Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Dora Pluss toetused - Dora Pluss tegevus 1.1

Dora Pluss tegevus 1.1

Alategevus 1.1 Lühiajalise õpirände toetus

Toetust on võimalik taotleda kuni 30 kalendripäeva kestvateks välislähetusteks, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisvisiite (sh raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välitöödel osalemine, konsultatsioonid), mis on seotud ülikooli prioriteetidega.

DoRa_1_1_kord_Tallinna_ÜlikoolisT 1.1 Lühiajalise õpirände toetuse kord Tallinna Ülikoolis

Toetust võivad taotleda isikud, kes:

 • on TLÜ akrediteeritud õppekavadel õppivad magistrandid ja doktorandid;
 • on TLÜ õppejõud ja teadlased, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada;
 • ei viibi lähetuse toimumise ajal akadeemilisel puhkusel;
 • ei kasuta toetust samaaegselt teiste mobiilsustoetustega (Kristjan Jaagu stipendium, Erasmus Pluss, DoRa Pluss teised tegevused, doktorikoolid, EDUKO vmt);
 • ei taotle toetust ühe lähetuse jooksul mitme riigi külastamiseks.

Toetusest

Maksimaalne toetuse suurus on 2000 eurot ühe lähetuse kohta.

Toetused määratakse pingerea alusel arvestades põhimõtet,  et ühele taotlejale eraldatakse ühe õppeaasta jooksul üldjuhul üks toetus.

Kaetakse:

 • sõidukulu (sihtriiki ja tagasi): sõidukulu määrad
 • majutuskulu: majutustoetuse määrad
 • päevaraha: 32 eurot päevas. Makstakse maksimaalselt 1 päev enne ürituse algust ja 1 päev pärast ürituse lõppu.
 • osavõtutasu (Osavõtutasu kaetakse varaseima registreerimismäära järgi, osavõtutasu hinda kajastava dokumendi alusel-arve, korraldajate poolt edastatud informatsioon vms.)

NB! Lähetusega seotud kulusid (va osavõtutasu) ei tohi finantseerida muudest allikatest (va taotleja isiklikud vahendid).

Taotlemine

TLÜ sisesed taotlemise tähtajad on:

 • 31. jaanuar
 • 31. mai
 • 30. september

TLÜ Dora Pluss nõukogu teeb otsuse ja edastab toetuse saajate andmed SA Archimedesele igale tähtajale järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Alates 10. kuupäevast peab üldjuhul (erandi puhul on SA Archimedese otsustada põhjendatud juhul varasem lähetuse algus) jääma lähetuseni veel vähemalt 6 nädalat!

Täida elektrooniline avaldusNB! Palun mitte kasutada jutumärke ja salvestada avaldus endale arvutisse!

Fill the application form. NB! Please do not use quotation marks and save the application form in your computer!

Oluline! Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse kasutamine peab kindlasti olema dokumentidega tõestatud! Kui neid nõutud kujul ei esitata, tuleb toetus tagasi maksta. Toetus võidakse tagasi küsida ka juhul, kui stipendiaat ei esita aruannet õigeaegselt

Teavitamine:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Nii toetuse saajatel kui kõrgkoolidel on kohustus viidata Euroopa Regionaalarengu Fondi Dora Pluss programmi toetuse kasutamisele. Seda ei ole keeruline teha, kui lisada välislähetusega seotud artiklitele ja ettekande slaididele Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Archimedese logod või viidata tekstiliselt toetusele (näiteks „Artikli ilmumist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”).

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/.

Lisainformatsioon:

Heidi Koolmeister
TLÜ Dora Pluss koordinaator
Telefon: 640 9145
E-mail: heidi.koolmeister....at....tlu.ee