Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Instituut - Euroopa rändevõrgustik

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

__thumb_-2-07c__ee_emn_logo_jpg_file.jpg

__thumb_-2-07_logo_Euroopa Komisjon.jpg

Euroopa rändevõrgustik (ERV) on uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb kõikide liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kontaktpunktide juurde loodud kohalikest võrgustikest. ERV on 2003. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle juures tegutsev võrgustik. Euroopa Nõukogu otsusega 2008/381/ET 14.mai 2008, Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta, võeti vastu ERV õiguslik alus. Nimetatud alusega reguleeriti ERV volituste ja edaspidise struktuuriga seotud küsimused.

ERV tööd koordineerib Euroopa Komisjon. Alates 1. juunist 2015 asub Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt, vastavalt Siseministri käskkirjale nr 1-3/45, Tallinna Ülikoolis Riigiteaduste Instituudis.

Võrgustiku peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot, ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

 • Uurimis - ja teabevahetusvõrgustiku töötulemiks on:
  • iga-aastased aruanded rände- ja varjupaigapoliitika teemal;
  • rände- ja varjupaiga valdkonna uurimistööd;
  • kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päingud).

 • ERV publikatsioonid:
  • Poliitikaaruanded ja uuringud

Euroopa Rändevõrgustiku raames koostatakse igal aastal mitu rändeteemalist uuringut ja aruannet. Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kontaktpunktide esindajad lepivad ERV kohtumistel kokku uuringute teemades, tavaliselt konsensusega. Kokkulepitud teemadel ja ühtset metoodikat kasutades koostatakse aruandeid kõigis võrgustikutöös aktiivselt osalevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Liikmesriikides tehtud uuringute ja aruannete põhjal koostatakse koondraportid.

Iga riiklik kontaktpunkt koostab igal aastal rände- ja varjupaigapoliitika aruande ning statistika aruande, milledes kirjeldatakse asjaomase liikmesriigi rände- ja varjupaigaalast olukorda, antakse ülevaade kõnealuse valdkonna poliitika arengusuundadest ja esitatakse statistilised andmed.

Iga-aastane tegevuskava hõlmab lisaks konkreetseid rände- ja varjupaigaküsimusi käsitlevate ning valdkonna poliitikakujunduse toetuseks vajalike muude uuringute ettevalmistamist iga riikliku kontaktpunkti poolt. Igal aastal koostatakse ERV poolt vähemalt kaks rände- ja varjupaigaalast uuringut.

 • Teatised

Euroopa Komisjonil ilmuvad perioodiliselt liikmesriikide olulisemaid rände- ja varjupaiga valdkonna muudatusi ja statistikat sisalduvad teatised.

 • Ad hoc päringud

Võrgustiku üks peamisi kasuelemente on kiired ad hoc päringud. Päringud võimaldavad lühikese ajaga (maksimaalselt paari nädala jooksul) saada tagasiside-vastuseid teiste riikide kontaktpunktidelt mingitele spetsiifilistele rände- või varjupaigateemalistele küsimusele. Liikmesriikide poolsed vastused on ülevaatlikud ja juhatavad vajadusel täpsema infoallika juurde.

Kuna päringute esmane ülesanne on kiire tagasiside, siis ei kajasta vastused alati riiklikku seisukohta, vaid põhinevad avalikult kättesaadavale infole. Vajadusel võetakse ühendust riiklike ekspertidega.

 • Rahvusvaheline kaitse (2015,2014,2013,2012,2011,2010)
 • Seaduslik ränne (2015,2014,2013,2012,2011,2010)
 • Ebaseaduslik ränne (2015,2014,2013,2012,2011,2010)
 • Tagasipöördumine (2015,2014,2013,2012,2011,2010)
 • Muu (2015,2014,2013,2012,2011,2010)

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti tegevust rahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium.