Esileht - Bakalaureuseõpe

Vastuvõtueksamid 2017

NB! 2018. aasta sisseastumise vastuvõtueksamid selguvad 2018. aasta maikuus.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Ajakirjandus I voor: essee 7. juulil kell 9.00 ruumis Auditoorium Maximum A-002. Essee teema selgub kohapeal. Esseed võib kirjutada ka vene keeles, kui see on emakeel. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.
II voor: vestlused 9.-10. juulil ruumis A-231 (vestlused toimuvad eranditult eesti keeles).
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 8. juulil hiljemalt kell 15.00 instituudi kodulehel.
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio ning motivatsioonikiri, mis kirjeldab soove ja põhjuseid miks tulla õppima muusikat ja kunsti ühendavale õppekavale. Portfoolio ja motivatsioonikiri palume saata Mari Kirmele mari.kirme....at....tlu.ee. Portfoolio esitada ajavahemikul 5. juunist 4. juulini.
Vastuvõtueksamid:
10. juulil
kell 9.00 infotund ruumis M-218 (Tallinna saal);
kell 10.00 eriala katsete algus kunsti mooduli valinutel ruumis U-120 (Ursa hoone), muusika mooduli valinutel T-314 (Terra).
Muusika mooduli eriala katseteks on muusikalised katsed. kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine). Täpsem info Vaike Kiik-Salupere vkiik....at....tlu.ee.
Kunsti mooduli eriala katseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooni ülesannet. Kompositsiooni ülesandeks on heli visualiseerimine ja selleks palume võimalusel kaasa võtta nutitelefon ja kõrvaklapid. Lisaks võtke kaasa harilikke pliiatseid, kustutuskumm, pintslid, kattevärvid (akrüül või guašš), liimipulk, joonlaud, käärid. Täpsem info Krista Aren krista.aren....at....tlu.ee.
11. juulil kell 10.00 muusika suuna valinutele toimub vestlusvoor ruumis T-314, kunsti suuna valinutele ruumis U-120.
Koreograafia 6. juulil
kell 10.00 -16.00 U-pg-saal Teater Stella. Etteastete järjekord teatatakse laekunud avalduste põhjal hiljemalt päev enne e-posti teel. Sisseastuja annab oma CV paberkandjal (treeningud, loomingulised tööd) koos fotoga vastuvõtukomisjonile. Seejärel esitab 3-minutilise enda või kellegi teise lavastatud tantsunumbri, mis võib olla soolo- või paaristants. See on vabalt valitud teos, mis iseloomustab teda kui isiksust ja tantsijat. Lisaks lühikene vestlus. Igale sisseastujale 5 minutit;
kell 17.00-19.30 U-pg-saal Teater Stella. Gruppide moodustamine, treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 20.00 U-pg-saal Teater Stella - esimene valik, kes pääsevad edasi järgmisel päeval.
7. juulil
kell 10.00-12.00 ruumis S-236. Näidatud video põhjal kirjutada koha peal eesti keeles teose ideed, struktuuri, koreograafiat analüüsiv essee (1,5-2 lehekülge A4 formaat, printimisvõimalust ei ole, käsikiri);
kell 13.00-17.00 U-pg-saal Teater Stella. Treeningtunnid gruppides.
8. juulil
kell 10.00-13.00 U-pg-saal Teater Stella. Vastuvõtukomisjon hindab: I grupp - treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 14.00-17.00 II grupp treeningtunnid (ballett, eesti tants/rütmiharjutused, kaasaegne tants);
kell 18.00 - teine valik (kes saavad edasi tegema kompositsioonitööd). Kompositsiooniülesande ettevalmistamine kuni järgmise päevani.
9. juulil
kell 15.00 U-pg-saal Teater Stella. Kompositsiooniülesande esitamine - lõplik valik.
Kõik kandidaadid peavad:
- olema valmis vastama küsimustele kultuuri- ja tantsuelu valdkonnas
- olema kursis viimase aasta kajastustega tantsuartiklitega kultuuriväljaannetes (nt Teater.Muusika.Kino.; Sirp; Tantsukuukiri)
- võtma kaasa treeningriided ja -jalanõud

Kontakt:
Tiina Ollesk
tiina.ollesk....at....tlu.ee
5042276
Audiovisuaalne meedia I voor: 7. juulil kell 10.15 ruumis N-307, kirjalik essee (90 minutit).
II voor: 8. juulil iseseisev ülesanne, mis tuleb saata tähtajaks kell 17.00 media....at....tlu.ee. Iseseisva ülesande teemad antakse enne kirjaliku essee kirjutamist eelmisel päeval.
III voor: 9. ja 11. juulil algusega kell 10.15 vestlused komisjoniliikmetega. Tehnilise mooduli vestlused toimuvad ruumis N-306, loova mooduli vestlused toimuvad ruumis N-315.
Vestlustele pääsenute ajakava lisatakse instituudi koduleheküljele hiljemalt 8. juulil.
CV ja võimalusel portfoolio tuleb saata media....at....tlu.ee enne 7. juulit.
Reklaam ja imagoloogia I voor: essee 7. juulil kell 12.00 ruumis Auditoorium Maksimum A-002.
Teema: MÕTELDA ON MÕNU! Ehk kolm üllatavat ja kasulikku teadmist reklaami ja imagoloogia alastest raamatutest
Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L.Priimägi, M.Earls, D. Arieli, M. Mark ja C.S.Pearson, K.Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust jälgida ning mõtestada.
Essee kirjutatakse kohapeal (ca 1 h)  ja selle orienteeruv pikkus on 2 A4 lehekülge. Abimaterjale võib kasutada. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.
II voor: vestlused 11.-12. juulil alates kell 10.00 ruumis A-231.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel.
Ristmeedia filmis ja televisioonis I voor (tähtaeg 3. juuli): audiovisuaalne CV saata e-mailile crossmedia....at....tlu.ee (ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud ingliskeelne enesetutvustus, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt YouTube, Vimeo)). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit.
II voor: 8. juulil kell 12.00 ruumis N-307 kirjalik loovülesanne. Abimaterjalide kasutamine ei ole lubatud.
III voor: 10. juulil ruumis N-307 intervjuu vastuvõtukomisjoniga (igale kandidaadile, kes sooritab edukalt kirjaliku loovülesande teatatakse individuaalne intervjuuaeg).
Suhtekorraldus I voor: essee 7. juulil kell 14.00 Auditorium Maximum A-002.
Essee teemad, mille seast võib valida:
Sõnumite paljusus - kas avatud ühiskonna õnn või õnnetus?
Organisatsioon, tema roll ja sõnum ühiskonnas vabalt valitud näite põhjal
Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame tutvuda kommunikatsiooniajakirja Kaja väljaannetega (saadaval www.digar.ee).
Essee kirjutatakse kohapeal (ca 1 h) ja selle orienteeruv pikkus on kaks A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Abimaterjale ei tohi essee kirjutamisel kasutada.
II voor: vestlus komisjoniga 11.-12. juulil alates kell 10.00 ruumis A-227.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel.
Digitehnoloogiate instituut
Informaatika Vastuvõtueksam toimub 10. juulil ja koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.
Kirjalik osa algab kell 11.00 ruumis A-002.
Kirjalikus osas peab sisseastuja ühe tunni jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid.
Suuline osa toimub vestluse vormis algusega kell 13.00 (ruumid: A-303, A-402, A-406, A-428, A-440).
Vestluse juurde kuulub lühikese ingliskeelse erialase teksti tõlkimine ning erialase juhtumi lahendamine. Vestluste täpne ajakava koostatakse kirjalikule eksamile ilmunud kandidaatidest arvestusega 15 minutit sisseastuja kohta ja avalikustatakse eksami päeval kirjaliku eksami järel.
Infoteadus Kirjalik vastuvõtueksam toimub 7. juulil kell 17.00 või 8. juulil kell 12.00 ruumis A-543.
Kandidaat valib ise ühe eksamiaja kahest valikuvariandist, valikust eelnevalt teada andma ei pea. Vastuvõtueksamil tuleb sooritada silmaringitest, funktsionaalse lugemisoskuse test ja infoteaduse alane lühiessee. Essee pikkus on 0,5–1 A4 ja teemaks eriala valiku põhjendus, ettekujutus infoteaduste valdkonnast.
Matemaatika Täiendav kirjalik vastuvõtueksam 10. juulil kell 10.00 ruumis S-326.
Neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole 2017. a matemaatika laia kursuse riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset (eesti keele riigieksami tulemus * 0,25 + matemaatika laia kursuse riigieksami tulemus * 0,75 < 65 p), korraldatakse täiendav kirjalik matemaatika eksam, mis on oma ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2017. a gümnaasiumi laia eksamiga. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.
Haridusteaduste instituut
Alushariduse pedagoog (päeva- ja tsükliõpe) Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (25% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
Kirjalik arutelu etteantud teemadel (20% konkursipunktidest);
Kutsesobivusvestlus (30% konkursipunktidest).
7. juulil
kell 9.00-10.00 akadeemiline test (ruumid: M-213, M-225, M-342, A-242, A-325, S-232, S-236, S-238, S-333, S-403, S-428);
kell 13.30 avalikustatakse akadeemilise testi ning e-etteütluse (ja riigieksamite) tulemuste alusel nimekirjad kandidaatidest, kes on oodatud kirjutama arutelu;
kell 15.00-16.00 kirjalik arutelu (ruumid: M-131, M-213, M-214, M-225, M-342, S-242, S-333, S-428);
kell 20.00 avalikustatakse kirjaliku arutelu tulemuste alusel nimekirjad kandidaatidest, kes on oodatud osalema kutsesobivuseksamil;
9. juulil kell 9.00-18.00 päevaõppe kutsesobivuseksam (ruumid: M-131, M- 213, M-214, M-225, M-342).
10. juulil kell 9.00-18.00 tsükliõppe kutsesobivuseksam (ruumid: M-131, M-342, S-333, S-422, A-006, A-007, T-415).
Vestlused on kavandatud ajagraafiku alusel, mis on avalikustatud instituudi kodulehel.
* E-etteütluse sooritavad 7. juulil kell 11.00-13.00 kandidaadid, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit (ruumid S-338 ja A-213). Täpne e-etteütluse sooritamise ajagraafik selgub 6. juulil ja avalikustatakse instituudi kodulehel.
Andragoogika (tsükliõpe) Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (25% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
Grupiülesanne (20% konkursipunktidest). Grupiülesande sisuks on arutelu ühiskonda ja (täiskasvanu)haridust käsitletavatel teemadel, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist erudeeritust, seisukohtade argumenteeritust ja originaalsust grupiarutelu tingimustes;
Kutsesobivusvestlus (15% konkursipunktidest). Kutsesobivusvestlus hõlmab kandidaadi eriala valiku põhjendust, valmisolekut ülikooli õpinguteks, erialaga seotud kogemusi, sobivust ja motiveeritust tööks valitud erialal. Kutsesobivusvestluseks soovitame läbi lugeda järgmise allika: Jõgi, L. (2013). Andragoogika. Rmt. R. Mikser (Toim.). Haridusleksikon. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 43-47.
Kirjalik ülesanne (15% konkursipunktidest). Kirjaliku ülesande sisuks on etteantud situatsiooni analüüs.
10. juulil
kell 9.00-10.00 ruumis A-242 akadeemiline test;
kell 10.30-18.00 ruumides M-342 ja M-340 kutsesobivuseksam. Kutsesobivuseksami II osa algab grupiülesandega (grupis 4-5 üliõpilaskandidaati), millele järgneb kutsesobivusvestlus. Grupid kujunevad sisseastumisnimekirja alusel. Peale kutsesobivusvestlust lahendatakse kirjalik ülesanne.
* E-etteütlust sooritavad 10. juulil kandidaadid, kellel ei ole eesti keele riigieksami tulemust. Täpne aeg avalikustatakse instituudi kodulehel 6. juulil.
Eripedagoogika (päevaõpe)

Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (25% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;  
Motivatsioonikiri ja kutsesobivusvestlus (50% konkursipunkitdest). Motivatsioonikiri (väljaprinditud üks A4 trükitud teksti) võtta kaasa vestlusele. Kutsesobivusvestlus koosneb motivatsioonikirja esitlemisest, eriala valiku põhjendusest ja orienteerumises aktuaalsetes eripedagoogika küsimustes.
7. juulil kell 11.00-12.00 akadeemiline test ruumides M-225 ja A-242.
8. juulil kell 9.00-18.00 kutsesobivuseksam ruumis M-340.
* Üliõpilaskandidaadid, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit, sooritavad 7. juulil e-etteütluse (ruumid A-213 ja S-338). E-etteütluse sooritamise täpne aeg avalikustatakse instituudi kodulehel 6. juulil.

Klassiõpetaja (päevaõpe) Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse ja saavad selle eest 30% konkursipunktidest.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (35% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
Matemaatika lõputunnistuse hinne (5% konkursipunktidest);
Võõrkeele lõputunnistuse hinne (5% konkursipunktidest);
Kutsesobivusvestlus (25% konkursipunktidest), mille käigus arutletakse ja vesteldakse erialaga seotud kogemustest, eriala valiku põhjustest, sobivusest õpetajatööks, haridus- ja kasvatusprobleemide tundmisest. Vestluse käigus lahendavad kandidaadid ühe koolisituatsiooni. Vestlus toimub paarides.
10. juulil
kell 9.00-10.00 ruumis A-002 akadeemiline test;
kell 11.00-18.00 ruumides M-430, M-439 ja M-448 kutsesobivusvestlused. Täpne vestlusaeg teatatakse pärast akadeemilise testi sooritamist.
* Üliõpilaskandidaadid, kes ei ole teinud eesti keele riigieksamit, sooritavad 10. juulil e-etteütluse. E-etteütlused toimuvad ruumides A-213 ja S-338. Täpne e-etteütluse aeg selgub 6. juulil instituudi kodulehel.
Kutsepedagoogika (tsükliõpe) Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Vastuvõtueksam:
E-etteütlus (25%), mille võib üliõpilaskandidaadi soovil asendada eesti keele riigieksami tulemusega. Vastav soov on võimalik märkida avalduse esitamisel SAISis. Täpne e-etteütluse aeg selgub 6. juulil instituudi kodulehel.;
Akadeemiline test (25% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
Intervjuu (50% konkursipunktidest). Intervjuu eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja kutseõpetaja tööks. Vestlusel tutvustab kandidaat ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed (töökogemust kutseõpetajana) ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele.
10. juulil ruumis T-209
kell 9.00-10.00 akadeemiline test;
kell 10.30-12.00 e-etteütlus;
kell 12.00 intervjuud nimekirja alusel. Ajagraafikuga nimekiri avalikustatakse kell 9.00 ruumis T-209.
Noorsootöö (tsükliõpe) Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (25% konkursipunktidest). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
CV (esitatakse SAIS-is) ja kutsesobivusvestlus (kokku 50% konkursipunktidest). CV on kohustuslik kutsesobivusvestluse pääsemiseks. CV tuleb täita vabas vormis, kus on vaja kajastada haridus, töökogemus, oskused ja seosed noorsootööga. CV hinnatakse maksimaalselt 5% konkursipunktidest. Kutsesobivusvestluse käigus analüüsitakse, kuidas üliõpilaskandidaat tunneb huvi noorsootöö vastu; kuivõrd oskab põhjendada oma eriala valikut; kuidas näeb ennast tulevikus  noorsootöö valdkonnas töötamas. Samuti hinnatakse üliõpilasekandidaadi üldist oskust arutleda ja enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Vestluse käigus hinnatakse motivatsiooni (15%), valdkonnaga kursis olemist (15%), suhtlemist (sealhulgas grupis suhtlemist/arutelu) 15%.
11. juulil
kell 9.00-10.00 ruumis T-307 akadeemiline test
kell 10.30-18.00 kutsesobivusvestlused
* Kandidaatidel, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit, palume tulla e-etteütlust tegema 10. juulil. Kellaajad ja ruumid avalikustatakse instituudi kodulehel 6. juulil.
Pedagoogika (päevaõpe) Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.*
Vastuvõtueksam:
Akadeemiline test (25% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
Essee (50% vastuvõtueksamist). Esseega hinnatakse kandidaadi teadlikkust haridusprobleemidest ja võimalikest lahendustest;
Kutsesobivusvestlus (25% vastuvõtueksamist). Vestlusega selgitatakse välja kandidaadi sobivus õpetajatööks.
7.juulil
kell 10.30-11.30 ruumis A-325 akadeemiline test;
kell 13.00-14.30 ruumis A-325 essee ja kutsesobivusvestlusele registreerimine.
8. juulil kell 9.00-14.00 M-439 kutsesobivusvestlus.
* Kandidaadid, kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit, palume tulla e-etteütlust kirjutama 7. juulil kell 9.00 ruumi S-338.
Humanitaarteaduste instituut
Aasia uuringud Eksami kirjalik osa 7. juulil kell 10.00 auditooriumis A-543.
Eksami suuline osa (vestlused) individuaalse graafiku järgi 8. juulil auditooriumis S-416.
Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud). Teosed: Akutagawa Ryūnosuke „Mandariinid tihnikus”, Varrak 2011. Mo Yan „Punane sorgo”, Koolibri 2014. Orhan Pamuk „Must raamat”, Pegasus 2011. Vastuvõtueksami käigus kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel. Järgmisel päeval toimub vastuvõtukomisjoniga vestlus, kus räägitakse essees käsitletud teemal ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.
Ajalugu 7. juulil kell 10.00 auditooriumis S-236.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Kirjalikus osas peab üliõpilane demonstreerima oma ajalooteadmisi ning kohe järgneval vestlusel muuhulgas põhjendama oma erialavalikut. Ajalooalase uurimistööga kandideerijatel tuleb lisaks SAIS-is sisseastumisdokumentide esitamisele saata digiallkirjastatud (nii töö autori kui ka juhendaja poolt) uurimistöö hiljemalt 4. juuliks meiliaadressile kaarel.vanamolder....at....tlu.ee. Uurimistööga kandideerijatega võetakse ühendust vestluse aja kokkuleppimiseks.
Antropoloogia 10. ja 11. juulil kell 10.00 auditooriumis S-415.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri (kuni 500 sõna), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Üleslaaditava faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi. Suulises osas toimub vestlus, mille käigus räägitakse kandidaadi taustast ja motivatsioonist ning arutletakse kandidaadi poolt varem loetud erialase artikli üle (vt nimekirja allpool). Individuaalne aeg teatatakse kandidaadile SAIS-is avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
Vastuvõtuvestluseks loe läbi ÜKS järgnevatest artiklitest:

- Toomas Gross. Kolonialismi pärandist antropoloogias.
Vikerkaar 2003, nr 4/5.  
- Clifford Geertz. Tihe kirjeldus. Tõlgendava kultuuriteooria
poole. Vikerkaar 2007, nr 4/5
- Aivar Jürgenson. Pronkssõduri sammude vaibuvas kajas.
Siberist remigreerunud eestlaste kohanemisest Eestis: keel, stereotüübid,
elulugu. Mäetagused 2008 nr 38.
- Eeva Kesküla. Vene kaevur, afrovenelane. Klass ja rahvus
Eesti kaevandustes. Vikerkaar. 4/5, 2013.
Eesti filoloogia 11. juulil kell 9.00 auditooriumis A-543.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast.
1) Kirjalik eksam koos kõigile peaerialadele, milles selgitatakse üliõpilaskandidaadi eesti keele teadmisi.
2) Eraldi suuline või kirjalik eksam vastavalt peaerialale. Eesti keele ja kirjanduse peaeriala – suuline vestlus, et selgitada üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja erialast pädevust. Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri peaeriala – suuline vestlus, et selgitada üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja erialast pädevust. Referent-toimetaja peaeriala – kirjalik eksam, et selgitada üliõpilaskandidaadi kirjalikku eneseväljendusoskust ja erialast pädevust (õigekirja- ja refereerimisülesanded).
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (hispaania keel ja kultuur) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida hispaania keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Vestlused toimuvad 7., 10., 11. ja 12. juulil (individuaalse vestluse aja leiab kandidaat alates 5. juuli pärastlõunast TLÜ humanitaarteaduste instituudi veebilehelt (valida oma peaeriala)). Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. 
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (inglise keel ja kultuur) Vastuvõtueksam 10. juulil kell 9.00 auditooriumis A-222.
Vastuvõtueksam on kirjalik ja selle käigus sooritatakse keeletest.
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (itaalia keel ja kultuur) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida itaalia keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Vestlused toimuvad 7., 10., 11. ja 12. juulil (individuaalse vestluse aja leiab kandidaat alates 5. juuli pärastlõunast TLÜ humanitaarteaduste instituudi veebilehelt (valida oma peaeriala)). Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. 
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (prantsuse keel ja kultuur) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida prantsuse keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Vestlused toimuvad 7., 10., 11. ja 12. juulil (individuaalse vestluse aja leiab kandidaat alates 5. juuli pärastlõunast TLÜ humanitaarteaduste instituudi veebilehelt (valida oma peaeriala)). Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. 
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (saksa keel ja kultuur) 7. juulil kell 10.00 auditooriumis S-420.
Vastuvõtueksamil kirjutatakse keeletest ja pärast seda toimub vestlus, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ja hinnata nende sobivust saksa keele ja kultuuri erialale õppima asumiseks. Vestlus toimub vastavalt kandidaadi soovile kas eesti või saksa keeles. Vestluse täpne kellaaeg teatatakse pärast keeletesti sooritamist.
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (soome keel ja kultuur) 10. juulil kell 10.00 auditooriumis S-420.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast, mis on keele- ja kultuuriteadmiste test, ning vestlusest.
Filosoofia 12. juulil, koosneb kirjalikust osast ja kollokviumist.
Kirjalik osa algab kell 9.00 auditooriumis M-225. Kirjalikuks osaks on kohapeal etteantud teemal kirjutatav lühiessee (1-2 lk).
Kollokviumid toimuvad samal päeval auditooriumis M-328 ja nende kellaajad lepitakse kokku vahetult pärast essee kirjutamist. Kollokvium on individuaalne vestlus sisseastumiskomisjoniga, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ning hinnata nende sobivust filosoofia erialale õppima asumiseks.
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales 11. juulil auditooriumis S-417.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu. Vestluse aeg saadetakse kandidaadile e-posti aadressile.
Kultuuriteadus 10. ja 11. juulil auditooriumis M-328.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Kirjalik osa on lühike (umbes pool lehekülge) motivatsioonikiri, milles võetakse lühidalt kokku põhjendused, miks soovitakse kultuuriteaduse erialale õppima tulla. Motivatsioonikiri esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Motivatsioonikiri peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.
Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi kultuurist ja selle toimimisest ning huvi valitud eriala vastu. Vestluse kuupäev (10. või 11. juuli) ja kellaaeg saadetakse kandidaadi e-posti aadressile.
Vene filoloogia 11. juulil kell 10.00 auditooriumis S-412.
Eeldame kandidaadilt vene keele oskust vähemalt B2-tasemel.
Vastuvõtueksami sisu eesti keele kui teise keele eksami sooritanud kandidaadile:
1) kirjand, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus;
2) lingvistiline test vene keele aine kooliõppekava alusel.
Vastuvõtueksami sisu eesti keele eksami sooritanud kandidaadile:
1) töö venekeelse tekstiga;
2) lühiessee, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus.
Loodus- ja terviseteaduste instituut
Bioloogia 12. juulil kell 10.00 ruumis A-543.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Ühele küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning teisele suuliselt, vesteldes vastuvõtukomisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti.
Integreeritud loodusteadused   12. juulil kell 10.00 ruumis A-543.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Ühele küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning teisele suuliselt, vesteldes vastuvõtukomisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti.
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 10. juulil
Käsitöö ja kodunduse suund:
kell 11-12 ruumides Rä 49-408, 409 erialaste teadmiste test;
kell 12.30-14.00 ruumides Rä 49-408, 409 erialasobivuse motivatsioonikirja koostamine.
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala:
kell 11-12 ruumis Rä 49-218 üldtehniliste teadmiste test;
kell 12.30-13.30 ruumis Rä 49-218 erialasobivuse vestlus.
Kehakultuur 10.juulil
kell 9.30 üldkonsultatsioon pallimängude saalis (Narva mnt 25, Ursa maja);
kell 11.00 korvpalli eksam pallimängude saalis (Narva mnt 25, Ursa maja);  
kell 13.00 võrkpalli eksam pallimängude saalis  (Narva mnt 25, Ursa maja);
kell 15.00 ujumise eksam TOP ujulas (Regati pst 1).
11.juulil
kell 8.30 naiste võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25, Terra maja);
kell 10.30 meeste võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25, Terra maja);
kell 13.00 naiste kergejõustiku eksam Kalevi Staadionil (Staadioni tn 3);
kell 15.00  meeste kergejõustiku eksam Kalevi Staadionil (Staadioni tn 3).
Täpsem info eksamite kohta leitav siit.
Keskkonnakorraldus 11. juulil kell 11.00 ruumis A-544 kirjalik vastuvõtueksam.
Vastuvõtueksam hõlmab ökoloogia ja geograafia alaste põhitõdede tundmist, keskkonnaprotsesside ning -probleemide mõistmist ning teadmiste kasutamise oskust. Näidisküsimused leiab siit.
Psühholoogia 6. juulil kell 17.00 ruumis M-218 konsultatsioon.
8. juulil kell 12-14 ruumides A-222 ja A-002 silmaringi test.
10.-12. juulil kell 8.00-20.00 ruumides S-116, A-121, A-219 ja M-134 grupitöö ja vestlus.
Vastuvõtueksami ajakava leiab siit.
Rekreatsioonikorraldus 10. juulil
kell 9.30 üldkonsultatsioon pallimängude saalis (Narva mnt 25, Ursa maja);
kell 13.00 ujumise eksam TOP ujulas (Regati pst 1).
11. juulil
kell 9.00 naiste ja meeste kergejõustiku eksam Kalevi Staadionil (Staadioni tn 3);                     
kell 12.00 kutsesobivuse test - kirjalikus vormis üldteadmised kultuurist, spordist, loodusest ja ühiskonnast (ruumid Rä49-216, Rä49-217);
kell 15.00 kutsesobivuse vestlus (ruumid Rä49-216, Rä49-217).
Täpsem info eksamite kohta leitav siit
Ühiskonnateaduste instituut
Haldus- ja ärikorraldus 11. juulil kell 10.00-16.00. Arvutipõhine kirjalik eksam arvutiklassides. Eksami kestus 1 tund. Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste  ja tabelite põhjal;
4) ingliskeelsest tekstist arusaamist näitav osa.
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – artes liberales 7. juulil kell 10.00 ruumis M-226.
Vastuvõtueksam on vestlus, mille eelduseks on online küsimustiku täitmine.
Individuaalse eksami aja saab kandidaat SAIS keskkonnas avaldust esitades. Igale kandidaadile arvestatake 10 minutit ajavahemikus kell 10.00-12.00.          
Poliitika ja valitsemine 7. juulil
Vastuvõtueksam (inglise keeles) on vestlus, mille eelduseks on online küsimustiku täitmine. Kandidaat saab individuaalse eksami aja SAISis avaldust esitades. Sisseastumisvestlus toimub otse või Skype’i teel. Vastuvõtueksamist on vabastatud 11. juulil toimuva riigiteaduste ja halduse-ja ärikorralduse sisseastumiseksami positiivselt sooritanud kandidaadid.                     
Riigiteadused 11. juulil kell 10.00-16.00. Arvutipõhine kirjalik eksam arvutiklassides. Eksami kestus 1 tund. Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste  ja tabelite põhjal;
4) ingliskeelsest tekstist arusaamist näitav osa.
Sotsiaaltöö 7. juulil kell 10.00 (ruumid A-222 ja S-233) kirjalik vastuvõtueksam, mis koosneb kirjalikust silmaringitestist ja intervjuust. Suulisele eksamile 10. juulil kutsutakse kandidaadid, kelle testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st. Vestluste graafik avalikustatakse kodulehel 7. juuli hilisõhtul. Intervjuu teemadest kandidaate varem ei teavitata.
Sotsioloogia 10. juulil kell 11.00 kirjalik eksam ruumis M-218. Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) kirjaliku arutluse ehk lühiessee kirjutamine vabas vormis ühel etteantud teemadest Eesti ühiskonnas toimuvate sündmuste ja protsesside kohta;
2) tabeli kujul esitatud uuringu tulemuste tõlgendamine (põhineb peamiselt protsentarvutustel).  
Suuline eksam samal päeval algusega kell 13.15 ruumides T-304, T-305, T-224.
Õigusteadus 10. juulil kell 10.00-16.00.
Arvutipõhine eksam arvutiklassides. Vastuvõtueksam on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest. Eksami kestus 1 tund.
Õigusteadus (ingliskeelne) 12. juulil
Vastuvõtueksam (inglise keeles) on Skype intervjuu, mis põhineb eelnevalt vastatud kirjalikel küsimustel. Vestlus eeldab üldteadmiseid ühiskonnast ja ei eelda erialaseid teadmisi. Eksam annab ülevaate tulevase tudengi motivatsioonist ja inglise keele oskusest. Eksam toimub Skype-keskkonnas. Vastuvõtusekretär lepib kandidaadiga eksami aja kokku e-kirja teel.
Vastata tuleb järgnevatele küsimustele (maksimaalselt 200 sõna küsimuse kohta):
1. Why do you want to study law?
2. What area of law interests you the most and why?
3. What do you think are a lawyer's social responsibilities?
4. How do you think the public views the legal profession?
Haapsalu Kolledž
Käsitöötehnoloogiad ja disain 7. juulil kell 10.00 (Haapsalu Kolledžis).
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Kohapeal teostatav ülesanne etteantud materjalist:
Töövahendite loetelu, mis võiks/peaks sissestumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
a) joonlaud (max 30 cm)
b) kolmnurkjoonlaud
c) lõikenuga paberile/papile
d) liimipulk
e) harilik pliiats
f) kustutuskumm
g) omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid
h) käärid
2. Ülesande lahenduse esitlus.
3. Vestlus ja tudengikandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas). 
Liiklusohutus 12. juulil kell 10.00 (Haapsalu Kolledžis).
Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:
1) motivatsioonikiri (esitada SAIS-is), milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
2) vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.
Rakendusinformaatika 10. juulil kell 10.00 (Haapsalu Kolledžis).
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) kutsesobivustest, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi senist kokkupuudet ja teadmisi IT valdkonnas;
2) vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ja motiveeritus erialal õppimiseks ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.
Tervisejuht 10. juulil kell 10.00 (Haapsalu Kolledžis).
Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:
1) motivatsioonikiri (esitada SAIS-is), milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga;
2) vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks.
Eesti keele (A2 taseme) eksam välismaalastele,
kes kandideerivad eestikeelsele õppekavale
7. juulil kell 9.00 ruumis S-412.
Testi viib läbi Marju Ilves. Eelregistreerimine (kohustuslik) e-postile vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee.

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti

Lisainfo: Telefon: 640 9135 tööpäeviti kell 9.00-15.00.
E-post: vastuvott....at....tlu.ee