Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Eksternõpe - Eksternina õppimine

Eksternina õppimine

Avalduse esitamine kuni 29. jaanuarini 2018!

Eksternina õppima ootame neid, kes:

  • on varasemalt sooritanud õppekavasse sobivaid õppeaineid vähemalt 15 ainepunkti raames (juhul kui vajalikus mahus ainepunkte sooritatud ei ole, on võimalus alustada õpinguid Avatud akadeemia kaudu);
  • täidavad eriala sisseastumistingimusi;
  • soovivad omandada kõrghariduse ja saada diplomi.
Eksterniks kandideerimine

Avalduse esitamine toimub semestri alguses akadeemilises kalendris ettenähtud ajal. Kevadsemestril saab avaldusi esitada kuni 29. jaanuarini 2018. Avaldus esitatakse akadeemilise üksuse õppenõustajale. Kandidaat, kes ei ole varem TLÜs õppinud esitab koos avaldusega varasemat haridust tõendavad dokumendid (väljaarvatud need, kes on sama aasta vastuvõtuperioodil esitanud avalduse SAIS keskkonnas) ning VÕTA taotluse, milles tõendab, et on läbinud 15 EAP mahus õppekavasse kuuluvaid õppeaineid. Ingliskeelsete õppekavade puhul lisatakse avaldusele ka keeletõend.

Suurel osal õppekavadest saab alustada õpinguid eksternina ilma sisseastumiseksameid sooritamata. Täidetud peavad olema õppekava sisseastumistingimused, läbitud vähemalt 15 EAP mahus õppekavasse sobivaid aineid ning esitatud vajalikud dokumendid. Osad akadeemilised üksused on aga kehtestanud eritingimused või vastuvõtueksami kandidaatidele, kes ei ole varem samal õppekaval Tallinna Ülikoolis õppinud. Sel juhul peab kandidaat ka kandideerimiseks vastavad nõuded täitma. Eritingimuste kohta saad lisa küsida akadeemilise üksuse õppenõustajalt.

Eksternina õppides on võimalik taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA). Lähtuvalt ülikoolis kehtestatud hinnakirjale tuleb vajadusel VÕTA taotluse eest ka tasuda (taotluse tasu on 30 või 50 eurot sõltuvalt taotluse mahust).

Eksterniks vastuvõtu otsustab akadeemiline üksus ning sellest teavitatakse kandidaati e-kirja teel. Positiivse otsuse korral sisestatakse eksterni andmed ÕISi ja temaga sõlmitakse õppeleping. Eksterni õppekava versiooniks määratakse käesoleva õppeaasta versioon või sellele eelneva:

  • kolme õppeaasta versioon bakalaureuseõppes ja rakenduskõrghariduse õppes, mille nominaalkestus on 3 aastat;
  • kahe õppeaasta versioon magistriõppes või;
  • nelja õppeaasta versioon doktoriõppes ja rakenduskõrgharidusõppes, mille nominaalkestus on 4 aastat.
Eksternina õppimine

NB! Tsükliõppes (kus õppetöö toimub 5 korda aastas sessioonidena) algab õppetöö augustis. Päevaõppes ja tsükliõppes (kus õppetöö toimub tihemini kui 5 korda aastas) algab õppetöö 31. augustist (sügissemestril) või 1. veebruarist (kevadsemestril). Tunniplaanid on leitavad ASIO tunniplaanisüsteemist.

Ekstern saab õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutajakonto ning ainetesse registreerimine jms hakkab toimuma ÕISis. Õppeteenuse eest tasumine on vastavalt registreeritud ainepunktidele. Lõputööd kirjutades ja kaitstes ning lõpueksamit sooritades maksab ekstern lõputöö juhendamise ja kaitsmise ning lõpueksami tasu alusel. Iga semestri alguses peab ekstern oma lepingut pikendama, seda saab teha ÕISis. Eksternil ei ole võimalik saada õppeteenustasu hüvitamiseks pikendust.

Ekstern osaleb õppetöös koos üliõpilastega ja läbib aineid samadel tingimustel. Ekstern käib üliõpilastega samades loengutes, st nende jaoks ei ole eraldi loenguid. Kui õppekava on ainult päevases õppes, tuleb ka eksternil käia päevasel ajal koolis. Õppekava täies mahus täites väljastatakse eksternile diplom ja akadeemiline õiend. Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele on eksternõppes õppijatel õigus saada töökohast õppepuhkust.

Dokumendid

Eksternina õppimise lepingu näidis

Nõustamine ja lisainfo

Täpsem informatsioon ning nõustamine õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustajalt või õppeosakonnast telefonil 640 9131 või e-posti aadressil oppeosakond....at....tlu.ee. Eksternõppe avaldusi võtab vastu õppenõustaja.