Esileht - Riho Pätsi Koolimuusika Fond - Statuut

Statuut

RIHO  PÄTSI  KOOLIMUUSIKA  FONDI  STATUUT

1. Riho Pätsi Koolimuusika Fondi (edaspidi fondi) eesmärgiks on silmapaistvate koolimuusika-alaste saavutuste eest stipendiumide määramise kaudu jäädvustada muusikapedagoogi, koorijuhi, teadlase, helilooja, Ed.Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallinna Ülikool) ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) professor  Riho Pätsi mälestust.

2. Fond annab igal aastal välja  stipendiume lastele, noortele ning õpetajatele suunatud muusikalise tegevuse eest  eriliselt silma paistnud:

•          muusikaõpetajale,

•          instrumendiõpetajale,

•          heliloojale,

•          muusikapedagoogika uurijale,

•          koolimuusika edendajale.

3. Fondi tööd korraldab fondi juhatus, kuhu kuuluvad Haridus-ja Teadusministeeriumi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna  Ülikooli, Eesti Muusikaõpetajate Liidu, Koolibri Kirjastuse esindajad. Juhatusse võivad kuuluda ka teiste institutsioonide (loomeliidud, seltsid, ühendused jmt) esindajad ning üksikisikud.

4. Juhatuse tööd juhib tema poolt oma liikmete hulgast valitud esimees.

5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas: jooksva aasta mais (kinnitatakse fondi stipendiaadid) ning novembris (tehakse kokkuvõte jooksva aasta tegevusest ning kavandatakse plaanid uueks aastaks).

6. Stipendiumi määramisel muusikaõpetajale lähtutakse järgmistest nõuetest:

•          stipendiaat on silmapaistev ja tunnustatud õpetaja koolis/ linnas/ maakonnas ning on   tegevusega kaasa aidanud muusikaõpetuse edendamisele;

•          stipendiaat osaleb koolikooridega või -orkestriga regulaarselt laulupidudel ja/või konkurss-festivalidel,

•          vähemalt ühele stipendiaadi poolt juhendatavale koorile või orkestrile on omistatud I kategooria.

Stipendiumikandidaadid esitatakse Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja linnade/maakondade muusikaõpetajate ainesektsioonide poolt.

7. Stipendiumi määramisel instrumendiõpetajale lähtutakse järgmistest nõuetest:

•          stipendiaat on   tunnustatud interpreet ning tema kontserttegevus on suunatud ka  õpilastele või stipendiaat on tunnustatud muusikakollektiivi juht vabariigis/maakonnas,

•          stipendiaadi õpilased on osalenud edukalt konkurssidel ja/või festivalidel.

Stipendiumikandidaate võivad esitada muusikakoolid, kõrgkoolid,  instrumentaalmuusika kutseliidud,   loomeliidud. 

8. Stipendium määratakse heliloojale, kes on loonud

•          lastele ja/või noortele soololaule või

•          koorilaule(u) koolikooriliigile/liikidele või

•          instrumentaalmuusikat või muusikalise lavateose lastele/noortele.

Stipendiumikandidaate võivad esitada Eesti Heliloojate Liit jt loomeliidud,  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Kooriühing.    

9. Stipendiumi määramisel  muusikapedagoogika uurijale  selgitatakse välja 

•          muusikaõpetuse või muusikapedagoogika arendamist  toetav artikkel või

•          innovaatiline üldhariduskooli õppematerjal (õpik, käsiraamat õpetajale jms) või

•          silmapaistev magistri- või doktoritöö või

•          üldine panus muusikapedagoogika arendustegevuses.

Stipendiumikandidaate võivad esitada Tallinna  Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikool.

10. Stipendium määratakse koolimuusika edendajale, kes on

•          aidanud oma tegevusega oluliselt kaasa muusikaõpetuse arendamisele  või

•          algatanud noortele suunatud üleriigilisi muusikaüritusi või

•          aidanud oluliselt kaasa muusikaõpetajate ettevalmistamisele või

•          läbi viinud olulise koolimuusika-alase projekti (koolisisene, üleriigiline või rahvusvaheline).

Stipendiumikandidaate võivad esitada haridusasutused, kutse- ja loomeliidud, ühingud ja seltsid.

11. Taotlused stipendiumide määramiseks esitatakse elektrooniliselt jooksva aasta  1. juuniks.

12. Stipendiumi määramiseks esitatav taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

•          taotluse esitaja andmed (nimi ja kontaktandmed),

•          stipendiumikandidaadi CV,

•          käesoleva eeskirja punktis 2 toodud kategooria, millise all stipendiumi taotletakse,

•          taotluse põhjendus (kuni 3 lk). 

13. Juhatus võib ühes kategoorias korraga välja anda mitu stipendiumi või jätta mõnes kategoorias stipendiumi välja andmata.

14. Kahel järjestikusel aastal ühele ja samale isikule ühes ja samas kategoorias stipendiumi ei määrata.

15. Fondi   stipendiumid antakse üle iga aasta  septembris. Stipendiumiga kaasneb fondi tunnistus, mille allkirjastavad halduskogu liikmed ning fondi hõbemärk.

16. Fondi tegevust kajastab veebileht www.tlu.ee/pats, millel kajastatakse stipendiaatide nimed ja nende saavutused, aga samuti fondi annetanud institutsioonide ja üksikisikute nimed.