Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Riigi Kinnisvara AS magistri- ja doktoriõppe stipendium / State Real Estate Ltd Grant

Riigi Kinnisvara AS magistri- ja doktoriõppe stipendium / State Real Estate Ltd Grant

Stipendiumi eesmärgiks on Tallinna Ülikooli magistri- ja doktoriõppe edukate üliõpilaste motiveerimine. 2016/17. õppeaasta kevadsemestril on avalduste esitamise tähtaeg õppeosakonda (Narva mnt 25 ruum T-213 või oppeosakond....at....tlu.ee) 1. mai.

Planeeritava magistritöö või doktoritöö suund peab olema seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga:

 • teadmispõhine ehitus;
 • hoonete keskkonnamõju;
 • sisekliima ja tööviljakus;
 • hoone ja linn;
 • töökeskkonna haldamine;
 • muu valdkond, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb magistrandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • märkus selle kohta, kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • vähemalt ühe õppejõu soovitus;
 • lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;
 • õppetulemuste väljavõte (taotletakse õppeosakonnast).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendiumi statuudiga.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb doktorandil esitada õppeosakonda lihtkirjalik (digi)allkirjastatud taotlus, millele tuleb lisada:

 • üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni number) ja arvelduskonto number;
 • lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus;
 • selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;
 • põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama;
 • kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • doktoritöö juhendaja ja instituudi direktori soovitus;
 • doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja (ja kaasjuhendaja)  nimed ning töö planeeritav valmimise tähtaeg;
 • avaldatud publikatsioonide loetelu;
 • õppetulemuste väljavõte (taotletakse õppeosakonnast).

Tutvu lisaks Riigi Kinnisvara AS doktoriõppe stipendiumi statuudiga.

***

The purpose of the grant is to motivate successful Master’s and Doctoral students of Tallinn University. The deadline for submitting applications to the Academic Affairs Office (Narva mnt 25, room T-213, or email oppeosakond....at....tlu.ee) in the Spring Semester of Academic Year 2016/2017 is May 1.

The field of research of the planned Master’s or Doctoral Thesis must be related to the field associated with the activities of State Real Estate Ltd:

 • Knowledge-based construction;
 • Environmental impact of buildings;
 • Internal climate and productivity;
 • Buildings and the city;
 • Administration of working environment;
 • Other field not listed here, but connected to the activities of State Real Estate Ltd.

To apply for the grant, Master’s students must submit a (digitally) signed application to the Academic Affairs Office, accompanied by:

 • Contact details of the student (including the email, the address of actual place of residence, phone number) and the bank account number;
 • Topic of the thesis and its relevance/novelty;
 • Explanation as regards the additional value of the thesis to construction or real estate sector of Estonia;
 • Reasons for State Real Estate Ltd to choose the application;
 • Note regarding whether the student has received or is applying for other grants on the same level of studies;
 • Curriculum Vitae;
 • Letter of recommendation from at least one lecturer;
 • Short description of the thesis, including the problem presentation, possible hypotheses and references to the materials used, name of the supervisor/co-supervisor and the planned deadline for the thesis;
 • Transcript of Recrods (can be obtained from the Academic Affairs Office).

To apply for the grant, Doctoral students must submit a (digitally) signed application to the Academic Affairs Office, accompanied by:

 • Contact details of the student (including the email, the address of actual place of residence, phone number) and the bank account number;
 • Topic of the thesis and its relevance/novelty;
 • Explanation as regards the additional value of the thesis to construction or real estate sector of Estonia;
 • Reasons for State Real Estate Ltd to choose the application;
 • Note regarding whether the student has received or is applying for other grants on the same level of studies;
 • Curriculum Vitae;
 • Letter of recommendation from the supervisor and the director of the academic unit;
 • Short description of the thesis, including the problem presentation, possible hypotheses, name of the supervisor/co-supervisor and the planned deadline for the thesis;
 • List of publications;
 • Transcript of Records (can be obtained from the Academic Affairs Office).