Esileht - TEADUS - Doktoriõpe - Doktorikoolid

Doktorikoolid

Üldine info

Doktorikool on kolme või enama asutuse poolt loodav ühendus, mille hulgas on vähemalt kaks Eesti ülikooli. Doktorikooli võivad lisaks kaasatud olla Eesti või välisriigi teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, avaliku sektori asutused, mittetulundusühingud või äriühingud.

Doktorikoolid tegutsevad 2016. aastast (kuni 2022) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste Strateegilise Arengu toetamise“ ehk ASTRA raames. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hetkel tegutseb 13 doktorikooli, milles osalevad kuus Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Iga doktorikooli partnerite vahel sõlmiti konsortsiumileping ja iga doktorikooli juhtimiseks moodustati kuni 9-liikmeline doktorikooli nõukogu. Nõukogu töös võib sõnaõigusega osaleda üks nominaalaja piires olev doktorant igast partnerülikoolist.

Doktorikoolide eesmärgid

Doktorikoolide eesmärgiks on toetada valdkonna doktoriõppe ja -kavade arendamist ülikoolides, kaasates võimalikult paljusid Eesti ülikoolides õppivaid doktorante. Sellest lähtuvalt viiakse doktorikoolide raames läbi tegevusi viies tegevuste grupis, kusjuures mõnede tegevuste puhul eeldatakse ka doktorikoolide vahelist koostööd.


1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi; orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine.

4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks erinevad õpetamis-ja juhendamisalased koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Sh näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).

Doktorikoolid ja kontakt

Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Igal doktorandil on õigus kuuluda doktorikooli. Doktorant saab korraga kuuluda ainult ühte doktorikooli. Doktorikoolide liikmeks määratakse vaikimisi iga doktorikooli kuuluval õppekaval juba õppiv ja sellele õppima asuv doktorant. Osade doktorikoolidega liitumiseks on vaja esitada sooviavaldus. Täpsemat infot liitumise kohta saate küsida doktorikooli kontaktisikult.

Doktorikool Õppekavad Juhtpartner TLÜ esindaja Kontakt
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (BBDK) Analüütiline biokeemia Ruth Shimmo Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Eesti matemaatika ja statistika doktorikool (EMSDK) Infoühiskonna tehnoloogiad Andi Kivinukk Pirje Jürgens (pirje.jurgens....at....tlu.ee)
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK) Füüsika prof Tõnu Laas Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (HKTDK) Kasvatusteadused TLÜ Katrin Niglas, prof Larissa Jõgi Tiina Anspal, tiina.anspal....at....tlu.ee
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (IKTDK) Infoühiskonna tehnoloogiad TTÜ prof David Lamas Pirje Jürgens (pirje.jurgens....at....tlu.ee)
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) Lingvistika prof Anna Verschik, Kristel Toom Doris Feldmann, doris.feldmann....at....tlu.ee
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) Ajalugu, Kultuuride uuringud TLÜ prof Marek Tamm, Tõnu Viik Doris Feldmann, doris.feldmann....at....tlu.ee
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (KSTDK) Sotsiaaltöö, Tervisekäitumine ja heaolu, Demograafia, Psühholoogia, Sotsioloogia prof Airi Värnik, prof Merike Sisask

Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee;

Victoria Vinckler, victoria.vinckler....at....tlu.ee

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (MTÖDK) Ökoloogia prof Tiiu Koff Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (MTIDK) Riigi- ja poliitikateadused Peeter Selg Victoria Vinckler, victoria.vinckler....at....tlu.ee

Doktorikoolide ühisüritused

Osa doktorikoolide tegevusi viiakse läbi doktorikoolide koostöös. Täpsemat infot ürituste kohta leiate doktorikoolide kodulehtedelt.

August 2017

15.-18.08.2017 toimub semiootika suvekool teemal "Generalising gently". Täpsem info siin.

28.08 - 9.09.2017 toimub interdistsiplinaarne suvekool “Balti valgustus ja selle pärand”. Täpsem info ja registreerumine siin.

September 2017

13.-14.09.2017 toimub Tartus rahvusvaheline workshop teemal "Islam in Europe: Challenges of Diversity and Ways to Co-existence". Registreeru siin

21.-23.09.2017 toimub Saka mõisas Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli aastakonverents. Osalema on oodatud kõik KSTT doktorikooli doktorandid, juhendajad, õppejõud, vilistlased, soovi korral ka magistrandid, TÜ, TLÜ ja TAI töötajad. Osalemise tingimuseks on esinemine suulise või stendettekandega ja osavõtt täismahus, st kõigil kolmel päeval. Registreeru siin.

Oktoober 2017

19.-20.10.2017 toimub Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ja EMTA muusikateaduse osakonna juhtimisel seminar "Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis", mille eesmärk on valgustada protestantlikku reformatsioonikultuuri kui uut kultuuritüüpi tema eri avaldustes Eestis (ajalooliselt Eestimaal ja Põhja-Liivimaal) 16. sajandist 19. sajandini. Seminar toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis. Registreerimine on avatud 5. oktoobrini e-vormi kaudu.