Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu liikmed:

NimiAmetinimetus
Indrek Grauberg direktor
Mart Susi õigusteadus, suuna juht
Leif Kalev riigiteadused, rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud, suuna juht
Ellu Saar sotsioloogia, suuna juht
Karmen Toros sotsiaalkaitse, suuna juht
Marge Unt rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht
Luule Sakkeus Eesti demograafia keskuse juht
Mihkel Kangur loodus- ja terviseteaduste instituudi esindaja
Toomas Taube direktori poolt kutsutud välisliige, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene esindaja
Rein Müllerson juhtivteadur, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Airi-Alina Allaste professor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Kristel Marmor administratiivjuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Karl Andreas Sprenk bakalaureuseõppe üliõpilaste esindaja
Mari-Liis Laan magistriõppe üliõpilaste esindaja
Kiira Gornischeff doktoriõppe üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi