Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu liikmed:

NimiAmetinimetus
Airi-Alina Allaste professor, nõukogu esimees
Indrek Grauberg direktor
Mart Susi õigusteadus, suuna juht
Leif Kalev riigiteadused, rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud, suuna juht
Ellu Saar sotsioloogia, suuna juht
Karmen Toros sotsiaalkaitse, suuna juht
Marge Unt rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht
Luule Sakkeus Eesti demograafia keskuse juht
Mihkel Kangur loodus- ja terviseteaduste instituudi esindaja
Toomas Taube direktori poolt kutsutud välisliige, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene esindaja
Rein Müllerson juhtivteadur, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Tuuli Oder õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Janar Künamägi bakalaureuseõppe üliõpilaste esindaja
Eva-Liina Kliimann magistriõppe üliõpilaste esindaja
Ingrid Sindi doktoriõppe üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi