Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Dora Pluss toetused - Dora Pluss tegevus 1.2

Dora Pluss tegevus 1.2

Alategevus 1.2 Doktorantide õpirände toetus

Toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse. Õpiränne on füüsiline ümberasumine välisriiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või informaalses õppes.

Toetust võib taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel Tallinna Ülikooli doktorant. Doktorant võib toetust taotleda enam kui üks kord õpingute jooksul, arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuu eest. Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamistoetuse ühikuhind.

Toetuse taotlemise kord Tallinna Ülikoolis

Toetusega on võimalik katta õpirändega seotud sõidukulud ning majutus- ja elamiskulud.

Sõidu- ja elamistoetuse fikseeritud määrad on leitavad SA Archimedese kodulehelt

TLÜ sisesed taotlemise tähtajad on:

  • 15. veebruar
  • 15. mai
  • 15. november

TLÜ Dora Pluss nõukogu teeb otsuse ja edastab toetuse saajate andmed SA Archimedesele igale tähtajale järgneva kuu 1. kuupäevaks.

Alates 1. kuupäevast peab üldjuhul (erandi puhul on SA Archimedese otsustada põhjendatud juhul varasem lähetuse algus) jääma lähetuseni veel vähemalt 4 nädalat!

Täida elektrooniline avaldus. NB! Palun salvesta avaldus ka endale arvutisse!

Taotleja esitab Dora Pluss koordinaatorile lisadokumendid, mis on nõutud ka Archimedese poolt:

  • Kinnituskiri (originaaldokument) doktorandi vastuvõtmise kohta, mille annab vastuvõttev ülikool või teadusasutus;
  • Doktoritöö juhendaja kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

NB! Tänaseni on kõik Dora Pluss tegevus 1.2 nõuetele vastava taotluse esitanud doktorandid saanud õpirände toetuse!

Teavitamine:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Nii toetuse saajatel kui kõrgkoolidel on kohustus viidata Euroopa Regionaalarengu Fondi Dora Pluss programmi toetuse kasutamisele. Seda ei ole keeruline teha, kui lisada välislähetusega seotud artiklitele ja ettekande slaididele Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Archimedese logod või viidata tekstiliselt toetusele (näiteks „Artikli ilmumist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”).

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/.

Lisainformatsioon:

Heidi Koolmeister
TLÜ Dora Pluss koordinaator
Telefon: 640 9145
E-mail: heidi.koolmeister....at....tlu.ee