Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Riigi Kinnisvara AS magistri- ja doktoriõppe stipendium / State Real Estate Ltd Grant

Riigi Kinnisvara AS magistri- ja doktoriõppe stipendium / State Real Estate Ltd Grant

Stipendiumi eesmärgiks on Tallinna Ülikooli magistri- ja doktoriõppe edukate üliõpilaste motiveerimine. 2017/18. õppeaasta sügissemestril on avalduste esitamise tähtaeg õppeosakonda (Narva mnt 25 ruum T-213 või oppeosakond....at....tlu.ee) 17. november kell 12.00.

Planeeritava magistritöö või doktoritöö suund peab olema seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga:

 • teadmispõhine ehitus;
 • hoonete keskkonnamõju;
 • sisekliima ja tööviljakus;
 • hoone ja linn;
 • töökeskkonna haldamine;
 • muu valdkond, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb magistrandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • märkus selle kohta, kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • vähemalt ühe õppejõu soovitus;
 • lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;
 • õppetulemuste väljavõte (taotletakse õppeosakonnast).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendiumi statuudiga.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb doktorandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • doktoritöö juhendaja ja instituudi direktori soovitus;
 • doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja (ja kaasjuhendaja)  nimed ning töö planeeritav valmimise tähtaeg;
 • avaldatud publikatsioonide loetelu;
 • õppetulemuste väljavõte (taotletakse õppeosakonnast).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS doktoriõppe stipendiumi statuudiga.

***

The purpose of the grant is to motivate successful Master’s and Doctoral students of Tallinn University. The deadline for submitting applications to the Academic Affairs Office (room T-213 or oppeosakond....at....tlu.ee) in the Autumn Semester of Academic Year 2017/2018 is November 17 at noon (12.00).

The field of research of the planned Master’s or Doctoral Thesis must be related to the field associated with the activities of State Real Estate Ltd:

 • Knowledge-based construction;
 • Environmental impact of buildings;
 • Internal climate and productivity;
 • Buildings and the city;
 • Administration of working environment;
 • Other field not listed here, but connected to the activities of State Real Estate Ltd.

To apply for the grant, Master’s students must submit a (digitally) signed application to the Academic Affairs Office, accompanied by:

 • Contact details of the student (including the email, the address of actual place of residence, phone number) and the bank account number;
 • Topic of the thesis and its relevance/novelty;
 • Explanation as regards the additional value of the thesis to construction or real estate sector of Estonia;
 • Reasons for State Real Estate Ltd to choose the application;
 • Note regarding whether the student has received or is applying for other grants on the same level of studies;
 • Curriculum Vitae;
 • Letter of recommendation from at least one lecturer;
 • Short description of the thesis, including the problem presentation, possible hypotheses and references to the materials used, name of the supervisor/co-supervisor and the planned deadline for the thesis;
 • Transcript of Recrods (can be obtained from the Academic Affairs Office).

To apply for the grant, Doctoral students must submit a (digitally) signed application to the Academic Affairs Office, accompanied by:

 • Contact details of the student (including the email, the address of actual place of residence, phone number) and the bank account number;
 • Topic of the thesis and its relevance/novelty;
 • Explanation as regards the additional value of the thesis to construction or real estate sector of Estonia;
 • Reasons for State Real Estate Ltd to choose the application;
 • Note regarding whether the student has received or is applying for other grants on the same level of studies;
 • Curriculum Vitae;
 • Letter of recommendation from the supervisor and the director of the academic unit;
 • Short description of the thesis, including the problem presentation, possible hypotheses, name of the supervisor/co-supervisor and the planned deadline for the thesis;
 • List of publications;
 • Transcript of Records (can be obtained from the Academic Affairs Office).