Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Sisseastujal peab olema sotsiaalteaduste kraad õigusteaduses või mõnel teisel erialal. Sisse saamise otsustab vastuvõtueksam (100%), mille vastuvõtulävendiks on 70 palli.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja vestlusest. Lisaks tuleb eelnevalt esitada magistritöö kava. Valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava kohustuslikel ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is.

 

Magistritöö kava peab olema umbes 2-4 lk ja sisaldama järgmisi punkte:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Töö teema
 • Töö aktuaalsus (õigusliku probleemi esinemise sagedus või tõenäosus, huvitatud või puudutatud isikute arv jms)
 • Töö uudsus (võimalus luua uut õiguslikku teadmist ja väärtust)
 • Töö teema läbitöötatus õiguskirjanduses (kui palju seda teemat on kirjanduses käsitletud)?
 • Töö eesmärk
 • Hüpotees(id) / uurimisküsimused
 • Kavandatavad uurimismeetodid
 • Töö struktuur ja sisu lühikirjeldus sh. põhilised teoreetilised seisukohad
 • Töö sihtgrupp (kellele töö mõeldud)
 • Töö etappide loetelu ja ajakava
 • Viited
 • Võimaliku juhendaja nimi ja teaduslik kraad
 • Magistrandi allkiri

 

Lisainfo

Sotsiaalteaduste valdkonna teiste erialade (mitte õigusteaduse) bakalaureuseõppe õppekava või sellele vastava haridustaseme läbinud võetakse magistriastmesse tingimusel, et nad sooritavad puuduvate kompetentside omandamiseks magistriõppekava kohustuslikud eeldusained (tasandusmoodul), mis läbitakse Avatud Akadeemia avatud tasemeõppes tasulisena.

Tasandusmoodulisse kuuluvad bakalaureuseastme ained:

Õiguse entsüklopeedia (5 EAP)
Tsiviilõiguse üldosa (4 EAP)
Riigiõigus (4 EAP)
Perekonnaõigus (3 EAP)

Tasandusmooduli ained tuleb sooritada esimese õppeaasta jooksul.