Esileht - Personaliosakond - Tule tööle - Akadeemilised ametikohad

Kandideerimisdokumendid


Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt teisipäevaks, 20. veebruariks 2018 (kaasa arvatud) Tallinna Ülikooli personaliosakonda (digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss....at....tlu.ee või Narva mnt 25, ruum T-218, 10120 Tallinn) märgusõnaga "Akadeemiline konkurss":

  • allkirjastatud avaldus-motivatsioonikiri rektori nimele, milles sisaldub ülevaade kandidaadi eesmärkidest õppe- ning teadus- ja arendus- või loometegevuse läbiviimisel;
  • elulookirjeldus TLÜ töösuhete eeskirja lisas 11 loetletud andmetega (.doc või .pdf või CV_eng). Õppe- ning teadus- ja arendus- või loometegevuse andmed võib esitada ka väljavõttena andmebaasidest. Väljatrüki esitamisel tuleb elulookirjelduses märkida, millised eeskirja lisas 11 loetletud andmed väljatrükina esitatakse.
  • ametikohal nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda ENIC/NARIC keskuse hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
  • teaduspublikatsioonide loetelu, milles on eraldi välja toodud rahvusvahelise leviku ja toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritavates väljaannetes avaldatud teadustööd. Kandidaadi teaduspublikatsioonide loetelu on soovitavalt kajastatud ETIS-es;
  • professori ametikoha kandidaadi valikul kuni viie, dotsendi ja vanemteaduri ametikoha kandidaadi valikul kuni kolme ning lektori ja teaduri ametikoha kandidaadi valikul ühe esindusliku teaduspublikatsiooni täistekstilink või selle võimatuse korral fail;
  • kunstialade korral loominguliste tööde loetelu, milles on eraldi välja toodud rahvusvaheliselt tunnustatud loometegevus koos vastava tõendusmaterjaliga;
  • valdkondades, kus publitseerimise võib võrdsustada erialases arendus- ja loometegevuses saavutatud silmapaistvate tunnustust leidnud tulemustega, ning kandidaat soovib neile tugineda, esitab kandidaat ülevaate ja tõendid nende kohta;
  • dokumendid ja materjalid muude teadmiste ja oskuste tõendamiseks juhul, kui ametikirjelduses on esitatud vastavaid nõudeid või kandidaat neid oluliseks peab.

Professori, dotsendi ja vanemteaduri ametikohale kandideerides esitada dokumendid nii eesti kui inglise keeles.
Teistele ametikohtadele kandideerides esitada kandideerimisdokumendid eesti keeles.
Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.Lisainfo personalitöö peaspetsialistilt tel 640 9237, konkurss....at....tlu.ee