Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Dora Pluss toetused - Dora Pluss tegevus 2.1

Dora Pluss tegevus 2.1

Alategevus 2.1 Välismagistrantide kaasamine

Tegevuse eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate välismagistrantide õpinguid, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muutes siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendades pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis. Tegevuse tulemusena paraneb Eesti kõrgkoolide võimekus värvata välisüliõpilasi ning kasvab Eestis õppivate välismagistrantide arv, aga ka õpingute järgselt Eestisse tööle jäävate kõrgelt haritud töötajate arv.

Toetus määratakse õppeaastaks (1-10 kuud).

Stipendiumit on õigus taotleda TLÜ välismagistrantidel, kes:

  • ei ole Eesti Vabariigi residendid, kellel ei ole Eesti kodakondsust ja kelle elukohamaa ei ole Eesti (kui stipendiumi taotlejaks on esimese aasta magistrant);
  • ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta (kui stipendiumi taotlejaks on esimese aasta magistrant), va juhul, kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe, ning kes alustavad õpinguid TLÜ-s 1. septembrist;
  • on täitnud õppekava esimese õppeaasta lõpuks vähemalt 54 EAP ulatuses (kui stipendiumi taotlejaks on teise aasta magistrant);
  • õpivad tasemeõppes täiskoormusel ja viibivad stipendiumi saamise perioodil Eestis;
  • õpivad riiklikult tunnustatud õppekavadel, mis on täies mahus võõrkeelsed;
  • ei saa oma õpingute jaoks toetust muudest allikatest. Muudest allikatest stipendiumi mittesaamist kinnitab üliõpilane. Erandiks Archimedese juhendist tulenevad juhud: Dora Pluss stipendiaatide õppekulusid võib katta kõrgkoolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud tulemuslepingute vahenditest, määrata Dora Pluss välismagistrantidele Dora Pluss lühiajalise õpirände toetusi jne.

Tallinna Ülikooli võõrkeelsed magistriõppekavad, millele toetust eraldatakse, on leitavad SIIT.

Välismagistrandi fikseeritud stipendiumi suurus on 350 eurot kalendrikuus. Stipendiumi makstakse 1. septembrist kuni 30. juunini (10 kuud).

Täpsem info ja juhend: 

Dora Pluss 2.1 kord Tallinna Ülikoolis 

Dora Pluss SA Archimedese juhend

Lisainformatsioon:

Heidi Koolmeister
Dora Pluss koordinaator TLÜ-s
Telefon: 640 9145
E-mail: heidi.koolmeister....at....tlu.ee