Esileht - Teadusosakond - Konkursid - Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2016/2017 õppeaasta teadustööde konkursi tulemused

Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2016/2017 õppeaasta teadustööde konkursi tulemused

Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

2016/2017 õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritöid hinnati kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

Konkursile esitati kokku 78 tööd.  Neid hindasid valdkondade põhiselt moodustatud alakomisjonid.

Kultuuriliste kompetentside valdkonna alakomisjoni kuulusid vanemteadur Eeva Kesküla, vanemteadur Liisi Keedus, lektor Paul Rüsse ning dotsent Kaarel Vanamölder;

ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonna alakomisjoni kuulusid professor Anu Toots; dotsent Tõnis Saarts ning vanemteadur Lauri Leppik;

terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonna alakomisjoni kuulusid lektor Kirsti Pedak, Avo-Rein Tereping, dotsent Katrin Laas, dotsent Maria Zeltser;

haridusuuenduse valdkonna alakomisjoni kuulusid lektor Maire Tuul, lektor Ene Varik-Maasik ning lektor Ilona-Evelyn Rannala;

digi- ja meediakultuuri valdkonna alakomisjoni kuulusid vanemteadur Kai Pata, vanemteadur Kairit Tammets ning dotsent Aile Möldre.

Parimad doktoritööd valis eraldi komisjon, kuhu kuulusid dotsent Kaarel Vanamölder, professor Anu Toots, lektor Kirsti Pedak, lektor Ene Varik-Maasik ning vanemteadur Kairit Tammets.

Seekord valiti parimateks järgnevad üliõpilastööd:

Doktoritööde kategooria

Parim doktoritöö loodus- ja täppisteadustes: 

Kaia-Liisa Habicht (2017). Development of bioaffinity chromatography columns for studying transmembrane proteins of different biological membranes. Loodusteaduste dissertatsioonid 41. Tallinna Ülikool. Tallinn. Juhendajad: professor Ruin Moaddel; professor Ruth Shimmo.

Parimad doktoritööd sotsiaalteadustes:

Laur Lilleoja (2017). The Internal and External Validity of the Theory of Basic Human Values. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 110. Tallinna Ülikool. Tallinn. Juhendajad: Indrek Tart.

Maire Tuul (2017). Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 114. Tallinna Ülikool. Tallinn. Juhendaja: professor Aino Ugaste.

Parim doktoritöö humanitaarteadustes:

Jekaterina Koort (2017). Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song’i dünastia kulgemisõpetuse. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 36. Tallinna Ülikool. Tallinn. Juhendajad: professor Rein Raud; Margus Ott. 

Teaduspublikatsioonide kategooria

Haridusuuendus:

I koht – Meidi Sirk, Meril Ümarik, Krista Loogma, Katrin Niglas. (2017). Koostöö kutseõpetaja professionaalsust määrava tegurina. –  Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 5(2), 80–105.

Ühiskond ja avatud valitsemine:

I koht – Airi Mitendorf, Hans van Ewijk. (2017). Between Multi-Layered Normativity and Path Finding in Professional Social Work: The Case of the Individual and Neo-Liberal Estonian Society. – British Journal of Social Work, 1–18.

II koht - Martin Aidnik. (2017). The perpetual becoming of humanity: Bauman, Bloch and the question of humanism. – History of the Human Sciences, 30(5) 104–124.

Terve ja jätkusuutlik eluviis:

I koht – Oliver Koit, Nataša Ravbar, Andres Marandi, Jaanus Terasmaa. (2017). Threshold-Controlled Three-Stage Hydraulic Behaviour of a Mantled Shallow Carbonate Aquifer (Tuhala Karst Area, North Estonia). – Acta Carstologica 46/2 – 3, 265–282.

II koht – Jana Paju, Berit Väali, Tõnu Laas, Veroonika Shirokova, Katrin Laas, Marian Paduch, Vladimir A. Gribkov, Elena V. Demina, Marina D. Prusakova, Valeri N. Pimenov, Vadym A. Makhlaj, Maksim Antonov. (2017). Generation and development of damages in double forged tungsten in different combined regimes of irradiation with extreme heat loads. – Journal of Nuclear Materials 495, 91–102.

III koht Martin Küttim, Maaike L. Hofsommer, Bjorn J.M. Robroek, Constant Signarbieux, Vincent E.J. Jassey, Anna M. Laine, Mariusz Lamentowicz, Alexandre Buttler, Mati Ilomets, Robert T.E. Mills. (2017). Freeze-thaw cycles simultaneously decrease peatland photosynthetic carbon uptake and ecosystem respiration. – BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH 22, 267–276.

Kultuurilised kompetentsid

I koht – Lola Annabel Kass. (2017). Eesti dekadentlik kunst. Teemad ja kujundid ning Baudelaire’lik tundeilm. – Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst. 56–113.

II koht – Elle-Mari Talivee. Narva: A Literary Border Town. – Literary Second Cities. 151–172.

Magistritööde kategooria

Digi- ja meediakultuur

III koht – Tiina Vahtras. Vaesuse metafooride kognitiivsed ja sotsiaalsed tähendused 2016-2017. a meediatekstide näitel. Juhendaja: Katrin Aava.

Haridusuuendus

II koht – Jaanika Jaanits. Muuseumiosalus täiskasvanute õppimisvõimalusena Eesti Rahva Muuseumi osalussaali näitel. Juhendaja: Katrin Karu.

III koht – Marianne Lõoke. Liiklusteadlikkuse kujundamise võimalusi I kooliastmes. Juhendaja:  Airi Kukk.

III koht – Liina Tamm. Akadeemilise kirjaoskusega seotud õpetamisarusaamad julgeolekuhariduslike rakenduskõrgkoolide õppejõudude näitel. Juhendaja: Halliki Põlda.

Ühiskond ja avatud valitsemine

I koht – Madli Raudkivi. Eestaste ja eestivenelaste tajutud diskrimineerimine ja sellega seotud tegurid. Juhendajad: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall.

Terve ja jätkusuutlik eluviis

I koht – Kadri Saluri. Gloiopeltis vetikaperekonna polüsahhariidid: keemiline peenstruktuur. Juhendaja: Rando Tuvikene.

II koht – Rael Helen Ventsel. Mõistelise mõtlemise arengutaseme seosed laste minevikusündmuse meenutamisega. Juhendajad: Kristjan Kask, Aaro Toomela.

III koht – Greta Zavitskaja. Hiiumaa rannikuala taimkatte muutused Tahkuna poolsaare soosetete paleouuringute põhjal. Juhendaja: Tiiu Koff.

Kultuurilised kompetentsid

I koht – Ekaterina Batrakova. Sisestus- ja vahekonstruktsioonide eristamine vene keeles: teooriast ja kirjeldamisest praktika ja reeglistamiseni. Juhendaja: Natalia Tšuikina.

II koht – Marin Jänes. Järgnevus saksa keele omandamisel võõrkeelena. Grammatilised struktuurid Eesti koolide saksa keele õppijate vahekeeles. Juhendaja: Merle Jung.

II koht – Artur Alajaan. Keskaegsete linnuste uurimisvõimalusi interdistsiplinaarses kontekstis: Saksa ordu linnused 13. sajandi Liivimaal. Juhendaja:    Kersti Markus.

III koht – Karin Zurbuchen. Eesti ja saksa värvi- ja lõhnasõnade võrdlev analüüs empiirilise uurimuse varal. Juhendaja: Mari Uusküla.

III koht – Amaranta Heredia Jaén. Who Cares About Caring? Autonomist Self-organization and Observational Ethnography as Caring Practices. Juhendajad: Carlo Cubero Irizarry, Alexandra Bakalaki.

Bakalaureusetööde kategooria

Digi- ja meediakultuur

III koht – Karoliina Kullamaa. Sotsiaalmeedia ohud ja probleemid Tallinna gümnaasiumiõpilaste näitel. Juhendaja: Sirje Virkus.

Haridusuuendus

II koht – Nele Randpere. Leinava noore toetamine koolis. Juhendaja: Tiiu Tammemäe.

III koht – Ellen Rosimannus. Õppetöö kohandamine õpiraskustega õpilastele inglise keele näitel. Juhendaja: Ene Varik-Maasik.

Ühiskond ja avatud valitsemine

I koht – Martin Paluoja. Pronatalistlik retoorika Eesti rahvastikuteemalises avalikus arutelus Õhtulehe näitel. Juhendaja: Mari-Liis Jakobson.

II koht – Eva Liina Kliiman. Soolisus kui sotsiaalne probleem: soolisuskäsitluse vastane diskursus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna retoorikas. Juhendaja: Mari-Liis Jakobson.

III koht – Mart Hiiemets. Üliõpilaste alkoholitarbimist mõjutavad grupid ja tegurid. Juhendaja: Aino Kiis.

Terve ja jätkusuutlik eluviis

I koht – Imbi Esko. Funktsioonide teravikest ja platoodest. Juhendaja: Andi Kivinukk.

II koht – Helari Täll. Tallinna linnapõllumajandus LasnaVILJAmäe näitel. Juhendaja: Piret Vacht.

III koht – Eneli Amur. Suurürituse vabatahtlike töö seosed kogemusliku subjektiivse elurahuloluga. Juhendaja: Karel Kulbin.

Kultuurilised kompetentsid

I koht – Silvia Kurr. The Interplay of Art, Film and Language in Vladimir Nabokov's Novel "Laughter in the Dark". Juhendaja: Julia Tofantšuk.

II koht – Tambet Muide. Jalgrattaseltsid Eestis (1888-1918). Juhendaja: Ulrike Plath.

III koht – Juhani Juurik. Jazz Improvisation as a Way of Being in Sound: An Apprentice's Perspective. Juhendaja: Carlo Cubero Irizarry.

Võidutöödest ilmuvad artiklid, mis avaldatakse Tallinna Ülikooli poolt välja antavas elektroonilises kogumikus. Konkursi võitjaid autasustatakse Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konverentsil.

Palju õnne võitjatele ja juhendajatele!

Konkursi kontaktisik:

Margit Lillemets

margit.lillemets....at....tlu.ee

+372 640 9245