Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Kirjalik tõlge

Keda ootame õppima?

Õppima ootame mis tahes eriala bakalaureusetaseme lõpetanud inimesi, kellel on väga hea emakeele ja (vähemalt algtasemel) inglise keele oskus, kirjalik väljendusoskus ning analüüsivõime.

Miks tulla meile õppima?

Valmistame ette tõlketurgu tundvaid kvalifitseeritud tõlkijaid, kes oskavad tõlkida mitmesuguseid erialatekste, kasutada tõlkija töös vajalikke tehnilisi vahendeid ja saavad hakkama tõlkeprojektide juhtimisega, mis nõuavad meeskonnatööd. Suure osa õppetööst moodustab praktiline tõlkimine, mille käigus käsitleme laia teemaderingi ning kujundame välja strateegiad, kuidas tõlkida erinevat tüüpi tekste, eriti majandus-, õigus- ning tehnilisi tekste, ning õpetame tõlke toimetamist. Tõlke- ja toimetusharjutuste käigus on võimalus lihvida oma väljendusoskust nii võõr- kui ka emakeeles.

Kuna tänapäeval ei saa tõlkijad läbi ilma elektrooniliste abivahenditeta, pöörame tähele­panu tõlketehnika nagu tõlkemälu, masintõlke, lokaliseerimisvahendite tundmaõppimisele. Üliõpilased omandavad baasteadmised majandusest, õigusest, Euroopa Liidu institutsioonidest ja dokumentide tõlkimisest ning tutvuvad terminoloogia ja tõlketeooriaga. Stuudiumi lõpul kaitstakse magistritöö valitud teemal.

Kuhu edasi?

Lõpetanud on omandanud pädevuse, mis võimaldab neil toime tulla kiirelt muutuval tõlketurul ja pakkuda heasse hinna- ja kvaliteediklassi kuuluvaid töid. Levinumad tööandjad on suurte organisatsioonide tõlkeosakonnad, kirjastused, kuid tõlkijana on võimalik töötada ka füüsilisest isikust ettevõtjana või juhtides oma bürood.

Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadilt eeldame:

  • bakalaureusekraadi mis tahes erialal
  • emakeele väga head valdamist
  • head võõrkeeleoskust, sh inglise keele oskust vähemalt algtasemel
  • väga head kirjalikku väljendusoskust
  • analüüsivõimet

Sisseastumiseksami kirjeldus 

Sisseastumiseksami käigus vaadeldakse kandidaadi eesti keele oskust, analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi
ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega –oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust, kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.

Eksam koosneb kahest osast:

1. Kirjalik osa:
- TÕLKIMINE. Ühe lühikese (1-2 lauset) tekstiosa inglise keelest eesti keelde tõlkimine. Sõnastike kasutamine on lubatud.
- TÕLKEANALÜÜS. 
Ühe eesti keelde tõlgitud tarbeteksti ja ühe ilukirjandusliku teksti lühikese tekstiosa (1-2 lauset, mille juurde on lisatud originaaltekst) analüüsimine.
 Tarbeteksti lõik on tõlgitud inglise keelest, analüüsitava ilukirjandusliku teksti lõigu tõlke võib valida inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keelest - juhul kui vastava keele oskus on eelnevalt olemas.
Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud u 20 minutit.

2. Suuline osa: vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe.                                                  

Vastuvõtulävend magistriõppes on 70 palli.
Õppekava võid leida SIIT

Kontakt

Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut
Telefon: 6409 358
E-post: tpappel....at....tlu.ee