Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Noorteprojekti koostamine

Noorteprojekti koostamine

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri lõpuaktus toimub 19.mai kell 12.00 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!

Kursuse käigus luuakse väikestes gruppides noorteprojektid noorte endi poolt valitud teemadel, mille edasi arendamisel saavad soovijad esitada taotluse noortegruppide tegevuse rahastajale. Täna rahastatakse palju nii noorsootöö tegevusi kui noortealgatusi just projektide toetamise kaudu.

Maksimum osalejate arv kursusel: 25 õpilast

REGISTREERI KURSUSELE

1. õppepäev: Projekti mõiste, projektigrupid ja -ideed

Toimub:  17.02.2018  kell 12.00 -14.00                                                                                                                                
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Kursuse programmi ja oodatava tulemuse arutelu. Projekti olemuse, mõiste sisu ja osadega tutvumine mängulises vormis. Projektigruppide moodustamine. Projektitöövihiku kasutuselevõtt. Ajurünnakute erinevad vormid projektiidee leidmiseks lähtuvalt probleemist ja vajadusest.

2. õppepäev: Projekti eesmärgid, väljundid, tulemused ja mõju

Toimub: 10.03.2017  kell 11.00 -14 .00                                                                                                                       
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Projekti eesmärkide ja ülesannete seadmine tähekaartide abil. Projekti väljundite, oodatavate tulemuste, mõju, loodavate muutuste planeerimine tegevuse kaudu õppides.

3. õppepäev: Projektiga seotud osapooled

Toimub:  24.03.2017  kell 11.00 -14.00                                                                                                          
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Projekti siht- ja sidusrühmade määratlemine, nende huvide, rollide ja ülesannete kaardistamine mõistekaardi tehnika abil. Projekti partnerid ja nende kaasamine projekti koostamisest projekti hindamiseni. Projektijuhtimise olemuse ja sisu leidmine debatti käigus.

4. õppepäev: Projektile toetuse taotlemine

Toimub:  07.04.2017 kell 11.00 -14.00                                                                                                                            
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Noorteprojektide rahastajad, nende poolt esitatavad nõuded, hindamiskriteeriumid. Info leidmine toetajate kohta. Projekti elluviimist ja juhtimist õpitakse simulatsiooniga.

5. õppepäev: Projekti tegevused

Toimub:   21.04.2017  kell 11.00 -14.00                                                                                                            
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Projekti tegevuskava. Projekti tegevuste planeerimine õppevideote inspiratsioonil. Õppimine ja selle tunnustamine noorteprojektis. Projekti eelarvestamine töölehtedega gruppides töötamiseks.

6. õppepäev: Valminud projektide tutvustused

Toimub: 05.05.2017 kell 11.00 -14.00                                                                                                                               
Koht: M-340
Õppejõud: Lianne Teder

Projektide tutvustamine ning vastastikku kaaslaste poolt hindamine projekti hindamiskriteeriumite alusel. Igal grupp esitleb oma projekti 10 minuti jooksul. Teised hindavad projekti hindamislehtede abil, vajadusel esitavad täpsustavaid küsimusi projekti täiendamiseks.

Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste osas: 

Riina Stahl

Riina.Stahl....at....tlu.ee

+372 6199 774