Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Politoloogia magistriõppekaval jagavad oma kogemusi mitmete valdkondade õppejõud ja praktikud. Siiski on kaval ka omapõhiõppejõud, kes igapäevaselt õppetöö ja juhendamisega tegelevad.

Leif Kalev

Riigiteooria professor ning riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhte suunajuht. Politoloogia õppekaval õpetab ta riigiteooriat ning kodakondsuse ja rändepoliitikatega seonduvaid kursuseid. Tema teadustöö seondub eeskätt riikluse ja kodakondsuse ning nende muutumisega hargmaistumise ja üleilmastumise kontekstis. Lisaks on ta Eesti esimese põhjaliku poliitika ja valitsemise aluste kõrgkooliõpiku projektijuht ja toimetaja. Leif Kalevil on ka tippametniku kogemus avalikust sektorist – aastatel 2012-2015 töötas ta Siseministeeriumis korrakaitse ja rändepoliitika asekantsleri ning kantslerina.

Leif Kalev Eesti Teadusinfosüsteemis


Rein Ruutsoo

Poliitikateooria professor. Politoloogia õppekaval õpetab ta poliitikateooria ja kodanikuühiskonnaga seonduvaid aineid. Tema teadustöö seostub eeskätt kodanikuühiskonna, postkommunistliku siirde ning narratiivse ajalookäsitlusega. Näiteks ilmus 2014. aastal ilmus temalt artikkel ajaloonarratiivide rollist Eesti poliitikamaastikul, samuti on ta viimastel aastatel analüüsinud lõimumise ja kodanikuühiskonna seoseid Eestis. Rein Ruutsoo on professori ametit pidanud nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis, samuti on ta seisnud lähedal Eesti taasiseseisvumise protsessidele, olles üks 40 kirja organisaatoritest ja Eesti Komitee ning Põhiseaduse Assamblee liige.

Rein Ruutsoo Eesti Teadusinfosüsteemis


Raivo Vetik

Võrdleva poliitika professor ja vanemteadur. Politoloogia õppekaval õpetab ta poliitilise kultuuri, rahvussuhete ning rände- ja lõimumispoliitikaga seotud aineid. Tema teadustöö seostub samuti eeskätt rahvussuhetega. Näiteks on tema juhtimisel hetkel käimas teadusprojekt poliitilistest ja sotsiaalpsühholoogilistest lõimumiskonteksti determinantidest (DIMA), ka osaleb ta rahvusvahelise kaitse taotlejatele jagatavat informatsiooni käsitlevas Euroopa Komisjoni rahastatud projektis INFORM. Lisaks on Raivo Vetik olnud mitmete integratsiooni monitooringute läbiviija ning 2014-2015. aasta Inimarengu Aruande peatoimetaja.

Raivo Vetik Eesti Teadusinfosüsteemis


Mari-Liis Jakobson

Poliitikasotsioloogia dotsent, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur ning politoloogia õppekava kuraator. Politoloogia õppekaval õpetab ta peamiselt poliitilise kommunikatsiooni ja kodanikuühiskonna teemalisi kursuseid, ent panustab ka kodakondsuse ning rändepoliitika teemalistesse ainetesse. Tema teadustöö seondub eeskätt hargmaisuse, kodakondsuse ning rändepoliitikaga. 2014. aastal kaitses ta hargmaise kodakondsuse teemalise doktoritöö „Citizenship in Transformation: Political Agency in the Context of Migrant Transnationalism“. Lisaks võtab ta regulaarselt ühiskondlikel päevakajalistel teemadel sõna ERR-i päevakommentaarides ja on Vabaühenduste Liidu EMSL ning Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige. 

Mari-Liis Jakobson Eesti Teadusinfosüsteemis 


Peeter Selg

Riigiteaduste vanemteadur ning poliitikaanalüüsi professor. Politoloogia õppekaval õpetab ta poliitikateaduste metodoloogia ning võimuga seonduvaid kursuseid. Tema teadustöö seondub eeskätt võimuteooria, nurjatute probleemide ja relatsioonilise lähenemisega. Antud teemaga seostub ka tema teadusprojekt „Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele“. Peeter Selg on ühtlasi ka instituudi väljaantava eestikeelse teadusajakirja Acta Politica Estica toimetaja. 

Peeter Selg, 1 minuti loeng „Kuidas lahendada nurjatuid probleeme?

Peeter Selg Eesti Teadusinfosüsteemis 


Tõnis Saarts

Politoloogia lektor. Politoloogia õppekaval õpetab ta peamiselt erakondade ja poliitilise konkurentisga seotud kursuseid. Tema teadustöö seondub eeskätt erakondade, valimiskäitumise ja muude ühiskondlik-poliitiliste protsesside võrdleva uurimisega. 2017. aastal kaitseb ta oma doktoritöö „The Sociological Approach in Party System Analysis: The Baltic States in the Central and Eastern European Context“. Tõnis Saarts on Eesti üks tuntumaid politolooge, kes kommenteerib regulaarselt päevakajalisi ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid Eesti meedias ning on oodatud esineja erinevatel konverentsidel ja semianaridel.

Tõnis Saarts, 1 minuti loeng „Mis on populism?

Tõnis Saarts Eesti Teadusinfosüsteemis