Eestis kui välismaal, sh raamatukogudelt saadud tellimuste hulk, samuti vastukaja teadusajakirjanduses ja ajakirjanduses;

6.1.3    kirjastuse müügitulu.

6.2.      Kirjastus koostab hiljemalt 15. veebruariks oma eelmise aasta töö aruande ja esitab selle kirjastuse üldkolleegiumile, kes annab hinnangu tehtud tööle.