Esileht - Teadusosakond - Konkursid - Silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkurss

Silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkurss

Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi tulemused

Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning stimuleerida neid tutvustama oma erialaseid saavutusi.

Sel aastal kuulusid ekspertkomisjoni dotsent Pille Eslon (esimees), teadur Kadri Kasemets, vanemteadur Jaanus Terasmaa, lektor Eve Kiiler, dotsent ja vanemteadur Triin Roosalu ning vanemteadur Rain Mikser. 

Konkursile esitati kokku 36 võistlustööd seitsmes kategoorias.

Ekspertkomisjon otsustas preemiad jagada järgmiselt:

1.Parima monograafia preemia jagati kahe kandidaadi vahel

Müllerson, Rein (2017). Dawn of a New Order: Geopolitics and the Clash of Ideologies. London: i. B. Tauris.

Pihlainen, Kalle (2017). The Work of History: Constructivism and a Politics of the Past. New York: Routledge.

Rein Müllersoni monograafia teemakäsitlus on julge ja originaalne. Autoril on oma subjektiivne põhjapanev vaatenurk, mis lõpuni viidud ning õigustab ennast sellisena. Autor julgeb erineda peavoolust ja väärib tunnustust. 

Kalle Pihlaineni monograafia pluss on selles, et tegemist on fenomenoloogilis-kriitilise käsitlusega narratiivi tähendusest ajaloolises uurimuses. See on igati tunnustust ja jätkamist väärt üldmetodoloogiline suund, mile rakendamine viib ajaloolise käsitluse uuele üldistustasandile, võimaldades integreerida erinevaid teoreetilisi suundi.

2.Parima humanitaarteaduste alase artikli auhinnafond otsustati jagada kahe artikli autorite vahel:

Monticelli, DanieleLaanes, Eneken (2017). Battling Around the Exception: A Stateless ‘Russian’ Writer and His Translation in Today’s Estonia. In: Brian James Baer, Susanna Witt (Ed.). Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, Identity (321−335). Routledge.

Laas, Oliver (2017). On Game Definitions. Journal of the Philosophy of Sport, 44 (1), 81−94.

Monticelli ja Laanese artikkel on võrreldes teiste esitatud artiklitega laiema teoreetilise haarde ja kultuurilise kõlapinnaga. Küsimus pole pelgalt tõlkestrateegiline, tähelepanu all on identiteedikategooriad vaadelduna institutsionaalsel tasandil, autori loomingus ja kohalikus kirjanduses. Artiklis näidatakse, kuidas Ivanovi looming on vallandanud liikumise kohaliku kirjanduse rahvus- ja keeleülesema määratluse poole.

Laas on artiklis  mängu mõiste määratlemisel (argumentatiivsed ja olemusdefinitsioonid) kaitsnud Wittgensteinlikku Definitsioonide Teesi, pakkudes välja definitsioonide hindamiskriteeriumid, mis võimaldavad  ületada erinevused mõiste defineerimisel. Artikli analüütilis-metodoloogiline tähendus on tunduvalt laiem vaidlustest mängu olemuse või humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna mõistete piiritlemise üle - küsimus puudutab erinevaid uurimisvaldkond, -suundi ja teooriaid, mille keskse mõistevara moodustavad nn rändmõisted nagu süsteem, struktuur, hierarhia jm.

3.Parima loodusteaduste alase artikli auhinnafond otsustati jagada kahe artikli autorite vahel:

Küttim M., Hofsommer M.L., Robroek B.J.M., Signarbieux C., Jassey V.E.J., Laine A.M., Lamentowicz M., Buttler A., Ilomets M. & Mills R.T.E. (2017). Freeze-thaw cycles simultaneously decrease peatland photosynthetic carbon uptake and ecosystem respiration. Boreal Environment Research, 22, 267−276.

•Saluri, Mihkel; Robal, MarjuTuvikene, Rando (2018). Hybrid carrageenans as beer wort fining agents. Food Hydrocolloids

Komisjon tõi välja, et kõik konkursile esitatud loodusteaduste alased uurimused on seotud meie elukeskkonna muutumist mõjutavate faktorite esiletoomisega ja seetõttu aktuaalsed.

Küttimi, Ilometsa jt artiklis arendatakse TLÜ-s uut talveökoloogia suunda. Uurimuses tõestatakse katseliselt talveperioodi külmumise-sulamise tsüklite mõju rabade süsinikutasakaalule; omavahel ühendatakse talvised kliimamuutused, süsinikuvood rabades, biokeemilised protsessid ja taimefüsioloogia. Tulemused näitavad, et talvistel kliimamuutustel on oluline mõju rabaökosüsteemide toimimisele.

Väärib tunnustust, et artikkel on valminud rahvusvahelise koostöö tulemusel.

Robali, Tuvikese jt uurimus on hübriidsete polümeeride kasutamisest toiduainetetööstuses. Uurimus on läbi viidud ettevõtlusvajadustel, kuid saadud rakenduslike tulemusteni on jõutud teaduslikult põhjendatud tänapäevaseid meetodeid kasutava uurimuse tulemusel. See näitab ettevõtjatele, milliseid võimalusi teadus toodangule ja selle realiseerimisele pakub.  

4.Parima sotsiaalteaduste alase artikli preemia jagati kolme artikli autorite vahel:

Tuvikene, Tauri; Alves, Susana Neves; Hilbrandt, Hanna (2017). Strategies for relating diverse cities: A multi-sited individualising comparison of informality in Bafatá, Berlin and Tallinn. Current Sociology, 65 (2), 276−288.

•Kovacs, B.; Morris, J.; Polese, A.; Imami, D. (2017). Looking at the ‘sharing’ economies concept through the prism of informality. Cambridge journal of regions, economy and society, 10 (2), 365−378.

Kesküla, EevaLoogma, Krista (2017). The value of and values in teachers’ work in Estonia. Work, Employment and Society, 31 (2), 248−264.

Tuvikese jt käsitlusel on laiem haare ja metodoloogiline suunitlus, mille eesmärk on ühendada ühes uurimuses erineva sisuga ainest. See eristab käesolevat tööd tavapärastest linnauurimuslikest töödest, milles kasutatakse laialdast ressurssi. Artikkel on olulise sotsiaalse sõnumiga ja kontseptuaalselt ajakohane, samuti aitab fookusesse tuua Eestit ja Tallinnat. Artikkel on avaldatud kõrgelt hinnatud ajakirjas, seda on juba praegu tsiteeritud.  

Polese jt artikkel käsitleb „jagatud majanduse“ kontseptsiooni rahvusvaheliselt levinud mitteformaalsete majanduspraktikate arenguloo taustal, esitledes ja analüüsides näiteid endistest kommunistlikest Ida-Euroopa maadest ning olles eriti seega oluline ka Eesti kontekstis. Otsides ja analüüsides kontseptuaalseid paralleele näiliselt erinevates mitteformaalsete majanduspraktikate vormides on artikkel sügavalt interdistiplinaarne ja ühendab kriitilise kontseptsioonianalüüsi ning majandusteaduse, ajaloo ja sotsioloogia käsitlusi. Artikkel on ilmunud kõrge reitinguga interdistiplinaarses ajakirjas.  

Kesküla ja Loogma artikkel arendab edasi Eestis vähe viljeletud töö(tähenduse)uuringute välja, Eesti kui juhtum on selles kesksel kohal. Uurimus  pakub kasvatusteaduslikule õpetajahariduse käsitlusele olulist täiendust sotsioloogilise ja antropoloogilise mõtte rakendamisel õpetajatöö mõtestamiseks ning on ühtlasi valdkondi lõimiv. Artikkel on avaldatud tugeva reitinguga ajakirjas, seisukohti on tsiteeritud.  

5.Parima täppisteaduste alase artikli preemia määrati järgmise artikli autoritele: 

Paekivi, SanderMankin, RomiRekker, Astrid (2017). Memory effects on a resonate-and-fire neuron model subjected to Ornstein-Uhlenbeck noise. In: M. D. Todorov (Ed.). Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences (Book Series: AIP Conference Proceedings, Volume 1895) (070004-1−070004-10). Amer Inst Physics: American Institute of Physics.

Selles interdistsiplinaarses uurimuses on vaadeldud inimaju kindla neuroni tüübi käitumist läbi matemaatilise mudeli, mille abil saab statistiliselt prognoosida neuroni käitumist ajas ning seda eksperimentaalset kontrollida. Uurimusel on hea rakendusliku väljund - paremate raviseadmete valmistamine (silmas peetud raskeid haigusi nagu Parkinsoni tõbi ja epilepsia). 

6.Parima üldharidus- või kõrgkooliõpiku preemia jagati kahe õpiku vahel:

Virkus, SirjeLepik, AiraUverskaja, ElviineReimo, TiiuMetsar, SilviRuusalepp, RaivoMöldre, Aile; Laurits, Merle. (2017). Infoteadused teoorias ja praktikas: Kõrgkooliõpik. Tallinna Ülikooli Kirjastus.

•Kadi Härma; Maia Muldma (2016). Muusikamaa lood. V klassi muusikaõpik. Tallinn Koolibri.

Virkuse jt koostatud kõrgkooliõpik on tänapäevane, uudne ja digipöörde ajastul praktikas vajalik. Õpik on teaduspõhine, rajaneb põhjalikule uurimistööle ja mahukale viitekirjandusele, õpiku adressaat on tunduvalt avaram kui infoteaduste akadeemilise suuna üliõpilased. Õpik on eestikeelne, kujundab digivaldkonna mõistevara ning rikastab eesti teaduskeelt tervikuna. Kõrgkooliõpikute väärtust tõstab seegi, et neid ilmub meil vähe.

Muldma jt õppekomplekt muusika õpetamiseks V klassis ei ole päris tavaline kooliõpik, vaid näide lõimitud aineõppest laulu- ja muusikatunnis. See sisaldab vaimukaid, nutikaid ja oma mängulisusega haaravaid loomingulisi ülesandeid, mille koostamisel on arvestatud õpilaste vanuseliste iseärasustega. Autori varasemate analoogsete õppematerjalidega võrreldes on märgata huvitavaid edasiarendusi. Asjata pole õppekomplekt pärjatud paljude Euroopa auhindadega (vt nt belma-award.eu).

7.Parima loomingulise projekti preemia määrati järgmise teose autorile:

Aleksander Väljamäe (2017). BrainDance performance "Demultiplexia"

Eksperimentaalne multidistsiplinaarne projekt, kus kasutatud uudseid neurotehnoloogiaid inimese (aju)tegevuse visualiseerimiseks. Siin ühenduvad inimene-arvuti suhtluse raames erinevad teoreetilised uurimissuunad, mille üheks rakenduslikuks väljundiks on neuroteater, kus liigutuste ja ajutegevuse sümbioos omab tulemusena kunstilist väärtust. Projekti teostuse tasemest annavad tunnistust ka kiitvad meediakajastused, mis ilmusid Brüsseli-presentatsiooni järel, samuti suur huvi konverentsil Word Usability Day 2017 Tallinna Ülikoolis. 

Õnnitleme kõiki võitjaid ning täname komisjoniliikmeid hindamistöö eest!