Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Dora Pluss toetused - Dora Pluss tegevus 2.2

Dora Pluss tegevus 2.2

Alategevus 2.2 Külalisdoktorantide toetamine

Stipendiumiga toetatakse külalisdoktorante (edaspidi ka stipendiaat), kes tulevad Eesti kõrgkooli õppima üheks kuni kümneks kuuks (edaspidi ka õpiränne). Õpiränne on füüsiline ümberasumine elukohariigist erinevasse riiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või informaalses õppes.

Stipendiumit on õigus taotleda isikul, kes:

 • on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud õppeasutuse doktoriõppe üliõpilane;
 • ei ole Eesti Vabariigi resident;
 • ei ole taotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkooli üliõpilane;
 • ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, v.a juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe.

Stipendiumit on õigus taotleda 1-10 kuud kestvaks õppe- ja teadustööks. Stipendiaadile makstakse külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetust.

Külalisdoktorandi elamistoetust makstakse stipendiaadile Eestis viibimise perioodil. Stipendiaadi minimaalne elamistoetuse määr on 30 päeva. Toetust võib määrata mitu korda, kuid mitte rohkem kui maksimaalse lubatud kuumäära ulatuses (10 kuud).

Õpirände sõidutoetust makstakse stipendiaadile edasi-tagasi reisi kulude katteks välisriigi ülikooli või elukoha ja Eesti kõrgkooli asukoha vahel. Ainult ühel suunal liikumiseks toetust anda ei saa. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sh kohalikku transporti.

Stipendiaadi siinseks juhendajaks TLÜs peab olema eelneva doktorandi juhendamise kogemusega õppejõud, teadustöötaja või loovisik (kunstide valdkonnas).

Taotluse esitamise hetkest peab jääma vähemalt 30 päeva stipendiumiperioodi alguseni.

Ülikoolisisesed stipendiumi taotlemise tähtajad on:

 • 5. oktoober;
 • 5. detsember;
 • 5. veebruar;
 • 5. aprill.

Stipendiumi taotlemiseks esitab külalisdoktorant koostöös siinse juhendajaga TLÜ Dora Pluss koordinaatorile järgnevad dokumendid:

 • külalisdoktorandi allkirjastatud avaldus toetuse taotlemiseks;
 • Tallinna Ülikooli poolse juhenda allkirjastatud individuaalne tööplaan koos konkreetse eesmärgiga (kokku kuni 2 lk) Eestis viibimise perioodiks;
 • Tallinna Ülikooli poolse juhendaja allkirjastatud kinnituskiri koos kirjaliku nõusolekuga külalisdoktorandi juhendamiseks;
 • tõend stipendiaadilt tema koduülikoolis doktoriõppes õppimise kohta;
 • ID kaardi/passi koopia.

Tegevus 2.2 toetuse taotlemise kord Tallinna Ülikoolis